Petícia za záchranu a ochranu Salamandry škvrnitej v mestskej časti Púchov, Vieska - Bezdedov

sal1.jpg
My, nižšie podpísaní občania mestskej časti Púchova,(Vieska-Bezdedov) ako aj občania okolitých miest a obcí, tiež členovia združení na ochranu prírody a všetci občania Slovenskej republiky chrániaci životné prostredie, touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas k možnému narušeniu alebo zničeniu priaznivého životného prostredia chráneného živočíšneho druhu Salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra) plánovanou rozsiahlou stavebnou činnosťou a výstavbou v lokalite zóna Vieska, Púchov Vieska-Bezdedov, na ktorej sa tento chránený druh vyskytuje v značne väčšom počte práve pre priaznivé a vhodné životné podmienky pre tento zákonom chránený a vzácny živočíšny druh Salamandry škvrnitej. 

Nesúhlasíme s možným ohrozením a narušením priaznivého životného prostredia tohoto zákonom chráneného živočíšneho druhu Salamandry škvrnitej, ktoré by sa malo uskutočniť na ploche o veľkosti približne 7.000 m2, a to konkrétne na pozemkoch v zóne Vieska, Púchov-Vieska Bezdedov, parc.KN-C č.104, 121, 122, 123, 125/1, 125/3, 125/6, 126/1, 127, 128/1, 128/2, parc.KN-E č.129, a 134 v kat.území Vieska - Bezdedov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa ( Projekt PU, s.r.o., so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava - v zastúpení Tomášom Kovárom-PROERA, s.r.o., Moravská 1629/41, 020 01 Púchov), tiež na pozemkoch parc.KN-C č.644/2 (vlastník - Slovenská republika) a na pozemkoch parc.KN-C č. 664/2 a 664/3 (vlastník - Mesto Púchov) a na priľahlých komunikáciách.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že vodný tok v celej časti tejto mestskej časti vrátane studničiek, záhrad, potôčikov, lúk a lesa je reprodukčným a životným biotopom Salamandry škvrnitej (lat. Salamandra salamandra), ku ktorému musí migrovať z blízkeho lesa nad predmetnými lúkami, ktoré majú byť výstavbou zmenené/zničené ako životné prostredie Salamandry, cez ktoré migruje ako druh. 
Keďže salamandry kladú larvy do vody na jar, kde sa vyvíjajú takmer rok a dýchajú žiabrami, musia najskôr k zdrojom čistej vody domigrovať z lesa. Larvám v čase dorastania žiabre zarastú a začnú dýchať pľúcami, aby sa zmenili na obojživelníky. V júli a auguste dochádza k zmenám na dospelých jedincov z lariev. Výskyt salamandry v tejto lokalite je vzácny pre Púchov, ide o možné stovky jedincov, ktoré treba ochraňovať v mene ocenenia mesta Púchov ako Enviromesta 2021 a v mene zákonov SR. Obyvatelia hlásia aj 20 kusov lariev vo vývojových štádiách v okolitých vodách tento rok pri náhodnom pohľade. Pri hodnote 300eur za kus ide o tisícky eur v hodnote za tento chránený druh. Spoločenská hodnota je však väčšia, keďže je to Českou republikou druh kriticky ohrozený - t.j. druh, ktorému hrozí vyhynutie v blízkej budúcnosti, v Slovenskej republike je to chránený druh. Okrem toho sa v mieste vyskytujú skokany, žaby, užovka hladká a stromová a iné živočíchy a množstvo vtáctva.

Rozsiahle stavebné práce, ktoré sú plánované na tomto území, kde sa tento chránený druh Salamandry škvrnitej vyskytuje, by mohol značne až drasticky ohroziť životný cyklus tohoto vzácneho živočícha, kedže pri stavbe má byť použitá okrem iného aj ťažká stavebná technika ako sú bágre, tatry, nakladače, buldozéry, a máme za to, že tak stavebnou činnosťou v takomto rozsahu môžu byť taktiež ohrozené migračné trasy Salamandry škvrnitej, ktorá celkom určite migruje od priľahlého potoka Bielej vody, smerom cez pozemok lúčneho porastu, na ktorom je plánovaná výstavba 13- 17 dvojpodlažných rodinných domov až do lesa nad ňou, kde Salamandra žije v zime.

