Vyhlásenie niektorých členov ECAV a iných cirkví ku problematike LGBTI

My, dolu podpísaní členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a iných cirkví, predkladáme vedeniu ECAV na Slovensku nasledujúce vyhlásenie týkajúce sa aktuálnej témy LGBTI.

Úvod

V súčasnosti je problematika LGBTI v slovenskej spoločnosti čoraz častejšie a dynamickejšie prítomná, čo si vyžaduje aktívny a dôveryhodný postoj na strane jej mienkotvorných aktérov, medzi ktorých patrí aj ECAV na Slovensku (ďalej len ECAV). Hoci ide o problematiku, ktorej sa dosiaľ v našom prostredí nevenovala osobitná pozornosť, jej živý charakter, prezentovaný v rôznych formách, nás vyzýva na hľadanie odpovedí na všetky otázky, ktoré si s ňou verejnosť môže spájať.

Vyjadrenie znepokojenia

Názorová diverzita v rámci akéhokoľvek ľudského či občianskeho spoločenstva, vrátane cirkvi, je prirodzená. Konštruktívna a otvorená výmena rozdielnych názorov je neodmysliteľnou podmienkou dôveryhodnosti a rozvoja takéhoto spoločenstva. Táto podmienka platí aj v prípade prístupu ku LGBTI problematike v rámci ECAV. Chceme vyjadriť znepokojenie nad postupom biskupov ECAV, ktorí namiesto otvorenia a vedenia diskusie zo svojej pozície vyvíjajú systematické úsilie na elimináciu názorových odporcov a odsúvajú tak túto tému mimo pozornosti členov ECAV. Tento trend následne vedie k zvyšovaniu neistoty a stupňovaniu napätia medzi všetkými, ktorí očakávajú mienkotvorný prístup svojich cirkevných predstaviteľov, a sú tak často odkázaní iba na ohnivé výmeny názorov na sociálnych sieťach.

Vyjadrenie nesúhlasu

Chceme tiež vyjadriť nesúhlas s odňatím kanonickej misie doc. Ondrejovi Prostredníkovi, ktoré nebolo zo strany biskupov ECAV dostatočne odôvodnené a ani náležite a korektne komunikované, či už voči nemu samotnému, ale aj vo vzťahu k členom ECAV i verejnosti. Tento postup považujeme síce za právne možný, ale vzhľadom na absentujúcu diskusiu a podkopávanie princípu ochrany názorov jednotlivca a princípu akademickej slobody, z ľudského a morálneho hľadiska za nie férový. O to viac, že v tomto prípade nejde o záležitosť vierouky, nehovoriac o akceptovanej praxi, ktorú v tejto problematike zaviedli alebo zavádzajú viaceré partnerské cirkvi. Svetový luteránsky zväz (SLZ) napr. vo svojom dokumente Emaus Conversation vyzýva partnerské cirkvi na pokojnú diskusiu v tejto téme a poukazuje na to, že problematika ľudskej sexuality nijak nezasahuje do dogmatického propria evanjelickej teológie (https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/Exhibit%2010%20Report%20Task%20Force%20English.pdf).

Výzva

Ak je cirkev skutočným spoločenstvom, mali by sa dôležité rozhodnutia prijímať na základe diskusie a patrične odôvodňovať. Plne rešpektujeme autoritu biskupov, ktorí boli demokraticky zvolení, ale charakter ich úradu im nedáva právo odmietať alebo potláčať dialóg s ostatnými členmi ECAV, ktorí chcú formovať svoje názory v obojstranne prospešnej interakcii. Preto verejne vyzývame biskupov ECAV na Slovensku, aby zo svojej pozície a v rámci svojich kompetencií otvorili a viedli komplexnú, odbornú, slobodnú a poctivú diskusiu o problematike LGBTI na úrovni ECAV na Slovensku a tým prispeli k zmierneniu napätia a neistoty. Až na tomto základe by následne malo vzniknúť ucelené stanovisko ECAV k uvedenej problematike. Navrhujeme, aby sa diskusia venovala najmä týmto témam:

a) biblické a teologické východiská manželstva a sexuality;

b) prístup k problematike LGBTI v iných cirkvách, najmä cirkvách združených v SLZ;

c) pastorálny prístup ECAV k osobám, ktoré sa hlásia ku LGBTI komunite;

d) postavenie a práva laických a ordinovaných zamestnancov ECAV, ktorí patria k LGBTI komunite;

e) biologické, psychologické, sociálne aspekty sexuality;

f) právne aspekty požiadaviek LGBTI.

Záver

Prehliadaním a odmietaním iných názorov v cirkvi sa ich nezbavíme. Sme presvedčení, že jedine otvorená diskusia, založená na konštruktívnej výmene názorov, môže priniesť pokoj a byť tak pilierom stability a napredovania cirkvi do budúcna.


Milan Ďuračka
Andrea Cox
Martin Cimerman
Jaroslav Pilat
Jakub Pavlús
Michal Havran
Ondrej Prostredník ml.
Martin Kováč
Miro Kocúr
Ingrid Mayerová
René Lužica
Ivana Havranová
Anna Polcková
Ján Benčík
Ján Vladimír Michalko
Lídia Zloh
Samuel Jezný


Kolektív autorov    Kontaktujte autora petície