PETÍCIA ZA NEROZDELENIE 5.A TRIEDY

Petičný výbor v zložení:

Ľubica Dumitrescu - zástupca rodičov a poverená na zastupovanie podpísaných rodičov v styku s orgánom verejnej moci

Karol Vidra

Monika Onderková

 

Predkladajú v zmysle zákona o petičnom práve č. 85/1990Zb. túto

PETÍCIU ZA NEROZDELENIE 5.A TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 A NÁSLEDNÝCH ROKOCH A ZA ZOTRVANIE Mgr. Radovana Obického AKO TRIEDNEHO UČITEĽA

Ako rodičia žiakov 5.A triedy (bývalá trieda 5.A v školskom roku 2016/2017) spisujeme petíciu proti návrhu riaditeľky Základnej školy na Železničnej ul. 4, 821 06. Bratislava na reorganizáciu a rozdelenie  žiakov 5.A triedy v školskom roku 2017/2018 do ostatných dvoch tried a zrušenie Mgr. Radovana Obického ako triedneho učiteľa. 

Proti pripravovanej zmene rozdeliť triedu podávame odpor z nasledujúcich dôvodov:

Žiaci 5.A triedy v školskom roku 2016/2017 preukázateľne dosiahli najlepšie výsledky z pomedzi všetkých piatych tried - v prospechu, dochádzke, správaní, aktivitách.  Tvoria súdržný kolektív od začiatku základnej školskej dochádzky a integrovaním žiačky zo zahraničia dokázali, že sú schopní medzi seba prijať ďalšie dieťa do kolektívu a zároveň mu pomôcť pri dobrej adaptácií na prostredie. 

Triedny učiteľ Mgr. Radovan Obický výrazným spôsobom pomohol deťom pri prechode detí z prvého na druhý stupeň základnej školy, vybudoval si u detí  prirodzenú autoritu, vedie ich k zdravému životnému štýlu, absolvoval s nimi najviac výchovno-vzdelávacích aktivít v porovnaní s ostatnými pedagógmi piatych tried.

Rozdelenie triedy v zložení - žiaci a triedny učiteľ - by nebolo v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008, ktorý upravuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, ani v súlade s právami detí a žiakov. Naopak máme za to, že rozdelením sa dosiahne výrazné oslabenie dnes vynikajúco prosperujúcich žiakov pod vedením triedneho učiteľa a narušenie psychického stavu a pohody žiakov 5.A. Nerozdelenie triedy nemá dopad ani na financie, ani na organizáciu.

Na základe hore uvedeného  žiadame nasledovné:

1) ponechanie žiakov 5.A triedy spoločne počas celého ďalšieho výchovno-vzdelávacieho obdobia, t.j. do ukončenia základnej školskej dochádzky

2) zotrvanie Mgr. Radovana Obického ako ich triedneho učiteľa počas ďalšieho výchovno-vzdelávacieho obdobia, t.j. do ukončenia základnej školskej dochádzky

 

 

 


Monika Onderková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Monika Onderková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...