Zachráňme stromy na Žilinskej

Vážený pán minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
vážený pán predseda Bratislavského samosprávneho kraja,
vážený pán primátor,

dňa 17. februára 2016 vydal Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy rozhodnutie o výrube piatich stromov na električkovej zastávke Žilinská. Pritom preukázateľne v štyroch z piatich prípadov ide o zdravé stromy. Jediným dôvodom má byť, že nespĺňajú požiadavky kladené technickou normou na projektovanie zastávok. Výnimku z normy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja odmietlo udeliť.

V príslušnej technickej norme sa uvádza, že „všetky zariadenia a vybavenie zastávok musia byť vzdialené najmenej 3 metre od osi koľaje“. Nie je nám známe, že by stromy mali byť „zariadením“ alebo „vybavením“. V povolení výrubu sa viackrát spomína ako dôvod nebezpečnosť stromov na zastávke, ale neuvádza sa ani jeden prípad, kedy by za ostatných 35 rokov stromy spôsobili nehodu alebo úraz.

Stromy sa nachádzajú v zadnej časti zastávky, kde bežne električky nezastavujú. Dopravný podnik Bratislava, a.s. ešte v roku 2015 vydal príkaz, aby na zastávke zastavovala iba jedna električka. Cestujúci preto pri vystupovaní a nastupovaní so stromami do kontaktu neprídu.

Stromy a zeleň majú v mestskom prostredí veľmi veľký význam. Pomáhajú vytvárať zdravšiu mikroklímu, zadržiavať vodu v prostredí, zachytávať prach, v lete poskytujú vzácny tieň. Pripomíname, že Mestské zatupiteľstvo Bratislavy v roku 2014 schválilo Stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v opatreniach ktorej sa nachádza aj záväzok „zvyšovať podiel vegetácie, osobitne v zastavaných centrách miest (výsadba stromov do uličných stromoradí, na parkoviská a pod.)“.

Nedovoľme, aby zdravé, vzrastlé a užitočné stromy padli len kvôli administratívnym prekážkam.

Žiadame takú zmenu stavby električkovej zastávky, aby mohli ostať zachované zdravé stromy. Navrhujeme, aby zadná časť nástupišťa bola upravená na chodník a zastávka bola zmenená na zastavovanie jednej električkovej súpravy. Týmto opatrením sa zároveň zvýši odstup chodcov od električkovej trate a tým aj ich bezpečnosť.

Signatári:

Michal Feik, občiansky aktivista, odborník v oblasti zelenej mestskej mobility
Peter Netri, Cyklokoalícia, predseda, člen Komisie dopravy a informačných systémov hl. m.
Elena Pätoprstá, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, štatutár
Katarína Šimončičová, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, predsedníčka MV
Katarína Hudecová, OZ CirKusKus, riaditeľka
Martina Karlíková, občianska aktivistka a publicistka
Tomáš Peciar, environmentalista
Vladimír Raučina, manažér
Tomáš Zajac, odborník v oblasti komunikácie
Peter Akáč, Partners Group SK, finančný poradca
Radoslav Mizera, Solved – The Cleantech Company, viceprezident

Adresáti:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Bratislavský samosprávny kraj
Hlavné mesto SR Bratislavy