Zvýšenie sumy životného minima na 420 Eur z doterajšich 210,20 Eur

Žiadame vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšenie sumy životného minima zo sumy 210,20 € zákonom aspoň na dvojnásobok t.j. 420 €.

Mnoho občanov Slovenskej republiky trpí chudobou, t.j. žije pod hranicou chudoby, ktorá je vyjadrená sumou 360 Eur na osobu a mesiac.  Suma životného minima je zákonom daná 210,20 Eur. Tento zákon o životnom minime č.601/2003 Z.z. ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm a) 210,20 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú1) fyzickú osobu, b) 146,64 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, c) 95,96 eura mesačne, ak ide 1. o zaopatrené neplnoleté dieťa,2. o nezaopatrené dieťa.2)

Od sumy životného minima sa odvíja životná úroveň občanov.

Proti mnohým občanov sa vedú exekúcie ( podľa štatistík 3,5 miliona exekúcii)  a z ich príjmov sú im zrážané sumy až na hranicu 210,20 Eur, ktorá im je vyplatená avšak nepostačuje na úhradu životných nákladov ako je bývanie, stravovanie, odetie. Tým občanom , ktorým je táto suma životného minima vyplatená na bežný účet v banke je im zablokovaná exekútormi a majú nárok iba na jednorázovú výplatu 165 € jediný mesiac, pričom ďalšie mesiace ak im úhrada mzdy, alebo dôchodku, alebo výživného na deti alebo nemocenskej dávky príde na bežný účet je im zablokovaná a sú odkázaní žiť bez príjmu čo je v právnom štáte netolerovateľné.

Mnohí občania zamestnanci a SZČO  platiaci daň z príjmov za rok 2019 sú povinní odvádzať daň z príjmov zo sumy presahujúcej 3.937,35 € ( čo je mezdaniteľná časť príjmu vypočítaná zo sumy životného minima za predchádzajúci rok 205,07 € mesačne x 19,2 násobok) a mesačne im ostane 328,11 Eur čo je suma pod hranicou chudoby, pričom sú povinní platiť poistne na zdravotné poistenie minimálne sumu 66,78 € ( ročne 801,36 €) a tí ktorí majú ročné príjmy nad 6.678 € musia zaplatiť minimálnu sumu 158,12 € mesačne na sociálne poistenie ( ročne 1.897,44 €)

Ak má občan ročne príjmy 6.679 € ( to je ročne vo výške 556,58 € pričom minimálna mzda bola 520 € v 2019 )  a zaplatil ročne 12 x 66,78 € +158,12 € odvody na poistné spolu 2.698,80 € ostalo mu 3.980,20€ : 12 = 331,68 € čo je suma pod hranicou chudoby.

Doposiaľ štát neurobil žiadne opatrenie, aby zabránil narastaniu chudoby,  pretože podľa údajov štatistického úradu narastá a  niet zákona o odstraňovaní chudoby. Zvýšenie sumy životného minima je jediným optimálnym riešením z terajšej sumy 210,20 € na dvojnásobok 420 € čo zodpovedá preukázateľne výdavkom na bývanie, stravovanie, odetie a nevyhnutným nákladom na zabezpečenie hygieny, cestovného a poistného.

V štátoch Európskej únie ku ktorým sme pristúpili do zväzku Európskej únie je suma životného minima stanovená zohľadnením životných nákladov občanov a je niekoľko násobne vyššia ako na Slovensku, preto slovenskí občania pracujúci v týchto štátoch EÚ majú z porovnateľnej mzdy vyšší čistý príjem.

S úctou Centrum správnej pomoci

občianske združenie založené na podporu a ochranu práv občanov Slovenskej republiky

 

 


Mgr. Kristína Ulmanová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Kristína Ulmanová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...