Sťažnosť obyvateľov obce Cabaj-Čápor na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier v obci a žiadosť obyvateľov obce Cabaj-Čápor o zákaz umiestnenia herne a kasína v Cabaj-Čápor

Zastavme_Hazard.jpg„My, obyvatelia obce uvedení v  podpisových hárkoch k tejto petícii, podávame sťažnosť na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier na území obce a zároveň žiadame obecné zastupiteľstvo o prijatie všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom bude ustanovené, že na území obce Cabaj-Čápor nemožno umiestniť herňu a kasíno, a to vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7 a § 16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.“

 

Súhlas na spracovanie osobných údajov/poučenie prevádzkovateľ: obec Cabaj-Čápor /orgán verejnej moci, ktorému sa petícia doručí/  Dotknutá osoba uvedená v petícii a v podpisovom hárku dáva zároveň s podporou petícii svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu petície - podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uložením osobných údajov po dobu podľa Registračného plánu obce Cabaj-Čápor. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.


Pavol Lehoťák    Kontaktujte autora petície
Facebook