ZA SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO - "Výzva slovenským občanom a politickým predstaviteľom"

Výzva slovenským občanom a politickým predstaviteľom

 

Demokratický, ústavný a kultúrny spôsob obnovenia slovenskej štátnosti 1.1.1993 akceptoval celý civilizovaný svet. To nás zväzuje, aby sme zabránili akýmkoľvek pokusom o tzv. majdanizáciu pomerov vedúcich k spoločenskému chaosu a rozvratu nášho štátu.

Vyzývame

slovenských občanov – konkrétne tie národné sily, ktoré chcú zmenu k lepšiemu a slovenské národnoštátne záujmy sú pre nich vždy dôležitejšie ako cudzie – na zásadnú zmenu svojho doterajšieho pasívneho postoja na aktívny a zapojenie sa do predvolebného zápasu národných síl v kľúčových, prelomových  a možno aj osudových voľbách 2020. Tie rozhodnú či budeme podľa Ústavy SR naďalej zvrchovaným slovenským štátom, alebo protektorátom.

Úspešnosť národných síl vo voľbách 2020 je priamo podmienená bezvýhradným obetavým podriadením osobného „ega“ politických vodcov aj straníckych záujmov politických subjektov slovenským  národnoštátnym záujmom a zastavením  vzájomných osočovaní sa. Súčasné nezodpovedné konanie – ako „strieľanie do vlastných radov“ – kompromituje politické subjekty hlásiace sa k národným silám a odrádza ich voličov od účasti na voľbách.

Vyzývame slovenské politické subjekty,

aby - ako dôkaz svojho uvedomenia si vážnosti situácie aj svojej zodpovednosti za slovenský národ a štát – zasadli za „stôl národnej dohody“,  podpísali dohodu o vzájomnom neútočení, povolebnej spolupráci – vo vláde či v opozícii –  a verejný záväzok, že o hlasy voličov budú bojovať výhradne kvalitou svojich programov a dôveryhodnosťou kandidátov ako garantov plnenia predvolebných sľubov.

Vzhľadom na krízový stav a vážne ohrozenie národnej identity, slobody a štátnej suverenity Slovenskej republiky je najvyšší čas uskutočniť celonárodnú mobilizáciu a spoluprácou pod spoločným heslom „BRÁŇME SI VYBOJOVANÉ!“ programovo zjednotiť všetky národné sily hlavným dlhodobým strategickým zámerom a cieľom –

„ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“

Za Slovensko slovenské – nie cudzie – bojovali všetky generácie slovenských vlastencov a prirodzenou povinnosťou súčasných generácií Slovákov je v tomto boji pokračovať!

Bratislava – Devín  11. 9. 2019

Signatári iniciatívy „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“

Akad.mal Viliam Hornáček, predseda  Združení slovenskej inteligencie KORENE

 

za Výbory združení slovenskej inteligencie a Radu osobností 

 

Dr.h.c.Doc. Ing. Július Binder – projektant a staviteľ

Ing.Július Handžárik - publicista, 

Prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc. – vysokoškolský pedagóg, 

PhDr. Viktor Timura, CSc. - filozof a kulturológ, 

Doc.JUDr. Ján Cuper - advokát 

 

za Maticu slovenskú jej správca a šéfredaktor Slovenských národných novín 

Mgr. Maroš Smolec

za Stálu Konferenciu Slovenskej Inteligencie Slovakia plus 

Doc. Ing. Ján Dudáš

za Slovenskú Asociáciu Novinárov jej podpredseda Ľudovít Števko

za OZ SLAVICA - Miloš Zverina

za OZ RASTIC - René Pavlík

za Združenie slovanskej vzájomnosti - Ing. Edita Dürrerová

za INFOVOJNU - Adrián Repčok

za Ústav dejín kresťanstva - ThDr. Ján Košiar

za  OZ SUVERENISTI - JUDr. Bruno Čanády 

doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. - historik 

PhDr. Martin Lacko, PhD. - historik, 

Mgr. Margaréta Vyšná - kulturologička, 

Mgr. Roman Michelko - politológ,

Mgr. Matej Mindár - novinár, 

Ing. Ladislav Nebus - technik, 

Rudolf Jurenka - predseda Odboru Mladej Matice Nitra

Mgr. Jozef Sivák, CSc. - filozof, 

MUDr. Eduard Hurta - stomatológ, 

Ing. Jozef Hečko - technik, 

Ing. Igor Serváček - podnikateľ, 

Mgr. art. Ľubica Končeková - výtvarníčka, 

Akad.mal. František Pohorelec - výtvarník a pedagóg

Ing. Branislav Čech - podnikateľ, 

Igor Jurečka - Občianska TV 

 

