Petícia za zastavenie výstavby TOWNHILL, v Nitre-(Tabáň) a úpravu hmoty stavby a hlavne výrazného zlepšenia estetiky fasády.

Žiadame MÚ Nitra. poslancov mesta Nitra, útvar hlavného architekta mesta Nitry a ostatné kompetentné organizácie a útvary. O okamžité prerušenie výstavby ob jektu TOWNHILL (Tabáň),  za účelom prepracovania architektonického návrhu. Predložený návrh bude hyzdiť mesto, ako zatiaľ žiadna iná stavba, v doterajšej histórii mesta. NItra sa hrdí označením OTVORENÉ MESTO. Aj s uvedeného dôvodu, žiadame, aby bol nový upravený návrh, pred schálením výstavby, podrobený verejnej diskusii.

Súčasne nedostatky menovaného projektu možno zhrnúť minimálne na nsledovné: Obrovská hmota objektu, nezapada primerane, do okolitého, aj historického prostredia. Jej názov, zneje cudzo, nič nevraviaco starousadlíkom mesta. Navrhované architektonické riešenie, nieje na úrovni kvalitnej archtektúry, hodnej označenia 21. storočia. Šedá, bez invencie, architektonicky aj esteticky bezcenná. Nitra chce byť príťažliva, pre návštevníkov mesta. Peniaze vynakladané na propagáciu turizmu, tak budú zbytočne vynakladané, ak bude predmetná stavba hyzdiť mesto. Bude skôr odstrašovať, ako priťahovať návštevníkov mesta, aj sa cudziny.

Nechceme, aby sa opakovala situácia s prestavbou, bývalej detskej nemocnici na Zobore, na Dom pre seniorov. Jánskeho ul. 7. Tá je, sice vzhľadovo vydarená, ale vyznačuje sa hrubými prevádzkovými nedostatkami, pre daný účel. Okrem iného nespĺňa dostatočne požiadavky bezbarierovosti, ani špecifické technologické chody zariadenia. Ponecháme bokom, problematiku bazéna a nekvalifikovaného stavebného dozoru investora, ako aj nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami (aj euro-fondov).

Aj s ohľadom, na horeuvedené skutočnosti, považujeme za nutné, okamžite prerušiť výstavbu objektu TOWNHILL. Vo výstavbe, pokračovať, až po prepracovaní architektonického návrhu a odstránení vytýkaných nedostatkov a po podrobení nového návrhu, verejnej diskusii obyvateľovc mesta. Aby nešlo iba o pripomenky laickej verejnosto, žiadame, aba bol súčasný architektonický návrh a aj budúci nový upravená návrh, s ohľadim na jeho umiestnenie objem, podrobený aj odbornej oponetúre nitrianských archotektov, minimálne autorov realizovaných projektov v NItre, kroré boli ocenené, v minulosti, cenou CE-ZA-R. To by malo zaručovať, i odbornú zdatnosť a kompetentnosť oponentov.. 

Táto petícia, bola vypracovana pod dojmom výrazného nesúhlasu mnohých obyvateľov mesta, s predmetnou stavbou,, okrem iného, aj na sociálnych sietiach.

 


Ivan Naščák, Nitra-Staré mesto    Kontaktujte autora petície