Petícia za záchranu liečivých a minerálnych vôd na Sliači a v Kováčovej

Petícia za záchranu liečivých a minerálnych vôd na Sliači a v Kováčovej

      My, občania Slovenskej republiky protestujeme proti zámeru Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej NDS) a ministerstva dopravy (ďalej MD),trasovať obchvat mesta Zvolen cez druhý stupeň ochranného pásma minerálnych a liečivých vôd kúpeľov Sliač. Zachráňme jedinečné liečivé vody, ktoré patria všetkým Slovákom. Zabráňme ohrozeniu kúpeľov Sliač a Kováčová!   Dokedy sa bude všetko v tejto spoločnosti merať len peniazmi? Dokedy bude arogancia štátnych úradov a úradníkov prevažovať nad záujmami občanov tejto spoločnosti? Kto prevezme zodpovednosť , keď sa  liečivé minerálne vody stratia?   Ohrozenie vôd výstavbou obchvatu cez druhý stupeň ochranného pásma minerálnych a liečivých vôd je viac ako pravdepodobný, o čom svedčia  aj výsledky vypracovaných inžiniersko-geologických prieskumov, ktorých závery zhodne preukázali, že prípadná výstavba, v tomto území je vysoko riziková. Výsledky daných posudkov rešpektoval taktiež vtedajší minister dopravy Ing. Počiatek a spomínaný tunelový variant v roku 2014 zastavil. Žiaľ, v súčasnosti sa  nové vedenie ministerstva dopravy snaží prostredníctvom NDS  za každú cenu rizikový- severný obchvat Zvolena presadiť.   Zákon  č.409/2014 Z.z. o vodách hovorí:   § 1 , ods. 1   (1) Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu, 1) a ktorej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva 1a) alebo ohroziť plnenie základných funkcií štátu.   Zákon č.538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách hovorí:   § 28 Ochranné pásmo II. stupňa   (1) Ochranné pásmo II. stupňa chráni hydrogeologický kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-akumulačnú, prípadne infiltračnú oblasť alebo ich častí, prí- rodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje. (2) V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť čiastkové pásma s rôznou mierou ochrany. (3) V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.   Inštitúcie tieto zákony ignorujú a argumentujú, že v prospech nebezpečného severného variantu Zvolena C3 hovorí cena, teda je najlacnejší. Porovnávanie hodnoty peňazí s hodnotou prírodných liečivých zdrojov, ktoré sú nenahraditeľné, je neprípustné a razantne ho odmietame. Pravdou však ostáva, že zničením týchto prírodných liečivých zdrojov, by v konečnom dôsledku bol tento variant absolútne najdrahší-veď príroda sa nedá kúpiť, ani nahradiť.   Modifikovaná verzia obchvatu by mala viesť povrchovým variantom so 17 metrov  hlbokým zárezom do pohoria, a to priamo v II. ochrannom pásme minerálnych vôd a chráneného územia  Dedovec . Predmetná trasa C3 by zlikvidovala 59 ha ornej pôdy a cca 50 ha rekreačného lesa v chránenom území mesta Sliač. Už len predstava, že pár metrov od kúpeľov Sliač, sa má lesopark rozdeliť širokým pásom betónu, ktorý bude siahať do hĺbky 17 metrov, priamo cez rekreačný les, ktorý nie je určený na ťažbu dreva, a ktorý je zároveň chráneným územím Dedovec, je absurdná, a nedá sa nazvať inak ako absolútne barbarstvo. Celý tento chránený priestor  využívajú na celoročnú rekreáciu   jednak pacienti kúpeľov Sliač, občania Sliača, Zvolena a Banskej Bystrice, ale aj ľudia zo širšieho okolia.   Na prírodné bohatstvo dbá aj Ústava Slovenskej republiky:   Čl. 4 (1) Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.   Pramene, ktoré sú v ohrození sú skutočne jedinečné a majú obrovskú liečivú silu. Na Slovensku   sú v súčasnosti kardiovaskulárne choroby na prvom mieste v štatistike úmrtnosti. Máme minerálnu vodu ktorá pomáha našim pacientom k návratu do spoločnosti po ťažkom zdravotnom poškodení a nachádza len na štyroch miestach na svete ,z toho len dve sú v Európe -jedno je Sliač a druhé vo Francúzsku . To isté platí aj o riziku straty minerálnych vôd v Kováčovej. Ak sa stratia, čo bude s Národným rehabilitačným centrom ktoré postavilo na nohy tisíce ľudí? Postavíme nové a vodu budeme dovážať?   Okrem tohto, sa závažne hazarduje aj s verejnými financiami. My všetci platíme za nezmyselné projekčné práce, na ktorých zhodou okolností pracoval Dopravoprojekt Zvolen, platíme za dva posudzovacie procesy EIA 2006 a EIA 2009. Za ne sa zaplatilo 180 000 eur, hydrogeologický prieskum na trasu C3 (tunelový variant) stál 600 000 eur, nová štúdia realizovateľnosti 540 000 eur. Štúdia realizovateľnosti pritom vôbec neriešila inžiniersko- geologický prieskum na dodatočne zadaný severný variant, čo sa musí ešte dodatočne urobiť a samozrejme zaplatiť.   4.7.2017 prebehlo prerokovanie záverov štúdie realizovateľnosti, za účasti NDS a spracovateľa štúdie. Z vedenia mesta Sliač, či občianskeho združenia Obyvatelia pre Sliač nebol nikto pozvaný rokovalo sa v štýle „O NÁS BEZ NÁS.“ NDS do dnešného dňa nemá prerokované závery k štúdii realizovateľnosti s mestom Sliač, ale ani s občianskym združením Obyvatelia pre Sliač. Naše pripomienky k nedodržiavaniu platnej legislatívy sú  dlhodobo ignorované a štátne orgány v odpovediach na ne uvádzajú nepravdivé údaje. Zistili sme niekoľko závažných porušení platnej legislatívy a aj napriek tomu NDS vypísala súťaž na dodávku dokumentácie pre územné rozhodnutie aj keď sme informovali dotyčné orgány o ich irelevantných podkladoch. Celková odhadovaná hodnota na dokumentáciu pre územné rozhodnutie je 2,533 000,00 EUR bez DPH. Pritom sa prehliada množstvo porušení zákona, čo môže spôsobiť, že tieto peniaze budú doslova nehospodárne vyhodené. Je to hazard s peniazmi nás všetkých. Je to hazard s jedinečným prírodným bohatstvom.  Na záver vyjadrenie predsedu vlády pána Pellegriniho, ktorý  sa vyjadril: ,,EKONOMICKÉ ZÁUJMY NESMÚ BYŤ NADRADENÉ OCHRANE PRÍRODY,, Sme veľmi radi ,že pán predseda vlády sa takto jasne vyjadril a dúfame ,že tento nezmyselný projekt ,ktorý ohrozuje nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo občanov SR a nasledujúcich generácií  pomôže zastaviť.  

Petičný výbor:

Mgr.Bohumír Tarnoci

Ján Kujan

MUDr.Ján Králik

Emil Šimončík

Ing. Stanislav Kúdela

Ing. Ján Kíšik


Bohumír Tarnoci    Kontaktujte autora petície