PETÍCIA za zmenu územnoplánovacej dokumentácie mesta MARTIN

terasy11.jpg

 

PETÍCIA

 za zmenu územnoplánovacej dokumentácie sídelného útvaru Martin v priestore tzv. východného osídľovacieho pásu, ktorá bude rešpektovať právo občanov z priľahlých mestských častí na zdravé životné prostredie, právo EÚ i najnovšie vedecké poznatky a bude zahŕňať variantné dopravné riešenie nerátajúce s tzv. východným mestským okruhom.

My, nižšie podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame:

  • obstarať takú zmenu ÚPN-SÚ Martin v priestore tzv. východného osídľovacieho pásu, ktorá bude rešpektovať právo občanov z priľahlých mestských častí na zdravé životné prostredie, práva vlastníkov nehnuteľností v dotknutých lokalitách, právo EÚ (zvlášť príslušné ustanovenia smernice č. 92/43/EHS o biotopoch, rámcovej smernice č. 2000/60/ES o vode a smernice č. 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík) i SR, najnovšie poznatky prírodných, spoločenských a technických vied i aktuálne poznatky o stave životného prostredia a najlepšiu dostupnú prax v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja
  • v rámci tejto zmeny ÚPN-SÚ Martin pripraviť variantné dopravné riešenie, ktoré bude zahŕňať aj variant nerátajúci s tzv. východným mestským okruhom.

Toto žiadame uskutočniť v súlade s § 30, 31 i ďalšími príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a súvisiacich právnych predpisov, a to participatívnym spôsobom v čo najužšej spolupráci s občanmi a ich volenými zástupcami v mestskom zastupiteľstve.

Dôvody:

  • priveľký rozsah tzv. východného osídľovacieho pásu, ktorý zasahuje aj do úvaliny Sklabinského potoka a jeho inundačného územia, čo by mohlo vystaviť novousadlíkov a ich majetok významnému riziku záplav a podmáčania
  • priveľké odvodňovanie stavebných pozemkov, vrty a pod. by tu zas mohli nevratne poškodiť už beztak narušený režim podzemných vôd, brániť ich prirodzenému dopĺňaniu a kumulatívne tak prispievať k neudržateľnému úbytku zásob vody a vysušovaniu krajiny
  • priveľký prírastok nových nepriepustnýchinak hydricky i klimaticky aktívnych povrchov by tu silno obmedzil vsakovanie zrážkových vôd, ešte viac rozkolísal ich povrchový odtok, zhoršil miestnu bilanciu vody i žiarenia a kumulatívne tak prispel k zosilneniu už beztak dosť silného efektu mestského tepelného ostrova a k ďalšiemu zhoršeniu miestnej klímy
  • priveľký záber a znehodnotenie najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd v k. ú. Martin
  • vážne a nevratné poškodenie prírodných hodnôt cenných mokraďových ekosystémov Kapustné záhrady, Sklabinský potok i Silava (genofondové lokality v R-ÚSESbiokoridor v M-ÚSES) s výskytom biotopov európskehonárodného významu, ako aj významného krajinného prvku Martinská riečna terasa
  • priveľké stavebné zásahy, výruby drevín, premávka ťažkých vozidiel a ďalšie vplyvy prípravných i stavebných prác by mohli nad prípustnú mieru zhoršiť životné prostredie, narušiť statiku budov, kvalitu a pohodu bývania obyvateľov priľahlých mestských častí, ako aj znehodnotiť až zničiť ich cenné prírodno-krajinné oddychové zóny
  • neposúdené vplyvy dosiaľ navrhnutých stavieb (Martinské terasy) na životné prostredie v rozpore s § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
  • návrhová trasa tzv. východného mestského okruhu je v značnom súbehu s neďalekou návrhovou trasou rýchlostnej cesty R3 a tým do značnej miery nadbytočná a riziková, lebo významne zväčšuje záber najcennejších poľnohospodárskych pôd i poškodenie vzácnych prírodných zdrojov a hodnôt (biotopy európskeho významu, biotopy druhov európskeho významu, biokoridory, genofondové lokality a i.), poškodenie štruktúry krajiny, životného prostredia i majetku miestnych obyvateľov, podstatne viac zaťažuje rozpočty SR i EÚ a mohla by ďalej zhoršiť už beztak zlú dopravnú situáciu v meste a prispieť k pokračujúcej živelnej urbanizácii.

Petičný výbor tvorí predseda Róbert Tomčík, Východná 12, 036 01 Martin a členovia Juraj Siakel, Hurbanova 6, 036 01 Martin, Ing. Ján Topercer, CSc., Zelená 10616/3, 036 08 Martin-Priekopa a JUDr. Patrik Volentier, Hradečnica 7, 036 01 Martin. Elektronická petícia Ing. Lenka Huňorová, Hurbanova 19, 036 01 Martin

Osobné údaje získané na účely tejto výzvy nebudú žiadnym spôsobom spracované a nebudú poskytnuté tretím osobám.

 

Viac informácií o iniciatíve

http://www.martinsketerasy.sk

https://www.facebook.com/groups/2512008859087544/

https://www.instagram.com/martinsketerasy/

 

 

SPOLOČNE ZACHRÁŇME TIETO MIESTA

kapusta1.jpeg

kapusta4.jpeg

kapusta3.jpeg

kapusta2.jpeg

kapusta5.jpeg


Lenka Huňorová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Lenka Huňorová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...