Petícia za zachovanie MŠ na Narcisovej ulici

 

My dolupodpísaní občania žiadame o zachovanie Materskej školy, Narcisová ulica 2, Trnava ako elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou, ulica Vančurova 38, Trnava, určeného na povinné predprimárne vzdelávanie podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spôsobnosti školského obdvodu č. 9 mesta Trnavy (Bulharská ulica (č. d. 1 – 36), Narcisová ulica, Šípová ulica, ulica Andreja Žarnova (okrem č. d. 1 - 9), ulica Fraňa Kráľa, ulica Jasná, ulica Kozácka (okrem č. d. 64 – 73), ulica Letná, ulica Nezábudková, ulica Nitrianska, ulica Stredná, ulica Tamaškovičova, ulica Vlárska, Vajslova ulica). Uvedená materská škola je stabilnou a pre funkčné zabezpečovanie predprimárneho vzdelávania v spádovej oblasti relevantnou inštitúciou, ktorej zachovanie pokladáme ako rodičia a obyvatelia tejto oblasti za potrebné a opodstatnené. Nesúhlasíme s jej zrušením z dôvodu jej permanentne maximálne využitej kapacity (triedy sú každý rok plné), záujmu zo strany mladých rodín, ktorých sa do spádovej oblasti stále viac sťahuje, no najmä z dôvodu potreby tohto edukačného zariadenia v spádovej oblasti Vajslovej doliny.

adresát petície: primátor mesta Trnava, mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Zástupkyňa petičného výboru: Mgr. Štefania Vyskočová, Vlárska 2661/17, Trnava

· Petenti svojim podpisom udeľujú petičnému výboru súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Petície za zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej mestskej časti Spiegelsaal.

· Petíciu je možné podporiť podpisom buď na originálnej listine s jej kompletným znením; na petičnom hárku alebo v elektronickej podobe.


Mgr. Štefania Vyskočová    Kontaktujte autora petície