Petícia za zrušenie resp. modifikáciu rezidentského, regulovaného a spoplatneného parkovania (PAAS) - Bratislava

My, podpísaní obyvatelia a návštevníci mestských častí Bratislava so zavedenou parkovacou politiou a ďalší sympatizanti požiadaviek tejto petície týmto vyzývame všetky Miestny úrady Bratislava a pana Valla, poslancov mestských častí BA ako aj ďalšie relevantné orgány samosprávy ku zrušeniu parkovacej politiky (alebo jej zmysluplnej úprave) založenej na diskriminácii dostupnosti parkovania podľa vlastníctva rezidenčných parkovacích kariet/nálepiek BA, ku zrušeniu zonácie tzv. rezidenčného parkovania a zón s regulovaným parkovaním (parkovanie možné iba na vyznačených boxoch a za istých podmienok) a k umožneniu parkovania všetkým obyvateľom ako aj návštevníkom BA aspoň s pôvodnými kapacitnými možnosťami. Zároveň aj do budúcnosti žiadame, aby o akýchkoľvek zmenách a zavádzaní regulácií alebo spoplatňovaní parkovania, ktoré sú zásadným a závažným zásahom do spôsobu života obyvateľov aj návštevníkov, bolo vždy hlasované v rámci miestneho referenda v oblasti, ktorej sa opatrenia týkajú.

 

Pôvodnou myšlienkou tzv. rezidenčného parkovania bolo vyhradenie časti parkovacích miest v Starom meste obyvateľom za symbolický manipulačný poplatok (vydanie ročnej parkovacej karty/nálepky za sumu 10 €). V súčasnosti sa z tohto opatrenia stal nástroj diskriminácie, šikany a inštitucionálne legalizovaného výpalníctva (momentálne je vydanie parkovacej rezidenčnej karty spoplatnené sumou 39 €/rok), pričom okrem obyvateľov s trvalým pobytom so zakúpenou platnou parkovacou kartou iní účastníci premávky (návštevy, služby, (pod)nájomníci, atď.) v daných oblastiach nemôžu vôbec legálne zaparkovať, čo iba rozširuje priepasť nesúladu medzi teoretickou legislatívou a jej praktickou aplikáciou a reálnou vymožiteľnosťou. Do budúcnosti sa počíta s integráciou celobratislavskej parkovacej politiky so spoplatnením 1. auta danej domácnosti/bytovej jednotky (nie osoby/jednotlivca!) za 39 €/rok, 2. auta 150 €/rok a 3. auta 500 €/rok, čo sú ekonomicky likvidačné podmienky už aj pre samotných obyvateľov, pričom spoplatnenie návštevníkov je ešte drastickejšie a jedná sa v podstate o cielenú perzekúciu vlastníctva auta a individuálnej automobilovej dopravy. Resp. aj cielené likvidovanie menších podnikov.

 

Odôvodnenie našich požiadaviek:

 

