Vec: Žiadosť o späťvzatie návrhu na zánik Literárnej nadácie Studňa.

Chceli by sme Ministerstvo vnútra SR požiadať o využitie inštitútu tzv. späťvzatia návrhu na likvidáciu Literárnej nadácie Studňa. Návrh na zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie podalo Ministerstvo vnútra SR, a to z tých dôvodov, že bývalý štatutár nadácie pán Ing. Radovan Tomeš spolu s Ing. Milom Ondrusom z opomenutia pozabudli poslať výročnú správu o činnosti nadácie. –  Išlo len o administratívnu chybu, o formálne nedopatrenie.

K danému neúmyslenému opomenutiu došlo nezámerne preto, lebo nik z uvedených vtedy k tomu kompetentných ľudí z nadácia Studňa nemal zistené, že nestačí výročnú správu o činnosti nadácie poslať poštou, čo zrejme tiež bolo opomenuté a oneskorené, ale od istého obdobia navyše je povinné ju zaregistrovať i cez elektronický systém. Pán Ing. M. Ondrus, ktorý dané záležitosti v tom čase vybavoval, je už dôchodcom vo vyššom veku, rovnako ako prof. M. Hamada, jednou z príčin opomenutia je i tento vyšší vek a s tým pochopiteľne súvisiaca nie úplná zbehlosť vo všetkých informačných technológiách. Danú nezrovnalosť sme si uvedomili až následne a dodatočne napravili, keď správu LN Studne prevzal súčasný štatutár E. Markovič.

Už sme v minulosti aj zaplatili pokutu vo výške 313 €, ktorú nám dalo Ministerstvo vnútra, tak sme aj spolu s ďalšími výdavkami (niekoľko stoviek € - cca 700 € za právne rady, zastupovanie a ďalšie s tým všetkým súvisiace náklady) stratili už i tak dosť veľa finančných prostriedkov vzhľadom na dosť skromné hospodárenie Studne.

Literárna nadácia Studňa vydáva dlhé roky hodnotné diela slovenskej i svetovej poézie, a to vo veľmi skromných podmienkach, knihy z jej produkcie niekoľkokrát získali naše najvyššie ocenenie v oblasti prekladu – Cenu Jána Hollého. Nie je celkom isté, či by sa LN Studňa po prípadnej hroziacej likvidácii dokázala pri súčasných podmienkach pozviechať a nanovo obnoviť svoju činnosť.

Jej prípadnou likvidáciou a zánikom by naša kultúra utrpela citeľnú stratu. Preto by sme si dovolili poprosiť o zohľadnenie týchto skutočností a o priklonenie sa k možnosti využitia späťvzatia daného návrhu. Ďakujeme za podporu a pochopenie.  

 

Za Literárnu nadáciu Studňa:

Predseda odbornej rady  LN Studňa: Prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc.

Zakladateľ LN Studňa: Ing. Milo Ondrus

Štatutár a vedúci správca LN Studňa: Mgr. Erik Markovič, PhD.

https://www.facebook.com/Liter%C3%A1rna-nad%C3%A1cia-Stud%C5%88a-Literary-Foundation-Stud%C5%88a-265400386866404/

Foto hárkov petície: https://www.facebook.com/pg/Liter%C3%A1rna-nad%C3%A1cia-Stud%C5%88a-Literary-Foundation-Stud%C5%88a-265400386866404/photos/?tab=album&album_id=1808476042558823

http://studna-ln.sk/

 

Detailnejší popis:   

Podľa toho, ako som daný stav situácie zistil až v decembri 2016, k danému opomenutiu došlo, bohužiaľ, presnejšie takto:

Bývalý štatutár R. Tomeš, hoci pre Studňu urobil mnoho pozitívneho a prínosného, postupne mal na Studňu stále menej času. Predovšetkým preto, lebo účinkuje umelecky aj vo vokálnej skupine Sklo, začal popri práci v rozhlase spievať aj v zahraničí, kam často začal chodiť, ako mi o tom všetkom dodatočne vysvetľoval p. Ondrus. Kvôli tomu stále viac činností za neho suploval práve p. Ondrus, organizačného rázu. Preto aj ohľadom výročnej zmluvy sa p. Tomeš spoľahol, že to vybaví p. Ondrus s pani účtovníčkou p. E. Udvardyovou. Keď som sa pýtal dodatočne jej, tak vysvetlila, že ona sa domnievala,  keďže ona má na starosti vypracovať len ekonomickú správu o ročnej činnosti nadácie, že všetko ostatné k činnosti Studne k jej vypracovaniu doložia páni Tomeš a Ondruš. Spoľahli sa vzájomne na seba a tak vzniklo to zanedbanie povinnosti.

