Petícia za záchranu chráneného areálu Bôrik

My, dolupodpísaní, protestujeme proti zrušeniu ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto a žiadame zastavenie konania so zámerom zrušiť ochranu chráneného areálu Bôrik, pozemok parcely č. 2187/1 v k.ú. Staré Mesto s výmerou 14 284 m2 z dôvodu neodôvodneného predmetu ochrany na základe konštatovania, že na území chránených areálov sa nenachádzajú biotopy národného významu a na základe nepodloženého konštatovania, že mnohé dreviny v neurčenom množstve sú v nevyhovujúcom zdravotnom stave a preschnuté. Orgán ochrany prírody nepreukázal, že predmet ochrany zanikol a porast borovice čiernej ako prvok mestskej zelene, dokonca mestsko-tvorný s kľúčovým dopadom na pozitívne vnímanie mestského vizuálu naďalej existuje, pokladáme konania o zrušení za neprípustné a protiprávne a žiadame zachovanie chráneného areálu Bôrik.

Chránený areál Bôrik bol vyhlásený v roku 1982 za chránený za účelom ochrany porastu borovice čiernej (Pinusnigra) a na území platí štvrtý stupeň ochrany. Na základe dendrologického posúdenia  je prítomnosť porastu borovice čiernej potvrdená, borovicový porast je v kondícii primeranej prostrediu,  borovicový porast je vo vyhovujúcom zdravotnom stave a na chránenom území sa nenachádzajú preschnuté dreviny. Borovice čierne nachádzajúce sa v areáli Bôrik sú predmetom ochrany významných stromov z biologického, estetického a krajinotvorného hľadiska, preto považujeme dôvod neopodstatneného predmetu ochrany za nedostatočný.Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy je chránený areál Bôrik súčasťou prvkov ÚSES ako významná genofondová lokalita fauny – Bôrik 90z (živočíšna skupina R-Reptilia-plazy). V chránenom areáli Bôrik sa dlhodobo nachádzajú kolónie netopierov a areál je ojedinelým areálom vhodným na monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu. Všetky druhy netopierov žijúcich na Slovensku patria medzi európsky chránené živočíchy a je v záujme orgánov ochrany životného prostredia SR chrániť každé územie, na ktorom sa vzácne druhy živočíchov nachádzajú.Porast má enviromentálny význam ako prvok mestskej zelene. V záväzných cieľoch územného plánu hlavného mesta Bratislavy – ZaD 02 v oblasti zhodnotenia prírodného zázemia je záväzok rešpektovať požiadavku minimalizácie urbanizačných zásahov do prírodného prostredia a chrániť v celomestskom centre zeleň prírodnej panorámy: zeleň hradného kopca, zeleň nábrežia, zeleň Machnáča, Horský park a  zachovať chránený areál Bôrik. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto uznesením č. 165/2013 rovnako vyjadrilo nesúhlas so zrušením chráneného areálu z dôvodu absencie relevantných dôvodov.

Žiadame všetky dotknuté orgány štátnej správy a miestnej samosprávy o zachovanie súčasného stavu a stupňa ochrany chráneného areálu Bôrik a to celého pozemku parcely č. 2187/1 v k.ú. Staré Mesto s výmerou 14 284 m2 .

Zástupca petičného výboru poverený zastupovaním v konaní s orgánmi verejnej správy :

Ing. Andrea Jurasová, bytom Bôrik 6, 811 02  Bratislava

Členovia Petičného výboru :

JUDr. Barbora Pláteníková, bytom Hrebendova 9/A, 811 02  Bratislava

Ing. Martina Hlinová, bytom Hummelova 8, 811 03  Bratislava

 


Martina Hlinová    Kontaktujte autora petície