PROTI VÝRUBU STROMOV NA WATSONOVEJ ULICI V KOSICIACH

PETÍCIA PROTI VÝRUBU STROMOV NA WATSONOVEJ ULICI V KOŠICIACH

Petičný výbor predkladá obyvateľom petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na ulici Watsonova v Košiciach v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Touto petíciou žiadame príslušné orgány štátnej správy a samosprávy, a to najmä:
· Mesto Košice (aj ako stavebný úrad a ako orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody),
· Mestskú časť Košice – Sever,
· Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
· Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky,
(ďalej spoločne len ako „orgány verejnej správy), zachovať súčasný stav zelene a stromového porastu na Watsonovej ulici v Košiciach. 

Nesúhlasíme s odstránením súčasných porastov z tejto ulice a s ich výrubom.
Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky.
Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov Watsonovej a Hroncovej ulice v Košiciach, ale aj pre celú mikroklímu Košíc.

Petičný výbor: Ing, Jaroslav Polaček, Nemcovej 4, ¸040 01 Košice-Sever,
Pavol Snopek, Hroncova 11, 040 01 Košice-Sever,
Mgr. Teodózia Bejdová, Hroncova 15, 040 01 Košice-Sever,
Igor Tomčo, Hroncova 6, 040 01 Košice-Sever,
JUDr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice - Západ, predseda Základnej organizácie
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice 2013, je osoba poverená zastupovať
petičný výbor pred orgánmi verejnej správy, rovinsky.ladislav@gmail.com, tel:+421905384171


Ladislav Rovinský    Kontaktujte autora petície