Zachovanie Základnej školy s materskou školou Jastrabá č. 188

My, dolu podpísaní obyvatelia obce Jastrabá a blízkeho okolia, priatelia ZŠ s MŠ Jastrabá č. 188, svojím podpisom vyjadrujeme podporu tejto škole.

Žiadame, aby bola zachovaná jej existencia nielen v školskom roku 2013/2014, ale aj v nasledujúcich rokoch.


PaedDr. Rudolf Bartošík    Kontaktujte autora petície