Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka)

IMG_2322.jpg

 

LESOPARK ILONKA V PÚCHOVE PRE VŠETKÝCH. STOP ŤAŽBE DREVA.
                                   

                                         Petícia

za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka)

My, dole podpísaní občania sme presvedčení o pozitívnom vplyve lesa na klímu, čistotu ovzdušia, čistotu a kolobeh vody v prírode, spevňovanie a ochranu pôdy, zadržiavanie vody,...  Rovnako pozitívne vnímame význam lesa z hľadiska relaxácie, rekreácie, zábavy a športových aktivít pre všetky vekové skupiny obyvateľstva, nezanedbateľnou je aj funkcia lesa estetická a krajinotvorná.

Máme v živej pamäti minuloročný výrub stromov v lese na Ilonke, preto požadujeme zmenu tohoto hospodárskeho lesa na les osobitného určenia – čím vznikne LESOPARK, ktorý bude súčasťou každodenného aktívneho života a oddychu Púchovčanov a stane sa významnou súčasťou zelene v našom meste. Z uvedených dôvodov žiadame mestské zastupiteľstvo a primátorku mesta Púchov o zabezpečenie zmeny hospodárskeho  lesa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Púchov - parcely registra C 1890/1, 1890/2, vo vlastníctve mesta Púchov, na les osobitného určenia, S REKREAČNOU A ODDYCHOVOU FUNKCIOU PRE VEREJNOSŤ, (zákon 326/2005, par. 59, písmeno c, zbierky zákonov o lesoch)

Pri hlasovaní nezabudnite uviesť všetky požadované informácie a potvrdiť link, ktorý Vám príde na mailovú adresu. 

Účastníci petície výslovne udeľujú súhlas so spracovaním, poskytovaním a sprístupnením uvedených osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) za účelom vyššie uvedenej petície.

Ako členovia petičného výboru Vám všetkým vopred ďakujeme za podporu.

Petičný výbor: 
Ing. Michal Bizoň, M.Sc., Za cintorínom 1253/13, Púchov, 020 01, mobil-0905252742
Richard Pekara, Moravská 1877/38, Púchov, 020 01, mobil-0903412271

Osoba určená pre styk s orgánmi verejnej a štátnej správy:
Ing. Michal Bizoň, M.Sc., Za cintorínom 1253/13, Púchov 020 01, mobil-0905252742

 


Michal Bizoň, Za cintorínom 1253/13, 020 01 Púchov, mobil: 0905 252 742    Kontaktujte autora petície