Petícia za zachovanie Veľkého Petrklína

 

Koncom septembra 2016 bolo na Obecný úrad Sološnica doručené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti firmy ALAS Slovakia. Pokiaľ bude táto najnovšia snaha ALASu schválená, rozšíri sa ich činnosť bližšie k Veľkému Petrklínu a k Sološnici a zároveň zničí vzácne lesy európskeho významu. Oproti súčasným 18 hektárom plochy by sa dobývací priestor ALASu postupne rozšíril o ďalších 9,9 hektárov.

V okolí obce Sološnica sa pritom nachádzajú tri rôzne dobývacie priestory, pre ktoré obec trpí zvýšenou prašnosťou a hlukom.

Občianske združenia Ochranársky spolok Sološnica a Pre budúcnosť - 4future preto realizujú petíciu o zaradení celého Veľkého Petrklína do území európskeho významu Natura 2000, čím by sa zabránilo ďalšiemu rozšíreniu firmy Alas Slovakia a ochránili by sa cenné biotopy.  

My, podpísaní občania, uplatňujeme svoje petičné právo podľa zákona 85/1990 Z. z. o petičnom práve a predkladáme

Petíciu za vyhlásenie celého masívu Veľký Peterklín ako európsky významného územia

Žiadame Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

1. aby zaradilo celý masív Veľkého Peterklínu v k.ú. Sološnica do návrhu území európskeho významu tak, ako bol navrhovaný pred rokom 2012, a tak bol následne predložený Vláde SR na schválenie a zaslaný Európskej Komisii;

2. aby Ministerstvo cez svoju organizáciu Štátna ochrana prírody SR prestalo porušovať SMERNICU RADY 92/43/EHS. z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, t.j. aby pri návrhu hraníc územia európskeho významu neprihliadalo na hospodárske záujmy ťažobnej spoločnosti ALAS Slovakia, s.r.o.;

3. aby Ministerstvo rešpektovalo naše ústavne právo na zdravé životné prostredie  a právo sa domáhať jeho ochrany.  

Petíciu podávajú:

Občianske združenie Ochranársky spolok Sološnica, IČO 42361486, Ing. Anna Poliaková, predsedkyňa, č. d. 253, Sološnica 906 37.

Občianske združenie Pre budúcnosť – 4future, IČO 50500571, Mgr. Milan Onderka, PhD., predseda, č. d. 500, Sološnica 906 37.


Ochranársky spolok Sološnica, Pre budúcnosť - 4future    Kontaktujte autora petície