VÝZVA GENERÁLNEMU RIADITEĽOVI RTVS

Zákonom č. 532/2010 Z.z. (Zákon o RTVS) bol zriadený verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), ktorých činnosť je okrem iného hradená z našich koncesionárskych poplatkov, ročne vo výške okolo 85 miliónov eur

Hlavnou činnosťou RTVS určenou Zákonom o RTVS je, okrem iného, podľa §5, odst. 1, písm. j: „USKUTOČŇOVANIE PRENOSOV A ZÁZNAMOV z vybraných SPOLOČENSKY VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania“. Pritom je povinná dodržiavať princípy uvedené v §3, odst., 1 písm. b zákona: (RTVS) „poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov“.

Za napĺňanie týchto zákonných povinností a poslania RTVS plne zodpovedá Generálny riaditeľ RTVS, ktorý má za túto zodpovednú funkciu zákonom zaručený plat vo výške štvornásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve SR (cca 5000 eur).

Aktuálne na Slovensku prebieha už od 6.2.2023 VYŠE TRIDSAŤ SPOLOČENSKY VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ s celkovou účasťou desiatok tisíc občanov Slovenska, ako aj ľudí zo zahraničia. Sú to POCHODY ZA MIER v mestách po celom Slovensku:

foto110.jpg

foto21.jpg

  Na pochodoch za mier slovenskí občania vyjadrili požiadavky na:

  • Okamžité zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu.
  • Okamžité zastavenie bojov, zabíjania ľudí a začatie rokovaní o mierovom usporiadamí konfliktu.
  • Vypovedanie DCA zmluvy s USA a odchod amerického vojska, zbraní a techniky z územia Slovenskej republiky.
  • Vystúpenie z NATO a odchod všetkých cudzích vojakov z územia Slovenskej republiky.
  • Neutralitu Slovenska, ako suverénneho zvrchovaného štátu. Slovenskí občania chcú žiť v priateľstve a mierovej spolupráci so všetkými štátmi a národmi sveta.

Posol333.jpg

Vážený pán generálny riaditeľ RTVS!

Verejne Vás vyzývame, aby ste obnovili verejnoprávny charakter RTVS a vykonávanie jej činnosti a poslania v súlade so Zákonom o RTVS.

Preto žiadame, aby RTVS podľa §5, odst. 1, písm. j, Zákona o RTVS

USKUTOČŇOVALA PRIAME PRENOSY A ZÁZNAMY Z KAŽDÉHO POCHODU OBČANOV SLOVENSKA ZA MIER A Z KAŽDÉHO MIEROVÉHO ZHROMAŽDENIA, KTORÉ SA  USKUTOČNÍ NA ÚZEMÍ SR.

Ďalej žiadame, aby

ZÁSTUPCOVIA OBČANOV Z JEDNOTLIVÝCH POCHODOV ZA MIER BOLI PRIZÝVANÍ DO DISKUSNÝCH RELÁCIÍ RTVS, čím dôjde k naplneniu  §3, odst., 1 písm. b, Zákona poskytovaním nestranných, overených, neskreslených (priamy prenos) a vyvážených pluralitných informácií o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov.

Vážený pán generálny riaditeľ,

Pevne veríme, že aj vy si želáte mier pre svoje deti a rodinu a pomôžete šíriť a naplniť Mierové posolstvo občanov Slovenska prostredníctvom RTVS aj do ostatných krajín Európy! Doteraz ho pravidelne pomáhal šíriť len bratský srbský denník PRAVDA, za čo mu zo srdca ďakujeme!

Mier si určite želá aj väčšina zamestnancov RTVS, ktorí si zachovali národné a vlastenecké cítenie, záleží im na mierovej budúcnosti svojich detí a vnukov a podporia Vás pri napĺňaní Vášho zákonného poslania.

Určite Vás podporia aj umelci, ktorí sú už zhnusení degenerovanou primitívnou komerčnou tvorbou  tzv. západnej kultúry, plnej zvrátených ideológií a morálneho bahna, ktorí inklinujú k vlastenectvu, národnej hrdosti, návratu k tradičným kultúrnym, morálnym, estetickým a duchovným hodnotám, ktoré máme po tisícročia zakódované v génoch, zdedených po našich slavianskych prapredkoch.

Podporí Vás aj vyše 40 tisíc mužov, ktorí chcú mier, a preto odopreli povinnosť vykonania mimoriadnej vojenskej služby, lebo nechcú bojovať so zbraňou v ruke a zabíjať bratských Slovanov, za cudzie záujmy západných mocností.

A podporí Vás aj 1 193 198 aktívnych občanov Slovenska, ktorí prišli k urnám a v referende prejavili vôľu na zmenu ústavy. Aby referendom mohlo byť skrátené volebné obdobie a mohla byť zvolená nová vláda konajúca v záujme občanov. Vláda, ktorá určite podporí úsilie svojich občanov o mierové urovnanie konfliktu a nebude podporovať vojnu a zabíjanie ľudí ďalšími dodávkami zbraní.

Ale hlavne vás podporia všetky naše matky! Lebo porodili svoje deti, aby žili šťastne v mieri! Žiadna matka neporodila svojich synov, aby ich poslala na front umierať za cudzie mocenské záujmy!

Vyzývame všetkých mierumilovných ľudí k záchrane Slovenska, aby nebolo priamo zatiahnuté do vojnového konfliktu, a aby sa nestalo čiernou dierou na mape Európy, ako to predpovedala v roku 1997 vtedajšia americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová.

Vyzývame osobnosti Slovenska, aby verejne vyjadrili svoj postoj k nastoleniu mieru v Európe. Ich postoj k mieru bude zaznamenaný v učebniciach dejepisu pre našich vnukov a pravnukov. Pre pamäť a poučenie, aby už nikdy nenechali dôjsť Slovensko do stavu, v akom sa nachádza teraz.

Svätý Ján Pavol II. počas svojej návštevy Slovenska vyriekol proroctvo:

Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.

Nadišiel čas, aby Slovensko začalo plniť svoju dejinnú úlohu a prinieslo  ľuďom európskeho kontinentu vytúžený mier!

Slovensko, február 2023

MY ĽUDIA SPOLU


MY ĽUDIA SPOLU    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že MY ĽUDIA SPOLU bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...