Otvorme športoviská: "Verejná podpora výzvy rodičov mládežníckych športovcov"

Výzva verejnej podpory: "Sťažnosť proti prijatým COVID 19 pandemickým opatreniam vyhlášky 307/2021, vydanej ÚVZ, ktoré porušujú práva našich detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa" adresovaná na kanceláriu verejnej ochrankyne práv

My dolupodpísaní, podávame sťažnosť na konanie Úradu pre verejné zdravotníctvo, ktorý svojím konaním porušuje zásady rovnakého zaobchádza medzi deťmi v zmysle medzinárodného Dohovoru o právach dieťa (ďalej len "Dohovor") prijatého 20.novembra v New Yorku, ktorý v mene bývalej Česko a Slovenskej federatívnej republiky ( ďalej le" ČSFR")bol podpísaný v New Yorku 30. septembra 1990. Následne s dohovorom vyslovili súhlas Federálne zhromaždenie ČSFR a vtedajší prezident ho ratifikoval. V dôsledku sukcesie bývalej ČSFR sa Slovenská republika stala zmluvnou stranou Dohovoru, dňa 28. mája 1993 s účinnosťou od 1. januára 1993.
Prijatím vyhlášky 307/2021 vydanej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí všetkých neočkovaných, dochádza k zásadnému porušovaniu medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa a nerovného zaobchádzania, a to tým, že z tréningového procesu sú vylúčené naše deti, ktoré nespadajú do režimu OP, čím im sú jednoznačne upreté práva na odpočinok, voľný čas, a účasť na hre, či oddychovej činnosti, čo nepriaznivo vplýva na ich telesný vývin a duševné zdravie.

K tejto zásadnej diskriminácia našich detí na všetkých športoviskách dochádza:
- prijatím diskriminančných opatrení pre hromadné podujatia športového charakteru za účelom umožnenia tréningovej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi dochádza k obmedzeniu pre väčšinu aktívnych mladých športovcov. Podľa aktuálnych pandemických opatrení spornej vyhlášky 307/2021, vydanej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu hromadných podujatí pre všetkých neočkovaných, resp. všetci účastníci hromadného podujatia musia byť v režime OP. Toto opatrenie zásadne ovplyvňuje možnosti neočkovaných, ale predovšetkým všetky naše deti, ktoré nenápadnou zmenou definície plne očkovanej osoby, po novom "ZA PLNE ZAOČKOVANÉ sa NEPOVAŽUJÚ deti nad 12 rokov", a deti do 12 rokov len s negatívnym testom. Naše deti, teda nemajú zabezpečený nielenže rovnaký prístup k športovaniu, ale ani slobodnú voľbu rozhodnutia o tom, či sa chcú alebo nechcú zaočkovať. Preto ÚVZ, ktorý vydal vyhlášku je zodpovedný za vyššie uvedenú situáciu, čoho dôsledkom je znevýhodnenie a vyčlenenie zdravých či už očkovaných, alebo nezaočkovaných detí z kolektívu ich rovesníkov, a podľa antidiskriminančého zákona aj porušením zásady rovnakého zaobchádzania. 

Porušovanie práv dieťaťa je zrejmé aj z Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý hovorí, že "štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto Dohovoru,
- pamätajúc, že vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Spojené národy vyhlásili, že detstvo má nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc,
- a majúc na zreteli, že dieťa musí byť úplne pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom a vychované v duchu ideálov vyhlásených v Charte Spojených národov, a to najmä v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti", následne "ČASŤ I, Článok 1" dohovoru hovorí, že na účely Dohovoru sa dieťaťom rozumie každá ľudská bytosť mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr,
ďalej "Článok 2 bod 2." hovorí, že štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, urobia všetky potrebné opatrenia na to, aby bolo dieťa chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny. Deti sa nemôžu stať rukojemníkmi štátu slúžiacim k účelu vydieranie ich rodičov.
ďalej, "Článok 3 bod 1." hovorí, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.
ďalej, "Článok 6 bod 1." hovorí, že štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú, že každé dieťa má prirodzené právo na život.
ďalej "Článok 6 bod 2." hovorí, že štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú v najvyššej možnej miere zachovanie života a rozvoj dieťaťa.
následne "Článok 31 bod 1." hovorí, že štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jeho veku, ako aj na slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti.

Na problematiku upozorňujú aj mládežnícke amatérske a profesionálne športové kluby. Ako orgán zodpovedný za súčasný sporný právny stav je označovaný ÚVZ. Vyššie opísaná situácia predstavuje hrubé porušovania dohovoru o právach dieťaťa, resp. zásady rovnakého zaobchádzania, v dôsledku čoho dochádza k úmyselnej segregácii, kde každé dieťa nemá rovnaké možnosti zúčastniť sa tréningového procesu, čím dochádza k jednoznančnému upieraniu ich práva, práva s absolutnou oporou v predpise s vyššou právnou silou akou Dohovor o právach dieťata bezpochyby je, a to právo - tráviť svoj voľný čas, zúčastniť sa na hre, či oddychovej činnosti.

Deti a mládež majú predsa denne rozvíjať nielen svoje vedomosti v laviciach, ale aj fyzickú aktivitu, ktorá je dôležitá pre ich zdravie, psychiku i rozvoj každého jedného dieťata. Pandemická komisia pochybila, pri prehodnocovaní dlhodobých následkov vyplývajúcich z obmedzujúcich krokov nasmerovaných proti našim deťom a nezabezpečila možnosti každému dieťaťu aktívne sa zúčastnovať športových aktivít.
Preto vzhľadom na horeuvedené sa domáhame, aby kancelária verejného ochrancu práv pristúpila ku konfrontácii a napadla protiústavnosť vyhlášky č. 307/2021 a č. 306/2021 vydanej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Tieto vyhlášky javia známky úmyselnej segregácie, a porušujú ako Dohovor o právach našich detí, tak aj základné ľudské práva všetkých neočkovaných.

Ing. Elvíra Luptákova 


Ing. Elvíra Luptáková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Elvíra Luptáková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...