Následne, keďže p. Tomeš už nebol od mája 2016 štatutárom, už sa o to nestaral, ja ako nový štatutár som kvôli vážnym svojim a aj rodinným zdravotným problémom preberal všetky materiály Studne len až ku koncu roka 2016, nebola doriešená ani zmena korešpondenčnej adresy zo starej na moju novú, preto táto korešpondencia so súdom uviazla na starej adrese u R. Tomeša, tak som sa o všetkom dozvedel až veľmi oneskorene, v novembri - decembri 2016.  

Mrzí nás to, len sa mi zdá, že návrh na likvidáciu by bol veľmi krutým postihom, pretože sa domnievam, že zákon na postihovanie nadácií pre neodovzdané ročné správy je asi určený pre nadácie, pri ktorých by bolo podozrenie, že dochádza napr. v nich k nekontrolovateľným až nezákonným presunom financií a pod. Pri skromnej činnosti Studne k ničomu takému nikdy nedochádzalo, jej prípadným zrušením by slovenská kultúra utrpela veľkú stratu. Napr. aj preto, lebo plánujeme po dlhých peripetiách a prekonávaniach rôznych problémov konečne vydať súborné dielo J. Ondruša, jedného z najväčších slovenských a európskych básnikov, čo aj kultúrna verejnosť už dlhodobo očakáva, čo by pri prípadnom zrušení Studne bolo znemožnené. Ďakujeme za pochopenie.  

 

Na krátku ilustráciu, v akých podmienkach Studňa hospodári:
 
Studňu založil básnik Ján Ondruš s rodinou, a to tak, že svoje dedičstvo – to, čo mu bolo vrátené v reštitúcii z toho, čo im kedysi vzali komunisti, venoval na šľachetný cieľ - na podporu vydávania poézie (slovenskej i prekladov svetovej poézie). Je to v istom zmysle i jeho odkaz, ktorý sa snažím spolu so Studňou naplniť.
 
Po nastúpení do funkcie vedúceho štatutára od roku 2016/17 som mal na starosti už aj ekonomické veci, ku koncu roka som mal dávať dokopy podklady k ročnému vyúčtovaniu, zjavila sa tam zrazu položka cca 600e na preplatenie za poštu, xeroxy a ďalšie administratívne náklady na činnosť Studne nevyhnutnú pri vybavovaní vydávania kníh, tak som sa spýtal pána Ondrusa, že ako to zaplatíme, keď nemáme na to preplatenie dosť peňazí na účte. Odpovedal, že on to urobí i teraz tak, ako každý rok, že spočíta to všetko, čo pri vybavovaní za rok zaplatil, odovzdá doklady o tom účtovníčke a venuje to ako svoj dar na činnosť Studne bez toho, aby si nárokoval preplatenie. Tak som pochopil, že po mnohé roky Studňa funguje len vďaka tomu, že pán Ondrus mal a má vždy toľko veľkorysosti, že je ešte i ako dôchodca ochotný zo svojho dôchodku zafinancovať potrebné veci, na ktoré Studňa už na účte nemala finančné. prostriedky. Ja osobne vykonávam samotnú činnosť štatutára zadarmo, rovnako aj predtým vyše 10-ročnú činnosť a pomoc v odbornej rade, a to jednoducho preto, lebo na zaplatenie mojej činnosti doteraz neboli peniaze. Honorár som zatiaľ dostal vždy len za moje texty uverejnené zborníkovo a knižne v Studni, a to rovnako a v porovnateľnej výške, ako iní ostatní autori a prekladatelia Studne, ktorí sa okrem odovzdania textov nepodieľajú roky na organizačnej činnosti Studne tak ako ja. Niektoré menšie položky vo výške pár stoviek € som i ja zaplatil zo svojich peňazí.
 
Preto sa nám z týchto všetkých dôvodov zdá úplne nespravodlivé a nesprávne, ak by za týchto podmienok z dôvodu len formálnej chyby, veku a zdravotného stavu, by mala nadácia vykonávajúca verejnoprospešnú činnosť s jednoznačným prínosom pre našu kultúru – zaniknúť.
 
Preto som sa rozhodol pokúsiť požiadať kultúrnu verejnosť i štátne inštitúcie o pomoc a podporu – o prejavenie kultúrneho povedomia a prípadného nadhľadu a veľkorysosti.
 

                                                                                                   Erik Markovič

 

Prví signatári. Ďalší podporovatelia a žiadatelia:

prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc, literárny teoretik, historik a kritik, vedúci odbornej rady LN Studňa, predtým prof. Trnavská univerzita a Ústav slovenskej literatúry SAV. Slovenská akadémia vied.

Ing. Milo Ondrus, zakladateľ LN Studňa, brat básnika Jána Ondruša.

Ivan Štrpka, básnik, predtým šéfredaktor časopisov Romboid a Kultúrny život, etc., člen básnickej skupiny Osamelí bežci.

Mgr. Daniel Hevier, PhD., básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež.

