Petícia za zvolanie eparchiálneho zhromaždenia Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie

Petícia za zvolanie eparchiálneho zhromaždenia Michalovsko – košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach  

Z legitímneho a kánonického dôvodu, že Eparchiálne zhromaždenie Michalovsko – košickej pravoslávnej eparchie ako najvyšší správny orgán biskupstva (Ústava Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, článok 14, bod 1) sa naposledy uskutočnilo ešte 01. septembra 2007 (malo byť povinne zvolané sídelným biskupom už najmenej 5-krát), a týmto spôsobom nie je konanie súčasných cirkevných orgánov v právnom poriadku i vo vzťahu k oficiálnej registrácii Pravoslávnej cirkvi na Slovensku štátnymi orgánmi Slovenskej republiky,

  žiadame,

aby eparchiálny biskup Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie  Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj (občianskym menom Rudolf Jiří Stránský), arcibiskup michalovsko – košický, zvolal eparchiálne zhromaždenie najneskôr do 01. novembra 2023.

Odôvodnenie: Uvedené zhromaždenie žiadame zvolať v súlade s Ústavou Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku čl. 14, bod 3, ktorý znie: „Eparchiálne zhromaždenie zvoláva eparchiálny biskup každé tri roky. Okrem toho je povinný ho zvolať aj vtedy, ak ho o to požiada väčšina členov eparchiálnej rady, štvrtina eparchiálneho zhromaždenia alebo členovia eparchiálnej kontrolnej a revíznej komisie„, a s bodom 4, ktorý znie: „Eparchiálne zhromaždenie volí eparchiálneho biskupa, pomocného biskupa (biskupa-vikára), šesť členov (z toho najmenej dvoch laikov) eparchiálnej rady a troch náhradníkov, troch členov eparchiálnej kontrolnej a revíznej komisie a jedného náhradníka, šesť delegátov na cirkevný snem a troch členov komisie na skúmanie kánonických priestupkov (eparchiálneho duchovného súdu) a jedného náhradníka“, a v súlade s článkom 21, bod 1., Ústavy Pravoslávnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, v ktorom sa píše: „Boží ľud, kráľovské kňazstvo, sa plne zúčastňuje na živote Cirkvi a nesie zodpovednosť za celé poslanie a svedectvo vo svete„.

Ukončenie zberu podpisov je k 30. septembru 2023 .


diakon Mgr. Robert IVAN, PhD., Marcel Bajusz    Kontaktujte autora petície