Petícia: Zabránenie výstavby Bytového súboru „OBYTNÝ SÚBOR HANZLÍKOVSKÁ, TRENČÍN – ZÁBLATIE“ P.Č. 1063/483, KÚ Záblatie Trenčín.

My, občania mestskej časti Západ, v súlade s ust. čl. 27 Ústavy SR a Zákona č. 85/1990 Zb a 95/2019 Z.z. o petičnom práve, žiadame, aby Mesto Trenčín ako aj mestská časť Západ rešpektovali požiadavky dotknutých občanov a zabránili výstavbe Bytového súboru „OBYTNÝ SÚBOR HANZLÍKOVSKÁ, TRENČÍN – ZÁBLATIE“ P.Č. 1063/483, KÚ Záblatie Trenčín.

Navrhovaná stavba je v rozpore s :

-        Normou STN 73 4301 ktorá hovorí o zastavanej ploche ustúpeného podlažia.

-        Požiadavkami na kapacitne vyhovujúce pripojenie k jestvujúcim účelovým komunikáciám prehustenia cestnej komunikácie,   Navrhovaná stavba znižuje súkromie priľahlých rodinných domov na ulici: Cez ohrady, a budúcich už vybudovaných uliciach: Pod privádzačom a Pavla Ondráška  

Ďalej touto petíciou žiadame o predloženie kapacitného posúdenia komunikačnej cesty a kruhových objazdov zohľadňujúce výstavbu Bytového súboru, ktoré sú ako jediné prístupové cesty pre túto oblasť.


Ing. Július Maslo, Ing Monika Maslová, Mgr. Michal Lichner    Kontaktujte autora petície
Facebook