Výmenníkové stanice - sídlisko Sever Pezinok

9B20707B-E5E9-41F2-9B05-F7A3D3B7E31D.jpeg

 

Petícia obyvateľov mesta Pezinok, ktorou žiadame poslancov Mestského
zastupiteľstva v Pezinku o neschválenie návrhov na:


1.Prenájom časti pozemku v k. ú. Pezinok, lokalita L. Novomeského, a to konkrétne časť parcely reg. “C” parc. č. 880/3 vo výmere 420,84 m²
2.Predaj majetku formou verejnej obchodnej súťaže - nehnuteľnosti v k. ú. Pezinok na Svätoplukovej ulici / Výmenníková stanica VS-3, Svätoplukova (MŠ)
3.Predaj majetku formou verejnej obchodnej súťaže - nehnuteľnosti v k. ú. Pezinok na Svätoplukovej ulici / Výmenníková stanica VS-1, Svätoplukova;

My, obyvatelia mesta Pezinok, touto petíciou žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku o neschválenie horeuvedených bodov z týchto dôvodov.

Mesto Pezinok svojím aktuálnym rozvojom významne narastá na počte obyvateľov - zvyšujú sa počty nových bytových jednotiek neúmerne k rozvoju občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúre. Predajom nehnuteľností mesta sa znižuje možnosť vybudovať takéto zázemie pre obyvateľov. Rovnako sa znižujú možnosti vybudovania parkovacích plôch pri obytných ale aj rodinných domoch. Jedným slovom znižuje sa kvalita obytného a životné prostredia.

Lokalita sídliska Sever už teraz neposkytuje adekvátne plochy pre parkovanie k súčasným počtom bytov. Vybudovanie nových bytových jednotiek túto situáciu ešte len zhorší. Takýmto konaním strácame trávnaté plochy a plochy pre výsadbu nových stromov, budovania ihrísk či iných zón oddychu a rekreácie v blízkosti našich domovov.

Výmenníkové stanice sú priam predurčené svojou polohou pre vybudovanie zariadení, ktoré zvýšia kvalitu bývania a života obyvateľov. Dôkazom toho je aj úspešná realizácia premeny výmenníkovej stanice na komunitné centrum v Košiciach. Pôvodná výmenníková stanica tepla bola v rámci EHMK 2013 pretransformovaná na kultúrno- komunitné centrum. Vzniklo tak miestne kultúrne stredisko, adekvátne dnešným nárokom kultúrno-spoločenskej prevádzky. Dramaturgicky pestrý program “Výmenníčky” by mal prispieť ku komunitnému rozvoju, mal by iniciovať občiansku participáciu a sprostredkovať aktuálne kultúrne, vzdelávacie či umelecké aktivity širšiemu obecenstvu.

Predseda petičného výboru:
Ing. arch. Igor Hianik, 

Členovia petičného výboru:
Adam Kovačovský, Andrej Pekár, Ing. Milan Šilhár, Zuzana Šiška

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: Ing. arch. Igor Hianik

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.