Reforma Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadame

generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o reformu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Pomenujme veci pravým menom. Nie s cieľom samoúčelnej a radikálnej kritiky, ale naopak – s ponukou byť suplementom a spolupracovníkom štátnej správy a podávame rovnako pomocnú ruku, ak budete mať odvahu na zmenu súčasného stavu.

Agende Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť, pričom tento orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je zodpovedný za rozhodnutia o osudoch státisícov detí a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ústredný orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Len za posledných 14 rokov rozhodovali slovenské súdy o osudoch 200 tisíc detí po rozchode rodičov. Smutným faktom je, že napriek prítomnosti orgánu – Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho 46 Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré majú v kompetencii ochranu detí - bola väčšina z nich pripravená o jedného z rodičov.

Ide o najviac zanedbané a najbolestivejšie miesto v procese ochrany detí a ich práv. V celom marazme štátnej správy ide o inštitúciu, ktorá je z väčšej časti riadená nekompetentne, v sporoch nerozhoduje nestranne, a nekoná v súlade so zákonom. Celkové riadenie a nastavenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho 46 Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je ako z dôb socializmu bez dôrazu na pracovný výkon, na poslanie a výsledky.

Vo vedení sekcie sociálnych vecí a rodiny, odbore sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, odelení poradensko-psychologických služieb a na 46 odboroch sociálnych vecí a rodiny, oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a referátoch poradensko-psychologických služieb sú zabetónovaní štátni úradníci, ktorí robia všetko preto, aby sa nič nemohlo zmeniť, nemuselo sa nič urobiť. Ich poslaním je všetko sťažiť, skomplikovať, nič neurobiť a zo všetkého sa vyhovoriť.

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny má bez úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vyše 650 zamestnancov, množstvo riadiacich pozícií, napriek svojej kompetencii neurobilo skoro nič pre rozvoj a ochranu práv detí. Skôr sme toho názoru, že svojimi nekompetentnými zásahmi, prípadne nečinnosťou sa podieľa na ničení životov detí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú podľa http://www.upsvar.sk/buxus/docs/KGR/Vlado/VS_UPSVAR_2016.pdf vyše 8350 zamestnancov.

Za posledných 14 rokov tento orgán neurobil nič preto, aby sa zasadil za zrušenie praktizovaného „párnovíkendovstva“, ktoré nemá oporu v zákone, neurobil nič preto, aby sa zrušila prax zverovania detí do osobnej starostlivosti len jednému rodičovi a aj po rozchode mali deti osobnú starostlivosť obidvoch rodičov. Pričom o tomto hovorí jasne Zákon o rodine a Dohovor o právach dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa, článok 18:

„Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, vynaložia všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Rodičia alebo v zodpovedajúcich prípadoch zákonní zástupcovia, majú prvotnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť záujem dieťaťa.“

Zákon o rodine, § 24:

"Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom... Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi."

Zákon o rodine, článok 3:

"Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností."

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, § 6:

„Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately... zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov.“

Po prijatí zákona o osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi, na ktorej sa Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny ani Ministerstvo púráce, sociálnych vecí a rodiny SR samozrejme nijako nepodieľali a nijako ju neiniciovali, neurobilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nič, aby túto vec zapracovalo do praxe. Skôr naopak. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nevydalo žiadne materiály, žiadnu odbornú smernicu, metodicky neusmernil svojich zamestnancov, nepripravil žiadne podklady ktoré by mali zmeniť prax napriek tomu, že bol v parlamente jednohlasne prijatý zákon, ktorý mal dovtedajšiu prax zmeniť.

Nadôvažok, materiály renomovaných odborníkov k problematike, ktoré boli Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny ponúknuté zdarma, dokonca vedenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny odmietlo distribuovať!

O celom „odbornom" prístupe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny svedčí prieskum, kedy na základnú otázku, čo je záujem a potreby dieťaťa, nevedeli jednotlivé Úrady práce sociálnych vecí a rodiny odpovedať.

Ak by nešlo o deti, bolo by komické, že orgány zamerané na ochranu práv detí nevedia pomenovať základ rozhodnutí – takto je to viac ako hrozná skutočnosť. Podľa čoho potom rozhodujú a na čo sa vlastne odvolávajú pri každom rozsudku, ktorý nezvratne mení životy detí.

Vážený pán minister,

vážený pán generálny riaditeľ,

žiadame Vás preto v záujme detí o dôslednú reformu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho 46 Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadame Vás o zmenu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho 46 Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na moderný úrad prvého kontaktu zameraný na občana s transparentnými a jasnými pravidlami. Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a referátyh poradensko-psychologických služieb by sa mali zmeniť na klientské centrá – miesta prvého kontaktu rodičov po rozchode v záujme ochrany detí pred dôsledkami rozchodu dospelých.

Žiadame principiálnu zmenu prístupu a metodiky, ktorej prvotným cieľom by mala byť ochrana práva dieťaťa na oboch rodičov. Dieťa zmení hračky, zmení izbu, školu, priateľov, mnohokrát aj domov či štát, ale nikdy sa nezmení fakt, že má oboch rodičov.

Tam kde deti majú to šťastie, že je u oboch rodičov záujem a podmienky na osobnú starostlivosť o dieťaťa, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a referát poradensko-psychologických služieb by mali tento stav chrániť. Tam kde záujem o osobnú starostlivosť o dieťa absentuje, by sa malo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny snažiť záujem o dieťa zvýšiť.

Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a referáty poradensko-psychologických služieb by ochranou zachovania rovnosti v prístupe k dieťaťu u oboch rodičov mali predchádzať porozvodovému konfliktu a zabrániť tomu, aby sa dieťa menilo na prostriedok pomsty, vydierania, či rukojemníkom sporu dospelých.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny by malo určiť jasnú metodiku postupu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa, internú normu a jasné postupy pre ich činnosť.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny by malo jasne definovať, čo je záujem a potreby dieťaťa, na ktoré sa odvoláva každé súdne rozhodnutie a jasne zadefinovať podmienky za ktorých by rodič mal stratiť právo na osobnú starostlivosť o dieťa.

Zvýšením svojej odbornosti, efektívnosti by sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny mali stať relevantnejšími partnermi súdov pri rozhodovaní v poručenskej agende.

Žiadame rovnako aby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo kolekciu odborných a pomocných materiálov k problematike porozvodovej starostlivosti o deti, informačné materiály, plagáty, základný materiál pre rodičov typu „Rozvod od A po Z“ s informáciami, čo všetko majú robiť rodičia, aby po rozchode čo najviac eliminovali stres u dieťaťa.

Za základ považujeme, aby v riadení Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny prišlo k rozsiahlej personálnej výmene a doterajšie nekompetentné riadenie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vystriedali odborníci, ľudia z praxe, so skúsenosťami a nadšením pre vec a oddaní poslaniu chrániť práva detí na šťastný a spokojný život za každých okolností.

V Bratislave, 27.1.2018


svojpomocná rodičovská skupina    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej svojpomocná rodičovská skupina vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook