Petícia za predĺženie akreditácie študijných programov do akademického roku 2023/2024

Ministerstvo školstva odobralo akreditáciu približne dvadsiatim študijným programom na siedmich vysokých školách na Slovensku.

Zmeny legislatívy ohľadom akreditačných podmienok, ktoré sú pre niektoré školy nesplniteľné, prišli v lete 2020. Od prijatia zákona o kvalite bolo jasné, že najneskôr do 1. 9. 2022 musí vysoká škola zosúladiť vnútorné predpisy so štandardmi pre vnútorný systém a zákonom č. 269/2018 Z. z. Do decembra 2024 mala podľa pôvodného zákona vysoká škola čas na požiadanie o posúdenie súladu vnútorného systému školy, avšak po vyhlásení novely zákona č. 269/2018 Z. z. v zbierke zákonov sa tento čas mení na 31. 12. 2022. To pre nás, žiakov bakalárskeho stupňa štúdia, znamená, že nám nebude umožnené dokončiť tento stupeň. 

Situácia sa však netýka iba bakalárskeho stupňa. Zasahuje rovnako aj študentov magisterského stupňa, ktorým taktiež nebude umožnené dokončiť štúdium (čo pre nich znamená dokonca 3 roky strateného času).

Útlmy študijných programov nastávajú v prípade, že vysoká škola vyhodnotí, že nie je šanca na záchranu študijného programu a bude ho musieť zrušiť. Po vyhodnoteniach situácie nastáva útlm napr. študijných programov pedagogických fakúlt ako sú učiteľstvo anglického/nemeckého jazyka, učiteľstvo hudby, výtvarná edukácia, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo spolu s psychologickým a kariérovým poradenstvom pre jednotlivcov s postihnutím. 

Preto prosíme, v mene všetkých študentov, ktorých sa táto zmena dotýka, aby nám bolo umožnené doštudovať to, čo sme začali. 

Žiadame teda, aby tieto zmeny začali platiť až od roku 2024, ako bolo v pôvodnom návrhu.

V mene všetkých študentov ďakujeme každému, kto nás podporil svojim podpisom. 

Je nutné aby bol podpis po podpísaní potvrdený aj v emaile. Adresa nebude zverejnená!


Lucia Sulčanová, Zuzana Ševečková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Lucia Sulčanová, Zuzana Ševečková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...