Porucha autistického spektra-autizmus

Vážený predseda Národnej rady,  minister sociálnych veci a rodiny, poslanci Národnej rady týmto Vás žiadame aby ste  zakázali  politikom používať diagnózy  deti s hocijakým ťažko zdravotne postihnutím, ako porovnanie  a urážku. V tomto prípade   „autizmus „  

Niektorí  neviete  alebo  nechcete  vedieť   aké to je  keď  diagnóza obráti život naruby rodiny, kedy  24 hodín, 7dní v týždni sa staráte  o zdravotne postihnutú osobu, s hocijakou diagnózou, od autizmu, Dawnov syndróm, DMO a iné, a je jedno či ide o dieťa alebo dospelého, kedy taká osoba potrebuje špeciálny  prístup, pomoc a hlavne podporu. Vážení poslanci, na naše ťažko zdravotné deti a  príbuzné  ste v čase Covidu zabudli , kedy sme nemohli s nimi chodiť na nákupy vtedy, keď nám to umožnil ich zdravotný stav.  Aby  mohli dostávať  terapie sme nútené zbierať vrchnáčiky a žobrať, lebo  vy riešite medzi sebou žabo -myšie vojny, kedy na to používate aj slovo  „autista“,  a urážate tým nie len naše deti.

Sme pohoršené že  sme Vás  volili do Národnej rady, ale nepoznáte  Dohovor o právach osôb so zdravotne postihnutím, kde je okrem iných aj to že  jednotlivec, ktorý je viazaný zodpovednosťou voči ďalším jednotlivcom a voči spoločenstvu, ku ktorému patrí, je povinný usilovať sa o presadzovanie a dodržiavanie práv uznaných v Medzinárodnej listine ľudských práv. Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.

Podľa ústavy Slovenskej republiky čl.12  /2/ Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Také vaše konanie je neakceptovateľné, a týmto  vás žiadame Vás aby ste sa našim deťom a ich rodinným príslušníkom verejne ospravedlnili a miesto urážania  začnite  meniť  zákony aby sa osobám zo zdravotne postihnutím  lepšie žilo,  a to   zákon o peňažných príspevkoch  na kompenzáciu ťažko  zdravotného postihnutia 447/2008,  zákon o sociálnych službách 448/2008,  zákon  461/2003  o sociálnom  poistení , školský zákon 245/2008 a veľa iných.

Naše deti nie sú horšie ako vy, sú len iné,  a zaslúžia si takú istú úctu a ochranu ako každý človek. 


Dynisová Klára    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Dynisová Klára na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...