#Referendum2022

HLASUJ, ZDIEĽAJ, ďakujeme...

eu-a-sr_(1).jpg

Vážená pani prezidentka,

my, dolupodpísaní ctihodní občania SR, žiadame prezidentku SR vyhlásiť referendum s nasledovnými otázkami k zmene ústavy:

[*Odporúčame všetky odpovede za "ÁNO". HLASUJ podrobne na https://forms.gle/vq6yZAw2T8EDggmcAZbierka na podporu REFERENDA2022: https://paypal.me/pools/c/8wHkivJQa9

Výber z otázok:

Súhlasíte, že:

1. V Slovenskej republike je minimálna mzda 1000€ v hrubom (brutto) a platí skrátený pracovný týždeň 4 pracovné dni a 3 víkendové dni (piatok, sobota, nedeľa) ? 

ÁNO ?

 

2. Dôchodok najneskôr od 60 rokov života ?  

ÁNO ?

 

3. Zakaz financovať cirkvi, pokiaľ je štát a jeho rozpočet v deficite ?

ÁNO ?

 

4. Verejní (ústavní) činitelia sú povinní oslovovať každého "ctihodný občan" (ctihodná občianka) a poskytovať mu náležitú pomoc a prirodzenú úctu

ÁNO ?

 

5. V Slovenskej republike je právo na bezplatný základný prístup k pevnému internetu alebo právo na bezplatný základné prístup k mobilnému internetu; základné právo na bezplatný prístup na internet sa rozumie bezplatná minimálna rýchlosť prístupu do siete internet o rýchlosti 5Mbit ? (8) Každý občan si má právo vyhotovovať na svoje náklady kópie, obrazový alebo zvukový záznam ako zákonný dôkaz z činnosti štátnych orgánov, samosprávy a ich funkcionárov aj bez ich vedomia a súhlasu. (9) Zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou sú pre štátneho občana vždy zadarmo; štát toto povinne zabezpečuje. ?

ÁNO ?

...

 

8. V Slovenskej republike zaniká trestnosť činov s Cannabis (konope) do 1 gramu pre osobnú spotrebu ?

ÁNO ?

 

9. Národná rada Slovenskej republiky má najviac 50 poslancov a minimálne 50 poslankýň (spolu 100 členný zbor), ktorí sú volení na päť rokov od prvých nasledujúcich volieb po tomto referende ?

ÁNO ?

 

10. Každý verejný činiteľ vždy majetkovo a morálne zodpovedá, aj nedbanlivostne, celým svojím majetkom, za škodu a inú ujmu na právach alebo majetku štátu; toto právo sa nepremlčuje skôr ako 15 rokov od zániku pomeru. (4) Verejným (ústavným) činiteľom sa zakazuje verejne klamať." ?

ÁNO ?

...

 

11. Za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej výboroch možno poslanca stíhať, a to i pred zánikom jeho mandátu, ak štátu spôsobil škodu hrubou nedbanlivosťou alebo úmyslene alebo zjavne porušil ústavu, ústavný zákon, alebo zákon. (3) Poslanca možno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky ?

ÁNO ?

...

 

13. Mandát poslanca ZANIKÁ aj a) uplynutím 90 dní od uverejnenia platného referenda v zbierke zákonov, jeho nerešpektovaním a nezosúladením právneho poriadku s výsledkom referenda, alebo b) zjavným verejným klamaním ? 

ÁNO ? 

14. Každý má právo na testovanie alebo očkovanie vakcínou za podmienok ustanovených zákonom. Občana nemožno svojvoľne testovať, čipovať alebo očkovať proti jeho slobodnej a vážnej vôli, a bez informovaného písomného súhlasu ?

ÁNO ?

15. V Slovenskej republike sa ZAKAZUJE výrub stromov v lesoch bez predchadzajúcej výsadby najmenej trojnásobku drevín (plánovaného) výrubu ? 

ÁNO ?

17. V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa počas tohto stavu znižujú platy alebo odmeny všetkých verejných (ústavných) činiteľov o 50% ?

ÁNO ?

...

 

19. Súhlasite, aby prípadné referendum (áno) bolo v znení jednej otázky ústavnej zmeny ústavy ako celok, alebo (nie) aby boli v znení viacerých jednotlivých otázok o zmenách [ako teraz v tejto elektronickej podobe petície] ?

ÁNO ?

 

20. Súhlasite, so zriadením nového ústavného Úradu boja proti kriminalite verejných činiteľov s civilným obsadením a oprávneniami prokuratúry ?

 

22. Ste ochotní finančne, materiálne alebo (pre)zdieľaním na sociálnych sieťach podporiť túto petíciu ?

ÁNO ?

Vychádzajúc z presvedčenia, že neoddeliteľnou súčasťou právneho štátu je konanie a rozhodovanie ústavných (verejných) činiteľov, ktoré rešpektuje záujmy všetkých občanov, ktoré je založené na prirodzenej spravodlivosti, pokore a slušnosti, nevyvoláva podozrenie zo zneužívania verejných funkcií a právneho poriadku, berúc do úvahy elementárnu spravodlivosť, dobré mravy a odborný výkon verejnej moc pred už dnes zaužívanou korupciou, klientelizmom, rodinkárstvom, aroganciou, nezákonnosťou či svojvôľou v tomto štáte, kde zákony a právo sú neustále a každodenne porušované nielen súkromnými osobami, ale dokonca aj štátnymi orgánmi, vrátene súdov, ktoré by mali byť strážcami práva, preto sme sa rozhodli konať aj proti vôli neschopných a falošných poslancov, zrádcov tohto národa... 💪😉 

 

Petičný výbor petície
za vypísanie referenda z 1.1.2021

#REFERENDUM2022

Zástupca petičného výboru pán Jaroslav Šutý, člen pán Branislav Sidor, SZČO, konateľ, člen pán Dominik Kopas, SZČO, člen EuroSpotrebiteľ, obč. združenie, a iní...
www.eurospotrebitel.eu

 


#REFERENDUM2022    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem #REFERENDUM2022 na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...