Petícia na zníženie emisných limitov pre cementárne v Slovenskej republike

My, dolu podpísaní občania svojim podpisom petície potvrdzujeme, že žiadame Ministerstvo životného prostredia a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby podporili náš návrh na nové emisné limity pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov (cementárne). Slovensko je členom Európskej únie už od roku 2004, napriek tomu sa stále cítime ako občania druhej kategórie. Ústava Slovenskej republiky nám garantuje právo na priaznivé životné prostredie. Už roky bojujú naše občianske združenia za zlepšenie stavu životného prostredia v našich obciach a ich okolí, ale stále sme boli prehliadaní. Chceme, aby pre všetky slovenské cementárne platili tie isté pravidlá ako v celej Európske únii. Aj preto občianske združenia EKOTEAM z Rohožníka, Ochranársky spolok Sološnica, Zelený živel z obce Dvorníky-Včeláre a Za zdravé Horné Srnie žiadajú verejnosť o podporu nášho návrhu na zníženie emisných limitov pre cementárske prevádzky v Slovenskej republike. Dňa 25.05.2020 bol našimi občianskymi združeniami odovzdaný na Ministerstve životného prostredia SR návrh na nové emisné limity pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov (cementárne). Štatisticky patria tieto zariadenia medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia: https://www.air.sk/emissions.php?zl=NOx&rok=em_2018&pcz=            

Nespravodlivo nastavené emisné limity pre výrobcov cementu v Slovenskej republike znepríjemňujú život nám - miestnym obyvateľom. Slovenské cementárne v porovnaní so zahraničnými (napr. nemeckými, či rakúskymi) majú v niektorých prípadoch povolené vypúšťať do vzduchu až dvojnásobne viac emisií. Na Slovensku sa nikdy nerealizovali štúdie dopadu cementární na zdravie a kvalitu života nás obyvateľov.      Keďže v týchto dňoch prebieha verejný proces pripomienkovania novely zákona o ochrane ovzdušia, rozhodli sme sa tento moment využiť a napraviť krivdu zapríčinenú laxným prístupom uplynulých vládnych garnitúr. Zosúladenie limitov emisií s európskymi výrobcami cementu považujeme za kľúčové, keďže objem spaľovaného odpadu v slovenských cementárňach každým rokom prevyšuje už takmer 400 000 ton ročne, kým opatrenia na zachytávanie škodlivých látok zostávajú stále rovnaké, príp. sa menia minimálne. Návrh na nové emisné limity bol na Ministerstve životného prostredia osobne prijatý štátnym tajomníkom p. Jurajom Smatanom s prísľubom maximálnej pozornosti pre jeho obsah. Veríme, že neostane iba pri sľuboch a naliehavý hlas verejnosti bude vypočutý. Aby ho bolo počuť ešte viac, potrebujeme aj Vašu podporu.

Za obyvateľov obcí Rohožník, Sološnica, Dvorníky-Včeláre a Horné Srnie Vám ďakujeme.

EKOTEAM o. z.

Ochranársky spolok Sološnica o. z.

Zelený živel Dvorníky-Včeláre o. z.

Za zdravé Horné Srnie o. z.        

 


EKOTEAM o.z., Mgr. Mária Matiko Štarková, predseda o. z., Hlavná 369/48, 906 38 Rohožník, IČO: 48451665, ekoteamrohoznik@gmail.com    Kontaktujte autora petície