Verejná výzva Univerzite na odblokovanie dostavby cyklotrasy

Súčasne s dostavbou protipovodňového múra pod botanickou záhradou a lodenicami mala byť zrealizovaná aj dostavba cyklotrasy popri Dunaji. Stavba sa však napriek pripraveným prostriedkom a plánom zastavila. Hlavným dôvodom je požiadavka Univerzity Komenského, ktorá žiada náhradu za zabraté pozemky.

Už 4 roky sú tak cyklisti ale aj obyčajní občania a návštevníci rukojemníkmi štátno-štátnych "záujmov"
. Ak si aj vy myslíte, že pozemky darované grófom Lanfranconi nemajú byť predmetom špekulácie, má sa naďalej plniť jeho voľa a UK má slúžiť verejnosti ako je aj v jej štatúte, pozrite si prosím znenie petície a podľa vášho uváženia ju podpíšte a požiadajte aj vašich priateľov aby si výzvu pozreli. Ďakujeme!

 

Verejná výzva Univerzite na odblokovanie dostavby cyklotrasy v Karloveskom ramene

My signatári, vyzývame Univerzitu Komenského v Bratislave aby neodkladne odblokovala prekážky k dostavbe plánovanej cyklotrasy prepojujúcej most Lafranconi a Karloveské rameno a aby bezodplatne poskytla súhlas s dostavbou cyklotrasy.

 

Univerzita Komenského je verejnoprávna inštitúcia a preto je povinná plniť záujmy verejnosti a musí strpieť na svojich pozemkoch dobudovanie cyklotrasy a to bez nároku na náhradu.

 

Univerzita nemá morálne právo požadovať výmenu „zabratých“ pozemkov. Bráni tomu spoločenské hľadisko i morálna stránka nadobudnutia predmetných pozemkov od grófa Lanfranconiho.

 

Dobudovaním cyklotrasy sa rozumie vyasfaltovanie a úprava už existujúceho chodníka vybudovaného z násypových materiálov ktorý tak či tak vedie cez pozemky univerzity a ktorý je verejne dostupný, univerzita tým neutrpí žiadnu ujmu a nevzniká jej žiadna vyvolaná investícia, stavba je financovaná z rozpočtu mesta a správou cyklo-chodníkov je poverená mestská organizácia STARZ.

 

Z Materiálu na rokovanie Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy dna 25.10. 2012 citujeme zo strany 5, bod 3.7. :
„Napojenie mostu Lafranconi na existujúcu cyklotrasu pri Karloveskom ramene je podmienené súhlasom, resp. zámenou pozemkov s Univerzitou Komenského s hlavným mestom. Ak bude zámena schválená Mestským zastupitelstvom, môže sa zacat územné a stavebné konanie.“

 

Z ďalšieho zdroja dopĺňame, že „Univerzita Komenského oznámila hlavnému mestu, že pozemky v k.ú. Karlova Ves, ktoré mesto potrebuje  na cyklotrasu, by zamenila za časť pozemku v k.ú. Staré Mesto (ide o časť pozemku pod parkoviskom na Gondovej) a za pozemok v k.ú. Karlova Ves pri Botanickej záhrade. Následne boli spracované majetkovoprávne informácie k daným pozemkom. Podľa majetkovoprávnej informácie k pozemku v k.ú. Staré Mesto, sa tento pozemok javil ako problematický (nájomná zmluva pre BPS, príp. súdny spor), preto sa oddelenie správy nehnuteľností najprv obrátilo písomne na mestskú časť Bratislava - Staré Mesto, aby sa vyjadrilo, či je tento pozemok vhodný na zámenu.“

 

Univerzita Komenského v Bratislave je verejnoprávna inštitúcia. V štatúte univerzity sa okrem iného uvádza aj nasledovné:
„Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia NÁRODNÁ UNIVERZITA Slovenskej republiky:
• zdôrazňuje svoj vzťah k Slovenskej republike, v ktorej má svoje korene a ktorá tvorí jej základy umožňujúce vzhliadať k najširším medzinárodným horizontom, prinášajúc všestranný osoh nielen sebe ale i Slovensku;
• majúc ambíciu byť popredným centrom európskej vzdelanosti a univerzitou s medzinárodnou orientáciou definuje svoje strategické ciele:“
„ - zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti a jej hospodársku prosperitu.

 

Chýbajúca cyklotrasa

Chýbajúci úsek cyklotrasy (označený v mapke červenou čiarou) je v dĺžke približne 350 metrov. Obchádzka okolo Botanickej záhrady najmenej 1x križuje cestu s autami, naviac je dlhšia najmenej o 600 metrov a vedie pri hlavnej ceste.


Projekt Lanfranconi    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Projekt Lanfranconi na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi. Túto petíciu budeme propagovať ľuďom, ktorí si pozrú iné petície na našej webovej lokalite okrem nej.

Facebook