K signatárom sa pripojili: 

 

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský – lekár

Prof. Ing. Mgr. Jozef Husár - ekonóm

Doc. PhDr. František Škvrnda - politológ a VŠ pedagóg

JUDr. Anton Blaha - advokát a spisovateľ

Mgr. art. Juraj Sarvaš - herec, recitátor a VŠ pedagóg

Peter Rašla - vydavateľ 

MUDr. Martin Jančuška - lekár

Mons. Ján Formánek - kňaz

Ľudovít Šurina - lesník

Prof. Milan Stanislav Ďurica - historik 

Ján Sokol - arcibiskup metropolita

Prof. Jozef M. Rydlo - historik a spisovateľ 

Juraj Vrábel

Eva Zelenayová - novinárka

Doc. Ján Vlnka – VŠ pedagóg

Mgr. Rafael Rafaj - politik a občiansky aktivista

Daniela Matovičová 

Arpád Matejka 

Jozef Maté 

Eva Matéová 

Miroslav Peháč 

Igor Sojka  

Rastislav Lehotský 

Peter Marček 

Viliam Baňák 

Peter Švec 

Jozef Šedovič 

Jozef Prokeš 

Pavol Lazar 

Miloš Rusňák 

Juraj Mezei 

 

KOMUNIKÉ

Pri príležitosti 28. výročia vzniku iniciatívy „Za zvrchované Slovensko“, ktorá programovo zjednotila rozhodujúcu časť občanov aj politických subjektov na Slovensku - budúcich víťazov kľúčových volieb 1992 -  a definitívne nasmerovala slovenskú spoločnosť k znovuzískaniu národnej slobody Slovákov a štátnej suverenity SR ako rovnoprávneho subjektu medzinárodných vzťahov, sa 11. 9. 2019 stretli predstavitelia národných síl na Devíne, kde schválili a vydali

„VÝZVU – Slovenským občanom a politickým subjektom“.

Vzhľadom na vážnosť situácie – hlavne ohrozenie najvýznamnejších hodnôt národného dedičstva Slovákov ako národnej identity, kultúry, slobody a štátnej suverenity Slovenskej republiky –   

V Y Z Ý V A J Ú 

Slovenských občanov na neodkladnú zmenu pasivity až apatie na aktívnu účasť v spoločenských udalostiach vedúcich k čo najvyššej účasti vo voľbách do NR SR v roku 2020

Slovenské politické subjekty pre ktoré sú záujmy slovenského národa a jeho štátu prvoradé a majú prednosť pred všetkými cudzími záujmami,  aby svoje osobné či stranícke „ego“ podriadili slovenským národnoštátnym záujmom, prestali sa vzájomne osočovať a tým aj odrádzať voličov od účasti na voľbách a aby o hlasy voličov bojovali výhradne kvalitou svojich programov a dôveryhodnosťou kandidátov ako garantov plnenia predvolebných sľubov

Politické subjekty hlásiace sa k národným silám, aby zasadli za „stôl národnej dohody“ a podpísali záväzok o vzájomnom neútočení

Národné sily slovenskej spoločnosti, aby išli do volieb 2020 pod spoločnými heslami „BRÁŇME SI VYBOJOVANÉ!“ a „ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“

Celú slovenskú spoločnosť ako moderný politický národ, aby vždy -  nielen vo volebnom zápase - konali výhradne podľa Ústavy SR a ostatných zákonov SR  a nedopustili „majdanizáciu“ pomerov v našom štáte!

Občianska iniciatíva

„ZA SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO“

Bratislava – Devín,  11. 9.2019

 

 

 


Signatári iniciatívy „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Signatári iniciatívy „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“ na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...