Vyjadrenie vďaky našim osloboditeľom - Červenej armáde v 2. svetovej vojne

Vďačný vlastenecký ľud Slovenskej republiky, Bratislava 9.máj 2021


VÁŽENÝ PÁN VEĽVYSLANEC RUSKEJ FEDERÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE,
My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky ako zástupcovia vlastenecky a mierovo zmýšľajúceho ľudu Slovenska chceme v dnešný pamätný Deň víťazstva nad fašizmom vyjadriť vďaku vtedajšej Červenej armáde Sovietskeho zväzu a v rámci nej hlavne jej podstatnej zložke – ruskému národu a jeho vojakom. Nikdy nezabudneme na skutočných Osloboditeľov územia našej milovanej vlasti a na obete, ktoré podstúpili kvôli oslobodeniu územia Slovenska.
Zároveň hlboko nesúhlasíme a odsudzujeme útoky, nepriateľstvo a vyslovované polopravdy a klamstvá šíriace sa médiami v Slovenskej republike a dokonca rôznymi predstaviteľmi nášho štátu. Dištancujeme sa od všetkých nepriateľských a znevažujúcich skutkov a vyjadrení našej vlády na adresu Ruskej Federácie a Ruského národa.
Budeme všade a vždy podporovať priateľstvo a mierové spolužitie s Ruskom ako našim bratským slovanským národom a podporovať maximálnu mieru spolupráce medzi našimi národmi ako rovnocennými partnermi.
Благодарный патриотический народ Словацкой Республики, 
Братислава 9 мая 2021 г.

Уважаемый посол Российской Федерации в Словацкой Республике,

Мы, нижеподписавшиеся граждане Словацкой Республики, как представители патриотического и миролюбивого народа Словакии в сегодняшний День памяти Победы над фашизмом мы хотим выразить признательность тогдашней Красной Армии Советского Союза и в нем главным образом его существенная составляющая - русский народ и его воины.
Мы никогда не забудем настоящих освободителей территории нашей любимой Родины и жертв, которым они подверглись при освобождении территории Словакии.

В то же время мы категорически не согласны и осуждаем нападения, враждебность и откровенную полуправду и ложь, распространяемые средствами массовой информации в Словацкой Республике
и даже различными представителями нашего государства. Мы отмежевываемся от всех враждебных и оскорбительных действий и заявлений нашего правительства в адрес Российской Федерации и русского народа.

Мы будем везде и всегда поддерживать дружбу и мирное сосуществование с Россией, как с нашим братским славянским народом, и поддерживать максимальную степень сотрудничества между нашими народами как равноправными партнёрами. 


Ladislav Valčo , OZ Národný front Slovenska    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ladislav Valčo , OZ Národný front Slovenska na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...