Kedže sa vo vypracovanej dokumentácii pre územné rozhodnutie v časti "VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE" nenachádza zmienka o ochrane živočíšnych druhov a chránených živočíšnych druhov na mieste plánovanej výstavby a okolia stavebníkom, je našou povinnosťou na tento fakt bezodkladne upozorniť v zmysle zákona o ochrane životného prostredia SR.

Na Slovensku je Salamandra salamandra chránená podľa vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Jej ochranu zabezpečuje aj bernský dohovor, ktorý ho uznáva ako prísne chránený druh, ktorý nesmie byť získavaný odchytom v prírode na účely chovu a je možné ho získať len z registrovaných chovov.

Je citlivá na zmeny ekosystému. Populácia salamandry klesá. Veľký podiel na tomto stave má najmä automobilová doprava, a tiež ničenie a znečisťovanie prírodných vodných tokov, jazierok a studničiek a jej prirodzeného životného prostredia, kde loví, ako sú lúky na jej migračnej trase k lesom. 

Vyzývame Okresný aj Mestský úrad mesta Púchov, Odboru životného prostredia, aby prehodnotili svoje rozhodnutia v tejto súvislosti a konali preventívne a rozhodli v stavebnom konaní tak, aby bolo v plnom rozsahu toto územie a tento ekosystém zákonom chráneného živočícha ochránené pred jeho ohrozením a prípadne aj usmrtením či vyhubením v tejto oblasti takouto masívnou stavebnou činnosťou. Aby vykonali Odbory životného prostredia príkladnú ochranu tohoto chráneného druhu ako sa mesto Púchov aj zaviazalo v koncepte rozvoja mesta na najbližšiu dekádu na svojej webovej stránke.

V neposlednom rade si mesto Púchov so svojím ocenením "Enviromesto 2021" charakterom mesta čistoty a zdravia, a teda zdravia aj zvierat, vyžaduje tento charakter zachovať a zároveň s rešpektom prihliadať na históriu dotknutej krajiny, do ktorej patria aj súčasné chránené živočíchy, ktoré k lepšiemu životu ľudí v meste a jeho okolí jednoznačne patria, a je našou ústavnou povinnosťou ich ochraňovať. 


Petíciu podpisujem, lebo chcem zdôrazniť mestu Púchov pri rozhodovaní v stavebnom konaní v tejto zóne mesta, že Salamandra škvrnitá je vzácny chránený druh živočícha s nenahraditeľnou biologickou a spoločenskou hodnotou na pokraji vyhynutia v krajinách EÚ a my dolu podpísaní žiadame, aby jej životný priestor bol rešpektovaný a zachovaný v plnom rozsahu v pôvodnom stave resp. s minimálnymi zásahmi ľudskej stavebnej činnosti. Tento chránený živočích je znak čistého životného prostredia. Naviac žiadame, aby bolo miesto označené pre zvýšenie ochrany tohoto chráneného živočícha informačnými tabuľami, prípadne aj dopravnými značkami, a boli rozdané informačné letáky na verejne dostupných miestach a tabuliach ohľadom zvýšenej ochrany tohoto chráneného živočícha. Aby bola v tomto úseku znížená rýchlosť pre motorové vozidlá hlavne v čase migrácie.
Citujeme mesto Púchov zo strategického dokumentu na webstránke mesta- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov 2022-2030, strana 66:
"Ochrana prírody a krajiny v území
Zákon číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny definuje ochranu prírody ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takýchto zásahov. Druhová ochrana sa viaže na chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené nerasty a chránené skameneliny."

Činnosť, ktorú miestni obyvatelia mestskej časti vykonávali doteraz viedla k tomu, že sa tomuto druhu chráneného živočícha darí v tejto oblasti, ich činnosti by preto nemali byť ovplyvnené prípadnými obmedzeniami. Pripomienka súvisí výlučne s masívnym stavebným zásahom na migračnej trase Salamandry. Avšak v závere sa k tomu musí vyjadriť Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s CHKO.


Ďakujeme každému, kto vyjadril svoj názor v poznámke pri svojom petičnom hlase a podporil túto petíciu svojim podpisom, tiež ďakujeme za zdieľanie petície.

Juraj Kapuš

zakladateľ OZ Stromy zdravia

0918251733

OZ Stromy zdravia

IČO:52640167

Pod Zábrehom 1563/19

Púchov

 

 

 


OZ Stromy zdravia    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že OZ Stromy zdravia bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...