Voda a liečebný zdroj nad zlato - A víz és a jótékony hatása - Šamorín a Hamuliakovo

  1. Foto:
Pripravovaná stavba "Obytný súbor Hamuliakovo Dolné"
 
 
153559065_1063025550868540_6458615376864641856_n.jpg153514611_1063025560868539_3804301416759395676_n1.jpgFoto hore: Hamuliakovo - fialové plochy potenciálne miesta na ďalšie stavebné konanie, výstavbu. V ochranných pásmach.

 

Voda_OP_zdroj_Cilistov.jpgVoda_Ochranne-pasma-VZ2.jpg

Petícia je VEREJNÝM ZÁUJMOM všetkých občanov Slovenskej republiky.

Sme občianske združenie Energia v priestore. Sme skupina ľudí, ktorý sa už nechcú prizerať na devastáciu prírody a vodných zdrojov. Nie sme súčasťou žiadnej politickej strany, niesme polická objednávka.
Petícia je prejav lásky k darom našej Zeme, ide o všetkých ľudí na Slovensku aj ešte nenarodeným.

Najvyšia moc štátu sme MY OBČANIA. My si volíme mestké a obecné zastupitelstvá, parlamentné osadenstvo. Bohužial developerská skupina ľudí nám cez našich zvolených zástupcov, ničia, devastúju a ohrozúju našu vodu. Oni všetci majú silu vďaka nám občanom. Sme to my ľudia ktorí kupujeme nehnutelnosť od developerov. Banky potebújú aby ľudia od nich čerpali úvery.

My sme Tí najsilnejší, oni potrebujú nás. Dva je viac ako jeden a tri je viac ako dva. V jednote je sila.

My všetci máme rovnaké právo na našu vodu, bez ohľadu na vplyv a sumy na účtoch. My všetci ju potrebujeme. Nedajme si ju zničiť a zobrať skupinou ľudí ktorí pozerajú iba na vlasté záujmy, potreby a peniaze.

Čo bude s vodou o 5, 10, 20 rokov?

Pán minister Budaj na kamery povedal, že vodný zdroj je zachráneny, stavať sa nebude. Áno? Stavia sa naďalej!

Developeri môžu stavať inde, voda a aj liečivý zdroj je práve tu v týchto oblastiach ako vidieť na mapách.

Aktuálne ochranné pásma sú v poriadku.

Svojim podpisom súhlasíte:
- so zastavením výstavby v ochranných pásmach
- s ochranou vodného a liečivého zdroja (presné určené čo sa môže robiť)
- zrušiť už platné a vydané stavebné povolenia

Pri dostatočnom počte podpisov dáme návrh na prijatie zákona o stavebnej uzávere (stavebný stop) na konkrétnych pozemkoch okolo Vodných zdrojov ktoré sú na mapách.

Za pomoc, šírenie, zdieľanie tejto petície vopred všetkým ďakujeme.

Veríme, že naša petícia osloví čo najväčší počet ľudí s dobrým srdcom.

 

Text petície preložený do madarského jazyk.

 
 
 
Ez a petíció az összes Szlovákiában élő ember érdeke.


A polgári társulásunk neve Energia a térben.


Társulatunk már nem szeretné tovább tétlenül nézni a természet és az ivóvíztartalék tönkretételét. Nem tartozunk semmien politikai párthoz és nem hajtunk végre semmiféle politikai megrendelést.


Petíciónkkal szeretnénk megóvni földünk egyik legértékesebb kincsét, az ivóvizet, az országunk és a jövő generáció számára. Az állam legfelsőbb hatalma valójában mi polgárok vagyunk. Mi választjuk meg a városi és a falusi képviselő-testületeket és a parlamenti kepviseletet. Sajnos a beruházók, vállalkozók egy csoportja a mi választott képviselőinken keresztül tönkreteszik és veszélyeztetik ivóvízkészletünket. Az erejüket nekünk köszönhetik, azért van hatalmuk, mert megbíztunk bennük, mert mi adtuk ezt a hatalmat nekik. És mi polgárok vagyunk azok, akik ingatlanokat vásárolunk ezektől a beruházóktól. A bankoknak pedig szükségük van arra, hogy mi emberek banki hiteleket vegyünk fel tőlük.


Mindannyiunknak egyformán joga van az ivóvízhez, függetlenül attól, kinek mennyi pénze van a számláján. Ezért ne hagyjuk, hogy egyes csoportok, akik csak a saját hasznukat nézik, tönkretegyék azt.

Mert mi lesz az ivóvízzel 5, 10-20 év múlva?


Budai Miniszterúr kamerák előtt azt nyilatkozta, az ivóvíz meg van mentve, és hogy az építkezés le lesz állítva. A valóság viszont az, hogy továbbra is folynak az építkezések.


A beruházók építkezhetnek máshol is, de az ivóvízkészlet ezen a területen helyezkedik el, itt kell rá vigyázni.


Aláírásommal egyetértek:
-A védősávokban megkezdett építkezések leállításával.

-Az ivóvízkészlet védelmével.
-A már érvényben lévő konkrét területekre vonatkozó építkezési engedélyek leállításával illetve megszüntetésével.


Elegendő aláírás összegyűjtésével egy építkezési zárlatról szóló törvény elfogadására teszünk javaslatot az ivóvízkészlet feletti területekre.

A segítséget, a petíció terjesztését és a megosztást előre is mindenkinek köszönjük.
Reméljük, hogy ez az üzenet minnél több jó embert megszólít.
Együtt sikerülhet megmenteni az ivóvízkészletünket.

 

 

Zákony - Törvények:

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.epi.sk%2Fzz%2F2005-552%3Ffbclid%3DIwAR27rQtTxKE6BoaIt0aD7xF7xiSM8BsX6I_ql-Z8Afdca0Am40saW4rnC-Q&h=AT24zSlwmhy2nBmjwVTz_8TM4sNlrLBFXSDvuZd7ht_mNnxvrBG0I9O_--NwC5GGfRqBgp1rpGVG0qHdAkHVm-jT8BldVDZs0dlddKO822RtYtEYmA3lpFGg2J84dchJdJWclpXVSIyXhCN3z_GBUTY8DPwTOXAJ-VgSMZh04_aBKsUhuKT_nLuoXbWJ-n90GabM8xIAeUmC3U2cmTCGeQPlx0xMrveOx5ZvlPGPYibSfi7LlNylxqSc62ZTQV6acoBKyXW8RqitYLRIAKjc1SlIzN_dan3O183k3EQHJG9E0WLzSTIe7kl3zco0MHyR5eOFzx9rs9MPM5tcLxer9mBaOlOc8i_K9kQOQcE9oHYYczLgqsrpc9xXrzZYDET4Tp_hGEWDb2IOuQe6lFT0RLHIWCuoyhniX6mkw9VBWBqMvXvDdUhcTtO5zd0vRPq_0hOmiiKhzLyS3tZ284YXoRYoMUr-0h-11nvuHw-h45bFhUBm_41CiIqQ2GdwcVNyfgxNrxPpho2FXu3oZqIY7FGf05k

 

Vodný zákon (364/2004)

§1 ods. 2 Vodného zákona:

Tento zákon vytvára podmienky na :

... (písm. a)  až  g) )

h) využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú bezpečnosť štátu a na jej prednostné určenie podľa § 3 ods. 4.

§3  ods. 4 Vodného zákona

Podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a na účely, na ktoré je použitie pitnej vody ustanovené osobitným predpisom.6) Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri zachovaní ich prednostného určenia.

 

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. ÚS 18/06: "neoddeliteľným atribútom právneho štátu je právna istota a spravodlivosť. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že v právnom štáte sa orgánu verejnej moci neponecháva na (voľnú) úvahu, či uplatní kompetenciu, ktorú mu priznáva Ústava alebo zákon.

Preto je povinnosťou každého orgánu verejnej moci uplatniť svoju kompetenciu vždy, v celom rozsahu a včas. Z uvedeného vyplýva, že nezávislosť poslancov obecného zastupiteľstva pri ich rozhodovaní nie je absolútna a bez mantinelov, ale je oklieštená a má smerovať k naplneniu účelu a zmyslu realizácie samosprávy, a to je sledovať rozvoj a prospech obce, ochranu jej majetku a životného prostredia, a to za súčasného a bezvýhradného rešpektovania platných právnych predpisov a Ústavy SR."

(PL. = plénum, teda všetci sudcovia Ústavného súdu v tom čase)

 


Odkazy na dokumenty - Mellékelt dokumentumok:

Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Úradna tabuľa 30.04.2021

https://samorin.sk/verejna-vyhlaska-8/

 

Odkazy na rozoberanú tému - Írások a témával kapcsolatban:

Julius Kovacs

https://juliuskovacs1.blog.sme.sk/c/559644/lupez-storocia-a-jan-budaj-anna-zemanova-mlcia-voda-pre-25-miliona-ludi.html

https://obcianska.blogspot.com/2021/05/vodny-zdroj-samorin-konecne-v-rtvs-ale.html

 

Enviro bloger Rudo Pado

https://pado.blog.sme.sk/c/560415/voda-pri-samorine-ustupuje-bezohladnemu-biznisu.html

 

https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/alena-trancikova-vodarensky-zdroj-samorin-je-unikat/

 

Písali nám viacerí, naďalej sa STAVIA!!!

https://www.minzp.sk/spravy/ochrana-jedneho-z-najcennejsich-zdrojov-pitnej-vody-strednej-europe-je-realitou.html

 

 

Petičný výbor:
Občianske združenie Energia v priestore
IČO 42421195
sídlom Karpatské námestie 10A
Bratislava


Energia v priestore    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Energia v priestore na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...