PETÍCIA ZA ZASTAVENIE ŤAŽBY KAOLÍNU A ŽIVCA V CHRÁNENOM VTÁČOM ÚZEMÍ SKUEV036 VOLOVSKÉ VRCHY

Nesúhlasíme so zámerom predĺženia ťažby na obdobie najbližších 20 rokov.

V súlade so Zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame zastavenie ťažby kaolínu a živca realizovanej v bezprostrednej blízkosti zastavaného územia obce Rudník, z dôvodu negatívnych vplyvov ťažby na životné prostredie a zdravie obyvateľov obce Rudník.
Zároveň žiadame zdokumentovanie dopadov tejto činnosti na životné prostredie, zdravie občanov obce Rudník a okolitých obcí a zrekultivovanie krajinu devastujúcich existujúcich ťažobných priestorov.

Touto petíciou vyzývame poslancov miestneho zastupiteľstva k urýchlenému prijatiu uznesenia o nesúhlase s predmetnou ťažbou, starostku obce Rudník ku zaslaniu odmietavého stanoviska za obec na príslušné úrady.


Ing. arch. Miroslav Spišák, Rudník č. 257, 044 23 Rudník, Bc.Michal Hegedüš DiS., Rudník 225, 04423 Rudník, Ing. Marek Spišák, PhD., Rudník 257, 044 23 Rudník Ing. Peter Erdélyi, Rudník č. 41,    Kontaktujte autora petície
Facebook