Petícia za zrušenie protiústavných protiepidemických opatrení

My, občania Slovenskej Republiky svojím podpisom žiadame o zrušenie protiprávnych protiepidemických opatrení nariadených súčasnou vládou, a to z dôvodu porušenia základných ľudských práv a slobôd ukotvených v Ústave Slovenskej Republiky:

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

PRVÁ HLAVA

Prvý oddiel

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl.2

  1. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

  2. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť aby konal niečo, čo zákon neukladá.

DRUHÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY

Prvý oddiel

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 12

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Druhý oddiel

ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Čl.17

(1) Osobná sloboda sa zaručuje.

Čl.23

(1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

(4) Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.

Nariadenia schválené súčasnou vládou nielenže porušujú hneď niekoľko bodov Druhej hlavy Ústavy Slovenskej Republiky, navyše nepriamo nútia občanov Slovenskej Republiky k očkovaniu proti Covid – 19 , čím porušujú aj politický záväzok 2361 prijatý Radou Európy dňa 27.1.2021 a to :

čl. 7 ods. 7.3.1 Zabezpečiť, aby boli občania informovaní, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom na očkovanie, ak si to neželá.

čl. 7 ods. 7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám, alebo nechcel byť očkovaný.

Žiadame preto, aby sa so všetkými občanmi Slovenskej Republiky zaobchádzalo v súlade s ústavnými nariadeniami a bez diskriminácie neočkovaných občanov.

Žiadame o zrušenie karanténneho nariadenia pre neočkovaných občanov a navrátenie možnosti vrátiť sa na územie Slovenskej republiky bez obmedzení, prípadne s negatívnym testom RT-PCR alebo antigénovým testom, ktoré by mali byť občanom poskytované zdarma, ako aj v ostatných členských krajinách EÚ. 


Mgr. Veronika Červeňan    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Veronika Červeňan bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...