Petícia „Za záchranu prírodných hodnôt biotopov ohrozených banskou činnosťou na území Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina“

PETÍCIA v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

„za záchranu prírodných hodnôt biotopov ohrozených banskou činnosťou na území Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina“

Petícia je adresovaná ministrovi životného prostredia SR, generálnemu riaditeľovi Štátnej ochrany prírody SR a Obvodnému banskému úradu Banská Bystrica

My nižšie podpísaní, nespokojní občania, usilujúci za záchranu územia žiadame, o naliehavé riešenie nešťastnej situácie, v ktorej sa nachádza CHKO Cerová vrchovina, kvôli prebiehajúcim a plánovaným ťažbám nerastných surovín. Požadujeme náležitú ochranu územia CHKO Cerová vrchovina a to nasledovnými krokmi:
1) Definitívnym zastavením banskej činnosti v ložisku stavebného kameňa v katastrálnom území obcí Čamovce a Belina po vypršaní banského povolenia platného do 31.12.2021.
2) Zrušením Plánov otvárky, prípravy a dobývania v dobývacích priestoroch zasahujúcich do územia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
3) Realizáciou banskej činnosti mimo hranice Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
Dôvodom nesúhlasu je zabrániť nevítanému využitiu územia, t. j. aby nedošlo k nezvratnej devastácii neopakovateľných prírodovedeckých hodnôt územia. CHKO Cerová vrchovina sa totiž skladá z biotopov začlenených do sústavy chránených území členských krajín Európskej Únie, územie je ďalej vyhlásené ako Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie. Oblasť je zároveň súčasťou cezhraničného maďarsko-slovenského geoparku Novohrad-Nógrád, ktorý je jediným geoparkom Slovenska v globálnej sieti geoparkov UNESCO. Územie oplýva unikátnym geologickým dedičstvom, je frekventovanou turistickou destináciou a preto dotknuté územie chceme využiť v prospech ľudí a prírody zároveň.
Prírodná pamiatka Belinské skaly a jej okolie vyhlásené v roku 1993 ako maloplošné chránené územie s najprísnejším stupňom ochrany, je jedným z najhodnotnejších prírodných dominánt v CHKO Cerová vrchovina. PP Belinské skaly predstavujú ukážku lávového prúdu so stĺpovitou a doskovitou odlučnosťou, ktoré vytvárajú jedinečné kamenné mesto s početnými mikroformami reliéfu. V súčasnosti obnovená ťažba bezprostredne ohrozuje PP Belinské skaly a jej okolie, ktoré sú chránené Smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a Smernicou Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. V blízkej budúcnosti sa až do roku 2026 v ložisku stavebného kameňa Čamovce plánuje zvýšenie kapacity ročnej ťažby nerastných surovín zo súčasných 98 000 t na 190 000 t/rok.
Dotknuté územie predstavuje prírodovedecky jedno z najcennejších komplexov biotopov na južnom Slovensku vôbec. Zachovalé lesy európskeho významu, spolu s unikátnymi geomorfologickými útvarmi poskytujú útočište vzácnym živočíchom, ktorých severná hranica rozšírenia prechádza touto oblasťou. Banská činnosť je v priamom rozpore s koncepciou využitia územia geoparkom Novohrad-Nógrád, nerešpektuje Smernice Rady Európskej Únii o sieti chránených území Natura 2000 a vyhlášku MK SSR č. 113 z roku 1989 o vyhlásení CHKO Cerová vrchovina.
Zastávame názor, že ťažbu suroviny na území Cerovej vrchoviny je potrebné realizovať tam, kde ťažobnou činnosťou nebudú bezprostredne ohrozené prírodné hodnoty územia, teda mimo plochy chránenej krajinnej oblasti a geoparku. Také sú ložiská Bulhary, Konrádovce, Veľké Dravce alebo Husiná. Najcennejšie územia je potrebné zachovať pre ďalšie generácie ako svedectvá poslednej sopečnej činnosti Západných Karpát. V tomto duchu je potrebné využiť aj Prírodnú pamiatku Belinské skaly a súčasný ťažobný priestor Čamovského kameňolomu a sprístupniť ich verejnosti formou náučného chodníka a náučnej lokality v súlade s vypracovaným Strategickým plánom geoparku Novohrad-Nógrád.

Za petičný výbor:

Mgr. Balázs Attila, entomológ a iniciátor petície, Čamovce 115, 986 01 Fiľakovo, balazsaeko@gmail.com
RNDr. Gaál Ľudovít, PhD., geológ, Česká 8,  979 01 Rimavská Sobota, ludovit.gaal@ssj.sk
Mgr. Marcinkó Zoltán, starosta obce Belina, Belina 179, 986 01 Fiľakovo, zoltanmarcinko@gmail.com
Mgr. Agócs Attila, PhD., primátor mesta Fiľakovo, 1. mája 18, 986 01 Fiľakovo, primator@filakovo.sk
Drexler Szilárd, dokumentarista, 3109 Salgóbánya, Vár út 11, 3100 Salgótarján, szilard.drexler@gmail.com

Zastupovať petičný výbor pri jednaní so štátnymi orgánmi je oprávnený ktorýkoľvek člen petičného výboru (§ 3 odst. Zákon č. 85/1990 Zb.)


Mgr. Attila Balázs    Kontaktujte autora petície