Proti prístavbe k ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku.

My, podpísaní obyvatelia mesta Pezinok, žiadame primátora mesta Mgr. Olivera Solgu, aby na najbližšom MsZ zaradil do programu rokovania MsZ, ako riadny bod schôdze MsZ, zámer výstavby pavilónu s 10-mi triedami v areály ZŠ Jána Kupeckého.  

Ďalej žiadame poslancov MsZ aby tento bod prerokovali a jednoznačne odmietli tento zámer vedenia mesta Pezinok o rozšírenie školy o ďalších 10 tried v priestore areálu ZŠ Jána  Kupeckého.   Žiadame vedenie mesta a poslancov MsZ, by v spolupráci s odborníkmi na školskú problematiku a odborníkmi z oblasti urbanizmu, našli vhodnejšiu lokalitu na umiestnenie nových školských kapacít.  

V minulosti Mesto Pezinok umožnilo za aktívnej účasti a  podpory primátora a MsZ masívnu výstavbu stoviek nových bytov a rodinných domov v mestských lokalitách Sahara, Rozálka, Cajlanské lúky, Muškát II a Silvánium, pričom zabudlo koncepčne riešiť aj zodpovedajúcu občiansku a sociálnu vybavenosť týchto lokalít, vrátane nových základných a materských škôl. Platný územný plán mesta predpokladá, že pri predpokladanom počte novopostavených bytových jednotiek, bude nutné v Pezinku vybudovať kompletnú novú 22 triednu ZŠ. Cieľový stav bytových jednotiek sme už dosiahli. Z tohto pohľadu je riešenie výstavy iba 10 – tich tried ZŠ nedostatočné, polovičaté a neefektívne hasenie problému, ktorý tu vznikal roky.  

Aktuálny problém s navýšením počtov žiakov vedenie mesta rieši nekoncepčne a na poslednú chvíľu, pričom zavádzajúco informuje verejnosť a rodičov detí, že ako jediné možné riešenie vzniknutej situácie nedostatku školských kapacít je prístavba 10 tried na ZŠ Jána Kupeckého.   Podľa nášho názoru, podporeného stanoviskom odborníkov z oblasti urbanizmu, existuje niekoľko iných, oveľa výhodnejších alternatív, kde sa dajú na pozemkoch patriacich Mestu Pezinok realizovať nové školské zariadenia.  

Odmietame, aby riešenie ktoré dlhodobo bude negatívne pôsobiť nielen na svoje bezprostredné okolie, ale nie je ani výhodné pre zvyšok mesta a jeho obyvateľov, bolo prezentované a to bez diskusie o možných alternatívach, ako jediné možné a správne riešenie vzniknutej situácie. Apelujeme na poslancov MsZ, aby verejné finančné prostriedky, ktoré chce vedenie mesta použiť, boli použité efektívne a pre najlepšie riešenie, ktoré bude pre Pezinok prínosom a nie ďalším bremenom.  

Dôvodom petície je aj skutočnosť, že prípadnou výstavbou pavilónu s triedami sa výrazne zhorší celková situácia a život obyvateľov sídliska Sever. Už v súčasnosti je dopravná situácia a to hlavne v ranných a popoludňajších hodinách, veľmi zlá a prístavbou a navýšením tried sa daná situácia  ešte viacej zhorší a stane sa už kritickou.   Prípadnou prístavbou týchto tried sa zaberie z areálu školy časť zelene a stratí sa priestor, ktorý žiaci školy využívajú ako oddychovú zónu počas veľkých prestávok, rovnako je využívaný aj na hodinách telesnej prípravy a pri rôznych aktivitách, najmä v poobedňajších hodinách v rámci ŠKD.  

Pribudnú žiaci pre ktorých nebude možné zabezpečiť stravovanie všetkých detí, keďže kapacita jedálne už v súčasnosti nevyhovuje súčasnému počtu detí a stravovacia časť školy sa nemá kam rozšíriť.   Zhoršia sa aj podmienky pre telesnú výchovu a pohybové aktivity, lebo telocvične nebudú zvýšením počtu žiakov kapacitne vyhovovať. zhorší sa vykonávanie výchovno-vzdelávacích programov v oblasti telesnej výchovy. Táto skutočnosť, v dobe minimálnej pohybovej aktivity väčšiny mladej generácie, je priamym ohrozením jej zdravého fyzického vývoja.  

Za nevhodné pokladáme prípadné zriadenie tried materskej školy spolu so základnou školou. A to z viacerých dôvodov, najmä  pre nesúlad medzi denným režimom žiakov MŠ a ZŠ.  

Žiadame preto primátora a poslancov MsZ, aby výstavbu 10 tried v areály ZŠ Kupeckého neschválili a našli pre Pezinok, deti a ich rodičov iné, podstatne lepšie riešenie.


Ing. Maroš BORZA, Svätoplukova 3, Pezinok 902 01 - poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavu    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Ing. Maroš BORZA, Svätoplukova 3, Pezinok 902 01 - poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavu vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook