Petícia za zotrvanie Miroslava Fikara vo funkcii rektora STU - Výzva členom Akademického senátu STU

Vážení členovia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

Obraciame sa na Vás s výzvou na neodsúhlasenie návrhu na odvolanie Prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. z funkcie rektora STU zaradeného na rokovanie AS STU dňa 26.10. 2020. Myslíme si, že na odvolanie neexistujú žiadne vážne dôvody a že situáciu je potrebné riešiť spoločnou komunikáciou, ku ktorej zároveň obe strany (rektora STU a AS STU) týmto vyzývame.

Návrh na odvolanie z funkcie rektora STU Miroslavovi Fikarovi okrem iného vyčíta manažérske zlyhania. Myslíme si, že odvolanie rektora v čase kritickej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 nevyznieva ako dobré manažérske či strategické rozhodnutie. Upozorňujeme, že odvolaním rektora by mohlo prísť k situácii, že zatiaľ čo si ostatné slovenské vysoké školy budú deliť historickú podporu vysokého školstva z Plánu obnovy, bude STU musieť riešiť svoje personálne otázky a nebude tak plnohodnotne zastúpená pri rokovaniach o tomto pláne.

Návrh na odvolanie z funkcie rektora STU ďalej Miroslavovi Fikarovi vyčíta prílišnú medializáciu diania na STU a jej fakultách. Pripomíname, že STU je verejná vysoká škola financovaná z rozpočtu SR a ako taká podlieha verejnej kontrole a transparentnému sprístupňovaňiu informácií. V tomto kontexte vnímame snahy Miroslava Fikara ako napĺňanie poslania verejnej vysokej školy.

Ako ďalší problém návrh na odvolanie rektora identifikuje problémy v komunikácii. Veríme, že problémy v komunikácii sa dajú vyriešiť iba komunikáciou, nie umlčiavaním protichodných názorov pomocou vyvodzovania personálnych dôsledkov. Vyzývame preto obe zainteresované strany ku vzájomnej komunikácii a k pokračovaniu upokojovania situácie na STU a nie k eskalácii napätia, ktoré za posledný viac ako rok na STU vzniklo. Veríme, že odvolaním rektora STU, by napätie mohlo ďalej stúpať a meno STU by tým ďalej výrazne trpelo.

Na záver chceme vyjadriť podporu rektorovi Fikarovi a AS STU pri spoločnom riešení problematickej situácie dúfajúc v existenciu spoločnej cesty, na ktorej zvíťazí pluralita názorov, kritická diskusia a najmä Slovenská technická univerzita v Bratislave.


Radoslav Paulen, FCHPT STU, radoslav.paulen@stuba.sk    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Radoslav Paulen, FCHPT STU, radoslav.paulen@stuba.sk na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...