Petícia za záchranu kultúrneho centra Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

My dolu podpísaní žiadame

primátora mesta Liptovský Mikuláš, Ing. Jána Blcháča, PhD.
a kompetentné orgány miestnej samosprávy

O udelenie výpožičky nebytových priestorov č.22 a č.23 na Námestí osloboditeľov 1 v Liptovskom Mikuláši pre občianske združenie Diera do sveta, ktorému k 30. Novembru 2020 končí platnosť nájomnej zmluvy s mestom Liptovský Mikuláš. Na základe mestských dokumentov, primátor môže udeliť výpožičku združeniu, ktoré vykonáva činnosť vo verejnom záujme. Kultúrne centrum Diera do sveta, ako nezisková organizácia, ktorá nie je zriadená na podnikanie túto podmienku preukázateľne spĺňa vykonávaním svojich aktivít už od svojho vzniku v roku 2014.

Keďže predĺženie nájmu nie je automatické, druhou možnosťou je zúčastniť sa súťaže, ktorú mesto vyhlasuje na prenájom svojich priestorov a rozhoduje sa len na základe najvyššej cenovej ponuky. Preto môže byť účasť na tejto súťaži pre KC Diera do sveta likvidačná. Udelením priestoru do výpožičky bude zachovaná existencia etablovaného kultúrneho centra, preto žiadame primátora a kompetentné orgány, aby urobil rozhodnutie, ktoré bude vo verejnom záujme mnohých občanov (nielen) mesta Liptovský Mikuláš.

Odôvodnenie:

Diera do sveta je občianske združenie, ktoré za šesť rokov svojej existencie zorganizovalo vyše tisíc kultúrnych podujatí, ktoré rezonujú nielen za hranicami regiónu, ale aj Slovenska. Pravidelne spolupracujeme s inými kultúrnymi, umeleckými, environmentálnymi, vzdelávacími či ľudskoprávnymi inštitúciami. Vytvárame kultúrno-spoločenský a kreatívny priestor, podporujeme vylúčené skupiny spoločnosti a našimi aktivitami sa snažíme o ochranu životného prostredia, podporu feminizmu, rodovej rovnosti, umeleckej a kultúrnej činnosti, sociálnej rovnosti, solidarity a spravodlivosti. Na lokálnej úrovni, sme inkluzívnym priestorom pre stretávanie sa všetkých marginalizovaných a utláčaných skupín spoločnosti.

Okrem týchto aktivít je zachovanie priestorov pre KC Diera do sveta nevyhnutné aj pre plnenie týchto cieľov:

  • Plnenie celoročnej programovej dramaturgie do konca roka 2020 na ktorú sme dostali verejné financie z Fondu na podporu umenia a žiadanie celoročnej grantovej podpory na rok 2021.
  • Zachovanie existencie a kontinuity programovej činnosti KC Diera do sveta, ktorá je záväzkom voči našej stabilnej lokálnej aj mimo-regionálnej diváckej základne.
  • Stabilita príjmu a živobytia pre členov a členky Diera do sveta a, jeho zamestnancov a zamestnankyne, ktoré sú od tohto centra existenčne závislé.
  • Stabilita práce a honorárov pre hostí a hostky, ktoré program KC Diera do sveta vytvárajú a sú na ňom účastné.

Podľa smernice 11/2020/INO a listu primátora z 6.7. 2020, mesto zverejňuje nebytové priestory vo svojom vlastníctve do prenájmu vo forme súťaže v ktorej vyhráva najvyššia cenová ponuka. Primátor však môže udeliť nebytové priestory, ktoré budú prevádzkované vo verejnom záujme je možné dať do výpožičky. Diera do sveta je registrovná od 3.3.2014 v registri mimovládnych neziskových organizácií ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov ako mimovládna nezisková organizácia, ktorá nie je zriadená na podnikanie. Občianske združenia sú jednou z právnych foriem neziskového sektora, ktorý z definície realizuje „iba“ aktivity verejnoprospešného charakteru.

 

Petíciu zostavili/petičný výbor: Diera do sveta o.z.

  • Mgr.art Barbora Bohušová, Priehradná 40, 03101 Liptovský Mikuláš
  • Mgr. Róbert Repka MA, Jesenského 222, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • Mgr.art Jana M. Hanzelová, Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • MgA. Ján Mikuš, Štefánikova 1521/21? 031 01 Liptovský Mikuláš
  • Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy: MgA. Ján Mikuš, Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš