Výzva mimovládnych organizácii vláde SR k bezodkladnému odstráneniu diskriminačných opatrení voči rómskym marginalizovaným komunitám

Všetci vieme, že súčasná situácia v rómskych komunitách je výsledkom vyčkávania všetkých zainteresovaných, ktorí podcenili situáciu a nevenovali dostatočnú pozornosť ľudom vracajúcim sa zo zahraničia do prostredia najchudobnejších lokalít ešte na počiatku šírenia nákazy Covid – 19 na Slovensku. Jednotlivci s cestovateľskou anamnézou voľne prechádzali cez hranice a vracali sa do prostredia s vysokou koncentráciou ľudí, čo v tomto prostredí predpovedá geometrický nárast infikovaných.  

Z pozície mimovládnych organizácii a subjektov aktívne pôsobiacich v komunitách sme sa snažili o upozornenie na situáciu už koncom marca, pričom sme vládu SR upozornili na fakt, že uzatváranie lokalít za pomoci silových zložiek a armády SR vnímame ako krajnú alternatívu, ktorá by mohla u ľudí v komunitách vyvolať paniku a nepokoje a zároveň prispieť k zvýšeniu napätia medzi Rómami a väčšinovým obyvateľstvom.  

Momentálne disponujeme jediným údajom o počte 31 pozitívne testovaných ľudí v piatich komunitách z zhruba 1000 testovaných, čo určite nepredstavuje také percento infikovaných, aby bolo nutné uzavrieť celé komunity za pomoci silových zložiek. Ide o relatívne nízky počet ľudí, ktorých je možné bezodkladne umiestiť v účelových zariadeniach, tak ako sa to deje aj v prípade navrátilcov majoritného obyvateľstva.

Konanie, ktoré významným spôsobom obmedzuje voľný pohyb a slobody občanov je v rozpore s deklarovaním rovného zaobchádzania s ľuďmi z marginalizovaných komunít.  

Žiadame vládu SR, aby odôvodnila svoje konanie a pristupovala k najzraniteľnejším občanom marginalizovaných komunít bez takých opatrení, ktoré vzbudzujú obavy z diskriminačného konania a stigmatizujú Rómov a Rómky ako pôvodcov nákazy!

Vyzývame vládu SR, aby naplnila čo deklarovala a dohliadla na zabezpečenie dôstojných podmienok pre jednotlivcov v marginalizovaných komunitách, na ktorých by mala byť uvalená nútená karanténa!  

Ak má vláda SR zámer získať kontrolu nad šírením koronavírusu, jej povinnosťou je, aby pristupovala  ku všetkým občanom SR rovnocenne a v prípade nutnosti potom uzatvorila celé obce, nielen marginalizované rómske komunity.  

V momentálnej situácii žiadame rozšíriť preventívne testovanie na všetky rizikové skupiny, ako aj na jednotlivcov z majoritného obyvateľstva, ktorí mohli potencionálne prísť do styku s pozitívne testovanými v rôznych častiach Slovenska. 

Signatári výzvy

Ing. Ingrid Kosová, PhD. – predsedkyňa Quo vadis, o.z.

Mgr. Vlado Rafael, PhD. - riaditeľ občianskeho združenia eduRoma

Mgr. Zuzana Havírová – Rómske advokačné a výskumné stredisko 

 

Call of the nongovernmental organizations towards the Government of the Slovak Republic for an immediate removal of discriminatory measures against marginalized Roma communities

We all know that the current situation in the Roma communities is a result of the long waiting of all stakeholders, who underestimated the situation and did not pay adequate attention to the people coming back from abroad into the environment of the poorest localities right at the beginning in the spreading of COVID-19 in Slovakia. The individuals, who had been traveling, were freely moving back and forth across the borders and were returning to the environment with high concentration people, which in these localities predicts exponential growth of number of infected people.

From the position of nongovernmental organizations and institutions active in the communities, we have been warning about the situation at the end of March and we notified the Government of the Slovak Republic about the fact that locking down the localities with the use of force could inspire panic and clashes, and also contribute to the growth of tensions between Roma and majority population.

At the moment, we have only one piece of information about the 31 positively tested individuals in five communities out of approximately 1,000 tested persons. This does not seem to be a percentage of infected that pushes for locking down of whole communities with force. These are relatively small numbers of people who can be without delay placed into state facilities as done in case of non-Roma individuals who come from abroad.

The action that limits significantly the free movement of individuals and their civic freedoms is in sharp opposition to the equal treatment of people from marginalized communities.

We demand the Government of the Slovak Republic to justify its action and to approach the most vulnerable citizens from the marginalized communities without measures that inspire fear of discriminating treatment and stigmatizing Romani women and men as a source of infection!

We call upon the Government of the Slovak Republic to fulfill what it declared to secure adequate conditions for individuals in the marginalized communities where the quarantine was ordered!

If the Government of the Slovak Republic intends to take control over the spreading of the coronavirus, it is obliged to approach all citizens of the Slovak Republic equally and in case of need close down whole municipalities, not only the marginalized Roma communities.

In the current situation, we demand extension of testing to all at-risk groups as well as individuals from majority population, who could have potentially come in contact with positively tested individuals all over Slovakia.

Signatories:

Ing. Ingrid Kosová, PhD. – chairwoman of Quo vadis

Mgr. Vlado Rafael, PhD. – director of eduRoma

Mgr. Zuzana Havírová – Roma Advocacy and Research Center

 


Ing. Ingrid Kosová, PhD. – predsedkyňa Quo vadis, o.z.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Ingrid Kosová, PhD. – predsedkyňa Quo vadis, o.z. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...