 1. Cestné komunikácie ako verejné priestranstvá sú majetkom všetkých občanov a musia byť preto dostupné všetkým občanom bez rozdielu. MÚ Staré mesto má verejné priestranstvá iba zverené v správe, čo mu nedáva právo svojvoľne obmedzovať ich prístup a využívanie
 2. Všetky MÚ BA tieto opatrenia zaviedlo bez akéhokoľvek reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky obyvateľov, čo naznačuje, že tieto opatrenia môžu byť nelegitímne a v rozpore s verejným záujmom a so záujmami obyvateľov
 3.  Všetky MÚ BA nedostatočne informoval obyvateľov daných lokalít o plánovaných zámeroch rozširovania rezidentskej zóny, nenápadná správa na webe MÚ BA-Staré mesto (viď aj 1. obrázok pod textom) navyše klamlivo uvádza, že obyvateľom bol návrh doručený do poštových schránok, čo spolu s úsmevnou týždňovou lehotou znemožnilo obyvateľom sa k daným zmenám vyjadriť do vytýčeného termínu
 4. V rámci vymedzenia definície „rezidentov“ sa úplne (možno zámerne) „pozabudlo“ na nájomníkov/podnájomníkov bytových priestorov, ktorí bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti a bez trvalého pobytu v MČ BA-Staré mesto sú považovaní za nerezidentov a perzekúciou vytláčaní svojimi vozidlami mimo rezidentskej zóny
 5. Všetky MÚ BA nedodržal prísľub o ponechaní 10% z celkového počtu parkovacích miest v rozšírenej rezidentskej zóne voľných (viď aj 2. obrázok pod textom) – pre návštevy či remeselníkov; tí sú teraz nútení parkovať ilegálne pod hrozbou pokút
 6. Za nezanedbateľný ročný poplatok (39 €) neposkytuje samospráva žiadnu viditeľnú a hmatateľnú protihodnotu (zamestnávanie úradníkov vyrubujúcich nové dane a poplatky obyvateľom a mestských policajtov vykonávajúcich dohľad nad dodržiavaním týchto regulácií nemožno považovať za protihodnotu) okrem bielych čiar vodorovného dopravného značenia (ktoré vyblednú za pár mesiacov) a tabúľ zvislého dopravného značenia; žiadne budovanie/posilnenie dodatočných parkovacích kapacít sa nerealizuje a naopak dochádza k zhoršeniu podmienok parkovania a úbytku parkovacích miest za vyzbierané finančné prostriedky (viď ďalšie body)
 7. Politika exkluzívneho rezidentského parkovania je priestorový nezmysel, ktorý spôsobuje, že počas dňa uvoľnené parkovacie miesta vyhradené pre rezidentov, ktorí autami odišli z domu, nemôžu využiť iné vozidlá (návštevy, zásobovanie, služby, klienti, atď.), čo je výsmech, urážka, arogancia a zlomyseľnosť voči ostatným účastníkom premávky
 8. Regulované parkovanie má zásadné kapacitné nevýhody, pretože z počtu miest na parkovanie, ktoré predtým neboli vyznačené ("živelné" parkovanie), pričom sa parkovalo priestorovo prijateľne pre všetkých účastníkov premávky (na to dohliada(la) Mestská polícia, prípadne PZ SR v zmysle zákona č. 8/2009), sa kvôli vyznačovaniu parkovacích miest podľa projektov a noriem (STN) počet parkovacích miest nárazovo znížil o 1/3 až 1/2 a vzniká nedostatok parkovacích miest v daných lokalitách aj pre samotných obyvateľov s dôsledkami popísanými v bodoch 9 a 10
 9. Znížením počtu dostupných parkovacích miest, znemožnením parkovania návštev, zásobovania, služieb a iných účastníkov cestnej premávky dochádza k výraznému znižovaniu kvality bývania a života v danej oblasti, nehovoriac o znížení hodnoty nehnuteľnosti, nárastu priamej aj nepriamej finančnej záťaže obyvateľov a návštevníkov.
 10. Zníženie počtu parkovacích miest sa prejavuje aj vznikom susedskej nevraživosti, závisti, vandalizmu (3. obrázok pod textom), eskaláciou napätia medzi obyvateľmi a návštevníkmi, iracionálnou teritorialitou obyvateľov, ktorí trpia predstavou, že im vzniká nárok na parkovanie, pričom parkovacia karta/nálepka im nič také negarantuje; nedostatok parkovacích miest podporuje aj udavačské nálady v spoločnosti, pretože Mestská polícia nemá kapacity na celoplošné a konzistentné vymáhanie platných opatrení a rieši iba lokálne porušenia na základe udaní občanov
 11. Zbytočne (respektíve schválne) definované malé zóny spôsobujú nezmyselné náklady pre vodičov. Kedže často rezidenčná karta neplatí už ani vo vedlajšej ulici. Nehovoriac o vození detí do školy, škôlky atd. V Prahe im stačia v podstate 3 zóny. V BA ich máme podstatne viac.
 12. Hienistické udelovanie pokút. Na niektorých miestach kontolé skupinky doslova striehnu, aby mohli vodičom dať lístok a pokutu minútu po skončení parkovania.
 13. Žiadna komunikácia s občanmi. Tím Vallo absolútne nemá potrebu komunikovať ani s rezidentmi, ani s ostatnými úradmi. Porušujú sa rôzne zákony. Okrem iného zákon a prístupe k informáciam, kde je povinnosť odpovedať do 8 pracovných dní. V prípade nepríjemných otázok je človek umlčaný miesto zmysluplnej odpovede.

 

Upozornenie:

Nezabudnite potvrdiť svoj podpis kliknutím na odkaz/link, ktorý Vám príde mailom do mailovej schránky, ktorú ste uviedli vo formulári, inak je podpis neplatný/nepotvrdený! Rozsah požadovaných vyplňovaných osobných údajov zodpovedá požiadavkám stanoveným v ustanovení § 4, ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. V záujme úspešnosti petície preto tieto údaje vypĺňajte čo najsvedomitejšie, aby sa predišlo zbytočných chybám (preklepy, atď.). Ďakujem!

 Velká časť petície je prevzatá od pôvodného autora

https://www.peticie.com/peticia_parkovanie_ba_stare_mesto?uv=50298268

 

 

Stare_mesto_2.jpgMÚ Staré mesto usvedčený z klamstva - obyvateľom "návrh riešenia rezidenčného parkovania" do schránok doručený nebol!

 

Stare_mesto_11.jpgMÚ Staré mesto usvedčený z klamstva - v rozšírenej rezidentskej zóne voľné miesta neboli vytvorené vôbec žiadne!

 

2021-03-17_11.03_.56_.jpgSusedský vandalizmus...

 

2021-03-15_15.02_.01_.jpgTí "lepší" občania (rozumej s lepšími kontaktmi na MÚ Staré mesto) si do projektu rozširovania rezidentskej zóny objednali a dali zapracovať súkromný zákaz zastavenia pred svojou nehnuteľnosťou - niežeby sme im závideli, ale poukázať na to treba

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Peter Palhazy bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...