Petícia Za zrušenie objektu strelnice v Rusovciach

My, dolu podpísaní obyvatelia Mestskej časti Bratislava-Rusovce vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť s umiestnením a aktívnym využívaním zariadenia Ministerstva vnútra SR za účelom výcvikovej streľby.

Už niekoľko rokov je toto zariadenie zdrojom nadmierneho hluku, ktorý je neúnosne rušivý. Naviac, podľa vypracovaného znaleckého posudku odborníka na balistiku, je toto zariadenie nevhodne umiestnené a je potencionálnym zdrojom ohrozenia „zblúdilou strelou“ pre blízke obydlia. Medzi takéto priamo ohrozené zariadenia patria aj miestna základná a materská škola, čo považujeme za obrovské riziko ohrozenia na zdraví našich detí. Ministerstvo vnútra SR dlhodobo ignoruje sťažnosti obyvateľov Rusoviec, aby toto zariadenie, zrušilo, premiestnilo, prípadne eliminovalo primeraným spôsobom zvýšený hluk a riziko poškodenia cudzieho majetku či zdravia.

Žiadame preto Ministerstvo vnútra SR o zrušenie, resp. premiestnenie strelnice na vhodnejšie miesto.


Lucia Tuleková Henčelová    Kontaktujte autora petície