Podpora na schválenie Vyhlášky MS SR-výkon súdneho rozhodnutia

My, občania Slovenskej republiky podporujeme Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podorobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloleých:

LP/2016/428 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

V plnom rozsahu podporujeme schválenie hore uvedenej vyhlášky, ktorú predložilo Ministerstvo spravodlivosti, ktorou sa ustanovia podrobnosti výkonu súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých. Je potrebné do legislatívy Slovenskej republiky doplniť jasný postup, ktorý bude hájiť najlepší záujem dieťaťa, a ktorý dá možnosť sa maloletým vyjadriť priamo na súde.

Z práva na život, súkromie a zo zákazu ponižujúceho zaobchádzania vyvodil Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) pozitívne záväzky štátu, na základe ktorých je možné od vnútroštátnych orgánov vyžadovať prijatie opatrení aj vo sfére vzťahov medzi jednotlivcami navzájom. Štáty majú povinnosť chrániť život, fyzickú a morálnu integritu jednotlivca pred inými osobami a musia prijať primerané kroky s cieľom zabrániť zlému zaobchádzaniu páchanému súkromnými osobami, pokiaľ o ňom štátne orgány vedia alebo mali vedieť 

Najmä deti a ďalšie zraniteľné osoby sú oprávnené na účinnú ochranu. Pozitívne záväzky štátov sú v judikatúre Súdu formulované tak na úrovni hmotnoprávnej, t.z. prijatie opatrení na ochranu života a fyzickej a morálnej integrity jednotlivcov, ako aj na úrovni procesnoprávnej, t.z. uskutočnenie účinného oficiálneho vyšetrovania vedúceho k identifikácii a potrestaniu zodpovedných osôb.

Vyhláškou sa dosiahne riešenie príčiny správania sa detí pri výkone rozhodnutia s dodržaním ľudských práv a základných slobôd aj voči najmenším. 

Signatár petície prehlasuje

Som za prijatie tejto vyhlášky v navrhovanom znení MS SR a v plnom vedomí a svedomí ju podpisujem


OZ Deti patria rodičom    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem OZ Deti patria rodičom na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...