Výzva politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Podpora otvoreného listu predsedom politických strán na Slovensku

My, podpísaní občania Slovenskej republiky, sme hlboko znepokojení skutočnosťou, že politici presadili mimoriadne zdanenie vkladov súkromných osôb a firiem v cyperských bankách. Vklady sú súkromným majetkom vkladateľa a bolo by nespravodlivé, aby komukoľvek z už zdanených vkladov hrozila ďalšia štátna konfiškácia čo i len časti majetku.

Vyzývame Vás, aby ste hájili záujem a majetok občanov a voličov, o ktorých hlasy sa uchádzate a reprezentujete ich, a písomne sa na základe otvorenej výzvy zaviazali, že:

Vy, ani Vaše strany, za žiadnych okolností nepristúpite na to, aby kedykoľvek v budúcnosti bolo obdobným spôsobom siahnuté na legálnym spôsobom nadobudnuté peňažné vklady u nás žijúcich, pracujúcich a podnikajúcich osôb, a to bez ohľadu na výšku uložených finančných prostriedkov

Domnievame sa, že pri úrovni dnešných regulácii v bankovom sektore je nespochybniteľné, že za prípadné straty z investícií nemôže byť zodpovedný vkladateľ, ktorý ich nespôsobil. Predovšetkým s ohľadom na povinnosť občanov a firiem používať bankové účty. V tejto situácii má ísť strata predovšetkým na vrub investora a orgánu, ktorý ho podľa platných zákonov SR kontroluje a reguluje.

Veríme, že toto vyhlásenie podpíšete a v záujme upokojenia ako malých vkladateľov, tak aj investorov, budete za ním pevne stáť.