Petícia za zachovanie zelene a stromov v okolí rieky Dunaj v Komárne

Petícia za zachovanie zelene a stromov v okolí rieky Dunaj v Komárne

Petícia je zameraná pre zachovanie zelených plôch v Meste Komárno, v okolí rieky Dunaj, a to na parcelách registra C :

3570 k.ú. Komárno (825883), obec Komárno,

3597 k.ú. Komárno (825883), obec Komárno,

3573 k.ú. Komárno (825883), obec Komárno

3582/2 k.ú. Komárno (825883), obec Komárno 

3582/1 k.ú. Komárno (825883), obec Komárno

My, dolupodpísaní občania aj prostredníctvom tejto petície žiadame Mesto Komárno aby bolo všetkými zákonnými prostriedkami – najmä v príslušnom územnom pláne, čo najvhodnejšie zabezpečené, aby sa na uvedených pozemkoch nerealizovala v budúcnosti žiadna výstavba bytových domov alebo polyfunkčných domov.

Týka sa  to každého občana mesta Komárno, nakoľko vedenie mesta Komárno podobné parcely predáva ako na bežiacom páse a tak pomaly zmiznú posledné zelené plochy na oddych v meste! Obyvatelia zeleň využívajú  na relax, prechádzku, a mládež na šport. Zeleň v mestách má rozhodujúci vplyv na naše zdravie, nevynímajúc duševné zdravie. 

Problematika „zelene“ je dnes jedným z ústredných záujmov obyvateľov miest. Je to dané najmä prirodzenou potrebou eliminácie niektorých sprievodných javov v procesoch urbanizácie. Tieto potreby vyplývajú z psychologických a biologických potrieb človeka, ale aj z hľadísk estetických. Zeleň ako biotická zložka slúži na vyváženie, ale aj dokomponovanie zložiek abiotických. Niektoré výskumy poukazujú na to, že viac ako 70 % voľného času je viazaných na miesto bydliska. Súčasne je medicínsky konštatované, že každodenný pobyt v zeleni je po zdravotnej stránke významnejší ako jednorazové víkendové pobyty v prírodnom prostredí. Človek v Komárne sa stal štatistickým číslom a platcom poplatkov a daní, nič viac! 

Žiadame zachovať pôvodné prostredie - zelenú plochu v danej lokalite. Odmietame snahy o neustále zhoršovanie nášho životného prostredia, ktoré má dopad na zdravie všetkých obyvateľov!

Svojim podpisom splnomocňujem autora petície na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.

Táto petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

Svojím podpisom vyhlasujem, že mám minimálne 16 rokov.

Prosím, potvrďte svoj podpis kliknutím na odkaz vo vašej elektronickej pošte, ktorý dostanete medzi prijatými e-mailmi.

 

Ďakujeme. 


Tímea Ethey Katz    Kontaktujte autora petície