Prosím, podporte transparentnú a objektívnu voľbu riaditeľa ZŠ s MŠ Rusovce

Vážená pani starostka, zriaďovateľ školy,

týmto otvoreným listom sa na vás obraciame my, rodičia detí zo Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, ako aj iní rodičia detí s pobytom v m. č. Bratislava – Rusovce, aby sme vyslovili nesúhlas, rozhorčenie a sklamanie s výberovým konaním na pozíciu riaditeľa našej školy, ktoré sa konalo dňa 8.6.2021.

Namietame celkovo najmä netransparentnosť a neprofesionalitu výberového procesu, konkrétne nasledovné:

Nerovnomerné podmienky výberu pre jednotlivých kandidátov.

 • informácia o výberovom konaní, o menách jednotlivých kandidátov a ich koncepciách bola zverejnená len 1 deň pred samotným výberovým konaním; pričom je štandardom, aby životopisy či koncepcie kandidátov boli k dispozícii aspoň rodičom školy týždeň pred voľbou;
 • rodičia nemali možnosť spoznať kandidáta z mimo prostredia školy, spoznali ho až deň pred výberovým konaním, kedy boli prvýkrát zverejnené mená kandidátov spolu s ich koncepciami;

Samotná príprava a priebeh voľby na rade školy.

 • rada školy mala a mohla vopred prostredníctvom svojich delegovaných zástupcov otvoriť diskusiu s osobami (rodičmi, učiteľmi,zriaďovateľom), ktorých v rade zastupujú tak, aby bol známy celkový postoj zúčastnených ku kandidátom; 
 • rodičia mohli otázky klásť výlučne písomne, prečítané však boli len niektoré z nich, prípadne len časť otázky;
 • nie je zrejmé, na akom základe sa otázky vyberali, prečo nemali rodičia možnosť položiť otázky v rámci diskusie k predstavovanému kandidátovi;
 • pôvodne bolo dokonca zasadnutie rady školy navrhované ako neverejné;
 • nebolo možné sa zúčastniť (v dnešnej dobe úplne štandardne) na voľbe
  prostredníctvom online vysielania pre verejnosť;

Chýbajúca transparentnosť hodnotiacich kritérií výberu.

 • hodnotiace kritériá výberu na pozíciu riaditeľa školy neboli jasne stanovené odkomunikované a ani následne vyhodnotené;
 • neexistencia metodiky hodnotenia uchádzačov;
 • prejavené vlastné názory či postoj člena RŠ voči predstavovaným kandidátom na voľbe.

Následkom vyššie uvedených zásadných nedostatkov pri volebnom procese, ktorých hlavnou príčinou bola minimálna informovanosť pedagógov, nepedagógov, zriaďovateľa a rodičov, bola nízka účasť a následne radou školy deklarovaný nezáujem rodičov a ostatných na celom volebnom procese. Opak je však pravdou, kde sme my, rodičia, sklamaní s prípravou, priebehom i výsledkami výberového konania.

Vážená panistarostka, týmto Vás v zmysle ust. §3 ods. 2)zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve vyzývame, aby ste ako zriaďovateľ pri vymenovaní riaditeľa vyslovili dôvodný nesúhlas s navrhnutým kandidátom, pričom za relevantné dôvody považujeme vyššie uvedené zásadné pochybenia v procese výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ Rusovce.

Uvedený nesúhlas odôvodňujeme aj tým, že požadujeme od rady školy, aby sa uskutočnilo opakované výberové konanie na riaditeľa školy, aby sa pripravilo a prebehlo maximálne transparentne, profesionálne a moderne s možnosťou prizvať širokú verejnosť i online formou. Za týmto účelom je nevyhnutné zabezpečiť adekvátne priestory (napr. telocvičňa) i technické vybavenie tak, aby mal novozvolený riaditeľ čo najväčší mandát nielen od rady školy, ale i od pedagógov, nepedagógov, zriaďovateľa a v neposlednom rade, nás rodičov.

Žiadame, aby rada školy pri voľbe postupovala s vopred stanovenými a vopred odkomunikovanými hodnotiacimi kritériami, s následným zverejnením bodového hodnotenia kandidátov v jednotlivých kritériách, so zabezpečením absolútne rovnakých podmienok výberu pre všetkých kandidátov, ich včasné a dôkladné predstavenie a dostatočný a transparentný priestor pre rodičov, pedagógov, nepedagógov a zriaďovateľa na kladenie otázok.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, nedôverujeme uskutočnenému výberovému procesu, vnímame mnohé nedostatky a porušenia, ktoré Vám navrhujeme dôsledne zvážiť pri Vašom rozhodovaní o vymenovaní navrhnutého kandidáta.

Poslaním školy je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí. Takúto budúcnosť pre naše deti má v rukách najmä riaditeľ školy, a preto je transparentná a profesionálna voľba riaditeľa školy, ako lídra školy, absolútnym základom pre naplnenie tohto poslania.


Martina Šarišská    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martina Šarišská na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...