Zdaňovanie zdravotníkov za vzdelávacie podujatia

Pripomienky k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejnenom na portáli právnych predpisov (ďalej aj „návrh“)   https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=191&matEID=8137&docEID=421319&docFormEID=16&docTypeEID=6&langEID=1&tStamp=20150414145135627

1.     V bode 4 navrhujeme vypustiť slová „alebo tretia osoba“.   

Odôvodnenie: Návrh obsahuje nasledovné znenie textu: 4. § 2 sa dopĺňa písmenami y) a z), ktoré znejú: „y) držiteľom držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť,37ab) výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny37ac) alebo tretia osoba, z) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,37aa) jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník.37aa)“.“

Neexistuje definícia tretej osoby, a preto by akékoľvek plnenie od tretej osoby patrilo medzi ostatné príjmy podľa nového navrhovaného bodu. Teda aj dary súkromných osôb, ktoré nemajú nič dočinenia s farmaceutickými firmami a chceli by prispieť na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti.

Demonštratívne uvedené vymedzenie pojmu „tretej osoby“ v dôvodovej správe je nepostačujúce a nie je právne záväzné.  

Táto pripomienka je zásadná.  

 

2.     Bod 17 návrhu navrhujeme preformulovať nasledovne:   „17. V § 8 ods. 1 písmeno l) znie: „l) peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, s výnimkou plnenia poskytnutého na občerstvenie pri vzdelávaní  a nepeňažných plnení nevyhnutne poskytnutých  pre zabezpečenie vzdelávania“.“    

Odôvodnenie: Občerstvenie, káva a čaj sa bežne poskytuje pri rôznych vzdelávacích akciách aj v iných profesiách a nepodliehajú takejto forme zdaňovania. Zavedenými osobitnými ustanoveniami voči zdravotníckym pracovníkom dochádza k diskriminácii oproti iným profesiám. Právna úprava v tejto oblasti je o to nespravodlivejšia, pretože zdravotnícke povolania patria medzi profesie s asi  najvyššou mierou štátnej regulácie v oblasti štátom vyžadovaného sústavného vzdelávania.

Náklady zamestnanca na vzdelávanie sa pohybujú aj bez tohto zdanenia vo výške niekoľko desiatok tisíc eur. Skoro všetci zamestnanci z radov lekárov sa vzhľadom k tejto povinnej úprave vzdelávania zaväzujú odpracovať si náklady na svoje vzdelávanie u konkrétneho zamestnávateľa, čím sa obmedzuje ich schopnosť mobility pracovnej sily na niekedy viac ako 10 rokov (päť rokov je minimálny atestačný proces plus päť rokov záväzku zotrvať u zamestnávateľa). Pokiaľ sa rozhodnú zmeniť zamestnávateľa, náklady vo výške niekoľko desiatok tisíc eur postihujú ich rodiny a mnohí si berú na zaplatenie týchto nákladov pôžičky. Ak sú zamestnanci tieto náklady  na vzdelávanie si nemôžu zahrnúť do svojich nákladov pri dani z príjmov.

Bohužiaľ doposiaľ tu nebola ochota tento vážny problém riešiť.

Špecializáciou však vzdelávanie lekárov ani ostatných zdravotníckych pracovníkov nekončí. Úpravou návrhu sa celý problém diskriminácie nevyrieši, ale odstránia sa aspoň najmarkantnejšie nedostatky právnej úpravy, ktorá zaviedla povinnosť zdaňovať aj náklady poskytovateľa na „chlebíčky“, ktoré zdravotnícky pracovník nezjedol, ba dokonca aj náklady na prenájom prednáškovej sály, v ktorej sa vzdelávacia akcia nezaradená do akcií SACCME uskutočnila. Účastník pri takýchto nákladoch nevie celkovú výšku nákladov vôbec ovplyvniť, pretože nemá dosah na to, koľko účastníkov sa vzdelávacej akcie zúčastní a teda, či napr. náklady na prenájom priestorov bude niesť päť alebo sto účastníkov.  

Zvýšenie nákladovosti vzdelávania sa právnej úprave darí dosahovať likvidáciu záujmu zdravotníckych pracovníkov o vzdelávanie a to sa samozrejme odrazí na znížení úrovne zdravotnej starostlivosti.  

Táto pripomienka je zásadná.  

 

3.      V súvislosti s predchádzajúcimi navrhujeme začleniť do návrhu nasledovnú súvisiacu zmenu ako ďalší bod návrhu:  § 9, ods. 2 písm. y) znie: y) nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na vzdelávaní;  za účasť na vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním,  

Odôvodnenie: Navrhuje sa oslobodenie od dane z príjmu z nepeňažného príjmu za stravu a prenájom priestorov poskytnutých na vzdelávanie. Odstraňuje sa diskriminácia vzdelávacích akcií. Keďže ubytovanie a doprava poskytnutá v súvislosti so vzdelávaním je komplexnejšia téma, pripomienka ju nerieši a ponecháva ju na osobitné rokovania príslušných subjektov ohľadom hľadania spravodlivého modelu, ktorý by zabezpečil vyvážené oslobodenie od dane z príjmu v prípade nevyhnutného vzdelávania.  

Táto pripomienka je zásadná.    

 

4.      Navrhujeme vypustiť bod 5 návrhu.  

Odôvodnenie:   Návrhom sa žiada prijať nasledovný text: „5. V § 3 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa“.“ 

Zavádzajú sa tým diskriminačné ustanovenia vo vzťahu k podpore a charite vo vzťahu k poskytovateľom zdravotných služieb. Ak budú musieť zdravotnícke zariadenia zdaňovať aj dary, bude to pri ich napätom rozpočte znamenať ešte zhoršenie stavu poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

Táto pripomienka je zásadná.  

 

5.      Navrhujeme vypustiť § 17 ods. 31, § 21 ods. 2 písm. l), § 43, ods. 3 písm. o),  § 43 ods. 17 a ods. 18 zákona o dani z príjmov a v tejto súvislosti aj bod 48 návrhu.  

Odôvodnenie: Neexistuje dôvod na zvyšovanie byrokratickej záťaže poskytovateľov ustanovovaním všeobecnej zrážkovej povinnosti. Keďže v konečnom dôsledku platí daň konečný príjemca, patrí toto plnenie do jeho daňového priznania a mali by sa samozrejme uplatňovať k jeho príjmom aj jeho náklady na vzdelávanie, ktoré vynaložil na udržanie zdaniteľných príjmov.

Ide o diskrimináciu a neodôvodnené rozlišovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník si oproti iným daňovníkom nemôže započítať náklady svojho vzdelávania vzhľadom k poskytnutému príjmu.  

Táto pripomienka je zásadná.    

 

6.      Navrhujeme vypustiť článok III novely.  

Odôvodnenie: Návrh zákona oslobodzuje z povinnosti platiť zdravotné odvody:  
- výnosy  z prevodov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  
- podiely na zisku vyplácaný zo zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu.  

Ak je tu snaha a cieľ zdaňovať dokonca vzdelávacie aktivity zamestnancov v zdravotníctve, ba dokonca aj dary poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nie je možné vnímať inak ako nekoncepčne snahu ministerstva o zníženie príjmov zo zdravotného poistenia pri príjmoch z investovania a príjmoch zahraničných korporácií či entít založených aj v daňových rajoch našimi či cudzími podnikateľmi.  

Nezdá sa, že zdravotníctvo má dosť finančných zdrojov na pokrytie zdravotných potrieb obyvateľov. Ak mzda, na ktorú je zamestnanec vyslovene odkázaný podlieha zdravotným odvodom je nesociálne a nespravodlivé, ak sú zo zdravotných odvodov oslobodzované príjmy, ktoré sú doménou bohatých a tých, ktorí majú na to, aby si zakladali či nakupovali akcie obchodovateľných firiem v zahraničí.  

Táto pripomienka je zásadná.


MUDr. Jozef Baláž    Kontaktujte autora petície