Za lepšie Košice

TEXT PETÍCIE:

My, obyvatelia mesta Košice žiadame zastupiteľstvo mesta Košice a primátora mesta Košice o uskutočnenie všetkých potrebných legislatívnych krokov pre rozšírenie samosprávnej pôsobnosti tzv. veľkých košických mestských častí a to nielen, ale predovšetkým v zmysle §21 (Čistota a údržba verejných priestranstiev) a §23 (Správa pozemných komunikácií) Štatútu mesta Košice, pre zabezpečenie poskytovania vyššej kvality služieb, všestranného rozvoja, efektívnej správy a potrieb jej obyvateľov.

VYSVETLENIE:

Veľkými mestskými časťami sa rozumejú košické mestské časti s počtom obyvateľov nad 20 tisíc a MČ Sever.

Čistotou a údržbou verejných priestranstiev a správou pozemných komunikácií sa rozumie zimná údržba, posypové práce, oprava chodníkov a ciest, kosenie, upratovacie práce a pod. V súčasnosti tieto práce zabezpečuje mesto a mestské podniky, avšak spolupráca s mestskými časťami je zdĺhavá a náročná.

Rozšírenie pôsobností mestských častí by pre ich obyvateľov znamenalo dostupnejšie služby, väčšiu priamu zodpovednosť miestnych politikov za poskytovanie týchto služieb a zvýšenie nezávislosti mestských častí od Magistrátu mesta Košice. Zároveň by sa pre obyvateľov vytvoril bližší vzťah s vlastnou mestskou časťou, tak ako to poznáme z iných miest a obcí.

Momentálne fungujú mestské časti do značnej miery iba ako komunikačné medzičlánky medzi obyvateľmi a mestom. Ak sa obrátite na mestskú časť s Vašim dopytom, sťažnosťou či podnetom častokrát je iba preposlaný na mesto, prípadne príslušný mestský podnik. Následne už mestská časť nijako do procesu nevstupuje. Nová úprava by znamenala, že požiadavky obyvateľov budú môcť mestské časti vyriešiť už na prvom stupni samé prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo zmluvných partnerov. Mestské časti tak budú môcť oveľa flexibilnejšie reagovať na potreby svojich obyvateľov.

Samostatnejšie a nezávislejšie mestské časti by zároveň  znamenali efektívnejšie nakladanie s verejnými financiami, ktoré môžu byť investované do rozvoja pre zabezpečenie lepšieho životného priestoru ich obyvateľov.

Mesto Košice by nemalo robiť mestským častiam údržbára, ale venovať sa predovšetkým veľkým projektom a témam celomestského a regionálneho významu, ktoré dokáže zase zabezpečiť lepšie ako mestské časti.

Ďakujem za podporu petície, ste súčasťou pozitívnej zmeny.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Filip Gaál na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...