Proti vytvoreniu jednej základnej školy

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva žiadame Mestské zastupiteľstvo v Kolárove, primátora mesta Kolárovo a Ministerstvo Školstva Slovenskej republiky, aby nedopustil vyradenie Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo zo siete škôl a školských zariadení a nedopustil zaradenie elokovaného pracoviska Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo a ŠKD ako súčasť  Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo na adrese V. Palkovicha 3, Kolárovo.