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. emeritný profesor na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne, Oddelenie literárnej teórie. Ústav slovenskej literatúry SAV. Slovenská akadémia vied. Konventná 13, 811 03 Bratislava 1.

doc. Olga Ruda, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, - predtým - Professor (Docent) at the English Philology Department of the Foreign Languages Faculty of the Ivan Franko National University of Lviv, Ľvov, Ukrajina.   

doc. Marián Milčák, PhD., básnik, oddelenie slovakistiky a literárnej vedy, oddelenie masmediálnych štúdií  na FF UPJŠ v Košiciach, predtým lektor na Varšavskej univerzite, na sliezskej katovickej univerzite, v Inštitúte slovanských filológií v Sosnovci, lektor na univerzite v Ľubľane.

PhDr. Peter Milčák, PhD, básnik, Katedra teoretickej lingvistiky a slovanských jazykov, Minsk, Bielorusko. Predtým lektor slovenského jazyka na Varšavskej univerzite. Predtým aj vydavateľ literatúry pôsobiaci v Kanade.

prof. PhDr. Marta Součková, PhD., profesorka v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Lektorka slovenského jazyka a kultúry na Oddelení slovakistiky v Novom Sade a na Univerzite v Belehrade.

Ján Litvák, básnik, člen básnickej skupiny Barbarská generácia.

Ing. Peter Juščák, spisovateľ, predseda Obce spisovateľov Slovenska, hovorca UPN. Nositeľ Ceny Obce spisovateľov Slovenska, Ceny Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, finalista Anasoft litera 2015.

prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., básnik, germanista,  Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, viacnásobný nositeľ ceny Jána Hollého za knihy vydané v LN Studňa.

doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD., básnik, literárny vedec, riaditeľ Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Prešovskej univerzity, šéfredaktor časopisu o poézii Vertigo.

Mgr. Dorota Sadovská, ArtD., výtvarníčka, umelkyňa, 1999 diplom DNSEP, École Nationale des Beaux Arts, Dijon, Francúzsko (Orlan, Yan PeiMing, Pat Bruder).

Štefan Moravčík, básnik, predtým šéfredaktor časopisu Slovenské pohľady.

Ing. Radovan Tomeš, predchádzajúci štatutár LN Studňa, člen Správnej rady LN Studňa, Vokálna skupina SKLO, 

Mgr. Martina Karlíková, redaktorka vydavateľstva Orbis pictus, redaktorka Rádia Aktual, predtým Rádio Lumen, televízia Lux.

Mgr. Jozef Dado Nagy, najznámejší popularizátor literatúry na Slovensku, moderátor Literárnej revue v Rádiu Twist, glosátor v relácii Sedem s. r. o., Autor literárnych relácií v STV (Litera, Silná káva, Literárne oko), projektu Rota pomalého nasadenia, atd.

Mgr. František Malík, kulturológ, vedúci tajomník vydavateľstva literárnyklub.sk a jeho dramaturg, zakladateľ a organizátor Bratislavského knižného festivalu BRaK – jeden z vedúcich vydavateľstva BraK.

Mgr. Peter Michalík, PhD., filozof, programový riaditeľ, zakladateľ a organizátor Bratislavského knižného festivalu BRaK – jeden z vedúcich vydavateľstva BraK.

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., vedúci vedecký pracovník (I). Riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Slovenská akadémia vied. Katedra kulturológie FF UKF v Nitre.

prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. profesor (odbor translatológia) na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra romanistiky. Samostatný vedecký pracovník. Ústav svetovej literatúry SAV. Slovenská akadémia vied

doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. Samostatný vedecký pracovník. Ústav svetovej literatúry SAV. Slovenská akadémia vied.

Fedor Matejov, CSc., literárny vedec a literárny  kritik, Ústav slovenskej literatúry SAV. Oddelenie literárnej teórie Slovenská akadémia vied. Konventná 13, 811 03 Bratislava 1.

Mgr. Andrej Rozemberg, PhD., filozof, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra filozofie.

Mgr. Peter Prokopec, básnik, nositeľ Ceny Ivana Kraska za najlepší debut roku

Mgr. Simona Fochlerová, kultúrna aktivistka a redaktorka, rádio Devín RTVS.

Mgr. Erik Markovič, PhD., básnik, filozof, LN Studňa, predtým pomáhajúci v redakcii časopisu Romboid a EnU SAV.  

Ďakujeme vám za podporu, ďalšie významné mená literatúry budú azda ešte aj ďalej pribúdať, uvažujeme o oslovení ďalších kruhov a ľudí, aby sa mohli pripojiť aj ďalší sympatizanti Studne a poézie Jána Ondruša, veľmi ďakujeme.                                                                                                                                                     LN Studňa


Mgr. Erik Markovič, PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Erik Markovič, PhD. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )