Vyjadrujeme podporu PaedDr. Lubomírovi Královi, PhD., ako legitímne zvolenému riaditeľovi Katolíckej spojenej školy v Nemšovej

Dňa 23.10.2022 vyhlásila Rímskokatolícka cirkev  - Biskupstvo Nitra,

Diecézny školský úrad

Námestie Jána Pavla II. č. 7

950 50 Nitra

, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy v Nemšovej,

Školská ul.9., 914 41, Nemšová. 

Do dňa výberového konania pôsobil na poste riaditeľa školy pán PaedDr. Lubomír Král, PhD., ktorý svoju funkciu opätovne obhájil a legitímnou voľbou bol právoplatne znovuzvolený. 

Aby však riaditeľ cirkevnej školy mohol svoju funkciu aj riadne plniť, aby bol opätovne vymenovaný za riaditeľa školy, potrebuje k tomu súhlas a podpis štatutárneho zástupcu, t.j. Mons. Viliama Judáka. 

Mons. Viliam Judák však žiaľ odmietol podpísať dokument, ktorým by poveril PaedDr. Lubomíra Krála, PhD. za riaditeľa Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. 

Svoje rozhodnutie odôvodnil nateraz len na báze verbálnej komunikácie s PaedDr. Lubomírom Králom, PhD. a vyslovil mu nedôveru, čo bolo dôvodom, pre ktoré odmietol vydať súhlas k jeho znovuzvoleniu/vykonávaniu funkcie na poste riaditeľa školy. 

Ľudia, ktorí poznajú hlbší rozmer problému sú však toho názoru, že pána riaditeľa Biskupský úrad odmieta ako riaditeľa školy, z dôvodu dlhodobých "sporov" medzi ním ( PaedDr. Lubomírom Králom) a dekanom farnosti Nemšová, pánom Mgr. Jánom Smolkom, s ktorým sa nezhodnú vo viacerých otázkach a je zrejmé, že farnosť má mimoriadne veľký vplyv na Biskupský úrad, ktorý rozhoduje,okrem iných, aj v otázke voľby a obsadenia funkcie riaditeľa školy. 

Katolícka spojená škola v Nemšovej pre p. Krála mnoho znamená a vynakladá maximálne úsilie, aby bola inštitúciou, ktorá žiakom zabezpečí kvalitné a odborné vzdelanie, prístup k informáciám, inovatívnym riešeniam na margo výučby a najmä atmosféru prijatia a podpory. 

Na škole pôsobí aj školský psychológ, ktorý sa aktívne zapája do procesu vzdelávania, čo jednotliví cirkevní predstavitelia považujú za problém, s odôvodnením, že na katolíckej škole nemusí pôsobiť psychológ, dieťaťu by postačilo zveriť sa kňazovi. 

Nestačilo...

Školský psychológ má v rámci vyučovacieho procesu mimoriadne dôležitý význam a vplyv a jeho podporu si cenia tak žiaci ako aj rodinní príslušníci žiakov.

Rovnako sa cirkevným autoritám nepozdáva ani integrácia zdravotne znevýhodnených detí a detí z neúplnych rodín. 

Pýtam sa - prečo? Toto nemôže nikto myslieť vážne ani v najhoršom sne. 

PaedDr.Lubomír Král,  PhD.vykonáva funkciu riaditeľa od roku 2017 a táto práca je jeho poslaním. 

Ako autorka petície, spolu s priateľmi školy a každým rodičom žiaka školy, ktorý sa slobodne  rozhodne svojim podpisom petíciu podporiť, ju podpisujeme z dôvodu obavy, že ak Biskupský úrad neschváli právoplátné zvolenie pána Krála a dosadí svojho zástupcu, vážne to môže ohroziť morálku a proces výučby tak medzi žiakmi ako aj medzi pedagógmi a v neposlednom rade sa toto "hádzanie polien pod nohy" bolestivo dotkne aj rodičov detí, ktoré túto školu navštevujú. 

Každý, kto prihlásil svoje dieťa do Katolíckej spojenej školy v Nemšovej, tak urobil zo svojho slobodného presvedčenia a v dobrej viere toho, že škola bude v jeho dieťati jednak upevňovať vieru a katolícku náuku a zároveň ho bude viesť po ceste vzdelávania a ukazovať mu správny smer, aby raz zo školy vyšiel nie len ako vzdelaný  človek, ale zároveň aj človek, ktorý nehľadí len na seba, chápe potreby druhých, je citlivý, empatický a tolerantný ku každému , s kým sa na ceste svojim životom stretne.

Toto všetko Katolícka spojená škola v Nemšovej žiakom poskytuje. 

Žiadame a prosíme preto Biskupský úrad, zastúpeným Mons. Viliamom Judákom, aby rešpektoval výsledok voľby a odsúhlasil znovuzvolenie PaedDr. Lubomíra Krála PhD., za riaditeľa školy Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. 

 

Autor petície: Mgr.art. Helena Hudáčeková


Mgr.art. Helena Hudáčeková    Kontaktujte autora petície