Petícia za zlepšenie obslužnosti Mestskej časti Bratislava Vajnory vlakovými spojmi

Podpísaní obyvatelia Mestskej časti Bratislava Vajnory a občania,

berúc v úvahu, že:

(A) od septembra 2018 sa na území Hlavného mesta Bratislavy začnú realizovať rozsiahle stavebné práce, ktoré významným spôsobom zhoršia podmienky v cestnej doprave na území mesta,

(B) Mestská časť Bratislava Vajnory dlhodobo trpí dopravnými zápchami, ktoré sa očakávanou realizáciou rozsiahlych dopravných obmedzení v Hlavnom meste Bratislave podľa všetkých predpokladov zhoršia,

(C) dopravné spojenie Mestskej časti Bratislava Vajnory s centrom mesta zabezpečuje jediná autobusová linka mestskej hromadnej dopravy, ktorá trpí dopravnými zápchami rovnako ako individuálna automobilová doprava,

(D) vzhľadom na skutočnosť v bode C a absenciu električkovej dopravy do Mestskej časti Bratislava Vajnory je jedinou reálnou alternatívou hromadnej dopravy do/z centra Hlavného mesta Bratislavy železničná doprava,

(E) vlakovú obslužnosť Mestskej časti Bratislava Vajnory podľa dnes platného grafikonu v pracovných dňoch zabezpečuje jeden spoj za hodinu z/do Bratislava hlavná stanica a jeden spoj za hodinu z/do Bratislava Nové Mesto

týmto   ž i a d a m e

Železničnú spoločnosť Slovensko, ako dopravcu zabezpečujúceho osobnú železničnú dopravu v železničnej stanici Bratislava Vajnory, aby bezodkladne zabezpečila počas celého trvania dopravných obmedzení na území Hlavného mesta Bratislavy mimoriadne zvýšenie obslužnosti v železničnej stanici Bratislava Vajnory smer z/do Bratislava hlavná stanica v rannej a poobedňajšej dopravnej špičke počas pracovných dní,

tak, že v stanici Bratislava Vajnory budú v čase rannej a poobedňajšej dopravnej špičky zastavovať všetky vlaky kategórie Os a ReX, ktoré cez železničnú stanicu Bratislava Vajnory prechádzajú v oboch smeroch, ale v nej podľa dnes platného grafikonu nezastavujú,

čím veríme sa dosiahne výrazné zlepšenie dostupnosti centra Hlavného Mesta Bratislavy pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Vajnory.

Ďakujeme!


Martin Bak, Pračanská 61, Bratislava-Vajnory    Kontaktujte autora petície