ÚČASŤ VEREJNOSTI NA TVORBE Novely zákona, parlamentná tlač 368 Dátum doručenia: 19. 6. 2024 Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy v znení zákona č. 46/2024 Z. z., kde žiadame v zákonnej lehote úplne vyňať bod 5 so znením : 


V § 34 odsek 14 znie:

„(14) Pozemkový fond prevedie bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku zmluvou o prevode vlastníctva pozemok podľa odseku 9 písm. a) na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby a pozemok podľa odseku 9 písm. b) na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy o prevode vlastníctva strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby a jeho trvalé zachovanie. Podmienkou platnosti zmluvy o prevode vlastníctva je právo pozemkového fondu odstúpiť od zmluvy alebo nárok pozemkového fondu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku hodnoty prevedených pozemkov určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu
6fc)

ku dňu uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak

a) rozhodnutie o umiestení stavby stratí platnosť alebo dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane plniť dohodnutý účel stavby vo verejnom záujme,

b) na stavbu vo verejnom záujme, ktorá byť umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve štátu, nebude do troch rokov odo dňa účinnosti zmluvy o prevode vlastníctva vydané právoplatné stavebné povolenie,

c) na stavbu vo verejnom záujme, ktorá byť umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve štátu, nebude do piatich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o prevode vlastníctva vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie,

d) stavba vo verejnom záujme, ktorá byť umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve štátu, prestane plniť dohodnutý účel stavby vo verejnom záujme, alebo

e) dôjde k prevodu vlastníckeho práva k stavbe vo verejnom záujme na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.“.

 

Dôvodovú správu žiadame zmeniť text : 

B. Osobitná časť
K čl. I

K bodom 1, 4 a 5

Navrhované ustanovenia riešia dlhoročnú snahu obcí a vyšších územných celkov vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod stavbami vo verejnom záujme, ktoré v ich vlastníctve. Právna úprava rieši pozemky, ktoré majetkom štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „pozemkový fond“). Na základe navrhovanej úpravy sa rozširuje kompetencia pozemkového fondu previesť na samosprávu bezodplatne zmluvou o prevode vlastníctva pozemky, na ktorých umiestnené stavby vo verejnom záujme ako napr. cestná komunikačná sieť, materské školy, základné školy, verejné sociálne a zdravotné zariadenia, vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku. Pozemkový fond prevedie tieto pozemky s ohľadom na platnú územnú alebo stavebnú dokumentáciu. V zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva sa musí dohodnúť právo na odstúpenie od zmluvy alebo uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak nastanú zákonné dôvody.

Bod 5 stráca opodstatnenie, pretože sa jedná o budúce stavby slúžiace verejnosti, ktoré nie sú skolaudované a výstavba sa ešte nezačala. Ak by bod 5 taxatívne vymenoval, že sa nesmie jednať o pozemok na ktorom sa nachádza obydlie, záhrada, alebo rekreačný objekt jednotlivca, nejednalo by sa o protiústavné a protiprávne konanie poslancov NR pri samotnom hlasovaní, pretože žiaľ nie je prípustné samotné podmienky Ústavy nezohľadniť, čo v návrhu chýba. Podľa Ústavy Slovenskej republiky je naše vlastníctvo nedotknuteľné. Ústava SR Čl. 16 (1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Čl. 21 (1) Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva. Čl. 20 (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. 

 
10.Poznámky

Návrh zákona predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré však v súčasnosti nie je možné objektívne kvantifikovať, pretože MPRV SR nedisponuje údajmi o tom, koľko pozemkov a v akej hodnote budú v budúcnosti predmetom bezodplatného prevodu na obce a vyššie územné celky. Zároveň návrh zákona predpokladá pozitívne vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, ktoré však z rovnakého dôvodu nateraz nie je možné objektívne kvantifikovať. Z uvedených dôvodov sa nevyhotovuje analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy. 

Spätná väzba verejnosti znie, že jednoznačne žiadame zverejnenie konkrétnych údajov za každú obec, či mesto v SR, t.j. koľko a ktoré pozemky budú predmetom bezodplatného prevodu na obce a vyššie územné celky v prílohe, ktorá bude súčasťou tohto návrhu do 15.09.2024. A žiadame analýzu po vypracovaných zákonom uvedených Znaleckých posudkov v rámci možného sankcionovania Pozemkovým fondom, kde je možné spočítať ušetrené náklady obciam na klasický odkup pozemkov verzus navrhovaný bezodplatný prevod, pretože v tabuľke žiadne iné Vybrané vplyvy a už vôbec pozitívne nie sú. 

paulína bajcsiová, živý človek (jednotlivec v zmysle https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/Metodicke-usmernenie_Sprava-o-ucasti-verejnosti_final.pdf    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že paulína bajcsiová, živý človek (jednotlivec v zmysle https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/Metodicke-usmernenie_Sprava-o-ucasti-verejnosti_final.pdf bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...