Srdečný pozdrav V. Putinovi a vyjadrenie vďaky za oslobodenie

Slavin-Nocni-jazdci1.jpgVážený pán prezident Ruskej federácie V.V. Putin

Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Slovenska Červenou armádou od fašistického Nemecka vám ako aj celému ruskému národu posielame srdečný pozdrav, spojený s veľkou úctou a vďakou. Stojíme tu pri pomníku padlých hrdinov na Slavíne spoločne so svojimi ruskými bratmi „Nočnými vlkmi“, ktorí merali dlhú cestu, aby si uctili pamiatku svojich mŕtvych predkov, ktorí zahynuli za našu slobodu.

Česť ich pamiatke, večná sláva padlým hrdinom.

V prítomnosti týchto ruských chlapcov cítime, že sme navždy spojení našimi srdcami. Vám nemusíme vysvetľovať ako je nám ťažko z toho, že dnes stojíme na opačnom konci barikády, že dnes stoja naše vojská pri vašich hraniciach a spoločne so skutočnými agresormi čakajú na príležitosť ako vašu zem napadnúť, no oni tomu hovoria „odstrašovanie“. Za zradu našich politikov sa všetci slušní ľudia na Slovensku veľmi hanbíme. Zneuctili odkaz našich predkov, ktorí bok po boku bojovali s ruskými bratmi za naše oslobodenie.

Zradiť tento odkaz je ako zradiť samých seba, je to presne to isté ako keby dieťa ohrozovalo so zbraňou v ruke svoju matku, ktorá mu dala život. Vám nemusíme vysvetľovať ako je nám ťažko, keď nás za pravdu prenasledujú, dehonestujú a urážajú. Obzvlášť nás čo máme radi ruský národ, čo sme nezabudli vďaka komu žijeme ani nato prečo a začo naši predkovia bojovali a zomierali.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že žijeme vo svete mediálnej masáže, klamstva a pretáčania pravdy následkom čoho je v ohrození hlavne mládež a malé deti. Nesmieme dopustiť, aby vplyv týchto médií bol silnejší ako slová rodičov a starých rodičov. Kým dokážeme ubrániť odkaz našich predkov, našu kultúru a históriu máme šancu prežiť ale iba preto, že vy nám aj dnes ukazujete cestu po ktorej máme kráčať.

Cestu mieru, vzájomnej spolupráce, tolerancie a prosperity, cestu, ktorá nás dovedie ku svetlu a otvorí spoluprácu slovanskej vzájomnosti. Cestu po ktorej musia kráčať všetci čo chcú zachrániť svoju zem a svoj národ. Ste skutočným patriotom, skutočným človekom na ktorého môžu byť naši ruskí bratia právom hrdí. Aj my vás máme radi nakoľko vieme že nikdy nezradíte ľudskosť a keď aj chránite svoje záujmy nerobíte tak na úkor iných krajín. Ruský národ musí prežiť za akúkoľvek cenu pretože vy svojich priateľov nezrádzate, to my sme zradili vás!

Posielame tento pozdrav po Nočných vlkoch a dúfame že nájde cestu k vám.

Ešte raz srdečná vďaka a úcta vám aj celému ruskému národu.

S dňom víťazstva nad fašizmom

Slovenský národ

 

Уважаемый Господин Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин.

По случаю 72-й годовщины освобождения Словакии Красной Армиeй от нацистской Германии, мы посылаем сердечное приветствие в сочетании с большим уважением и благодарностью Вам и всему русскому народу. Мы стоим здесь, у памятника павшим героям, Славин, вместе со своими русскими братьями «Ночными волками», которые измерили длинный путь, чтобы почтить память своих умерших предков, павших за нашу свободу.

Честь их памяти, вечная слава павшим героям.

В присутствии этих русских парней мы считаем, что мы навсегда связаны нашими сердцами. Мы считаем, что нет необходимости объяснять вам, что нам грустно, потому что сегодня мы находимся на противоположном конце баррикада, что сегодня наши войска стоят у ваших границ и вместе с настоящими агрессорами ждут возможности, как напасть на вашу страну. Но они называют это «устрашение». Всем приличным людям в Словакии очень стыдно за предательство своих политиков. Они опозорили наследие наших предков, которые сражались бок о бок с русскими братьями для нашего освобождения. Если мы предаем эту ссылку, якобы мы предали самих себя. Это точно так же, как если бы ребенок угрожал пистолетом своей матери, которая дала ему жизнь. Нет необходимости объяснять Вам, как трудно нам, когда мы преследованы за правду, оскверняют и оскорбляют нас. Особенно нам, которые любим русский народ, которые не забыли, благодаря кому мы живем. Мы знаем, почему и за что, наши предки боролись и умирали.

Мы очень хорошо понимаем, что мы живем в мире медиа-массажа, обмана и извращения истины. Как следствие, особенно молодеж и дети младшего возраста, подвергаются риску. Мы не можем допустить, чтобы влияние этих средств массовой информации было сильнее, чем слова родителей и прародителей. Если мы сможем защитить наследие наших предков, нашу культуру и историю, у нас есть шанс выжить. Это Вы, кто нам сегодня показывает путь, по которому нам надо идти.

Путь мира, взаимного сотрудничества, терпимости и процветания, путь, который приведет нас к свету и открытому сотрудничеству славянского сообщества. Путь, по которому должны идти все, которые хотят спасти свою страну и свой народ. Вы настоящий патриот, настоящий человек, которым могут наши русские братья гордиться. Мы тоже любим Вас, потому что мы знаем, что Вы никогда не предаете человечество. Когда Вы защищаете свои интересы, Вы не делаете это за счет других стран. Русский народ должен выжить любой ценой. Потому что Вы не предаете своих друзей, это мы вас предали!

Мы посылаем это приветствие через Ночных волков и надеемся, что оно найдет свой путь к Вам.

Еще раз, большое спасибо и уважение Вам и всему русскому народу.

С Днем победы над фашизмом.

Словацкий народ

 

https://www.youtube.com/watch?v=b23AEAzqPpY


Emília Blážová, Katarína Kardošová, Igor Jurečka    Kontaktujte autora petície